IFRS a jejich aplikace v zemědělství, 6. část - Zásoby (IAS 2)

Vydáno: 21 minut čtení

Tento díl seriálu je věnován požadavkům standardu IAS 2 - Zásoby. V oblasti zásob zemědělské produkce standard IAS 2 navazuje na standard IAS 41 - Zemědělství (viz minulý díl seriálu).

IFRS a jejich aplikace v zemědělství
doc. Ing.
Dana
Dvořáková
Ph. D.
 
Předmět standardu IAS 2 - Zásoby
Předmětem standardu IAS 2 jsou zásoby materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží.
Na rozdíl od účetních předpisů v České republice neupravuje tento standard veškeré zásoby držené účetní jednotkou.
Předmětem IAS 2 - Zásoby nejsou zejména:
*
aktiva vznikající na základě smluv o zhotovení,
*
biologická aktiva,
*
zemědělská produkce v okamžiku sklizně,
*
zásoby nerostných surovin určených k těžbě.
Předmětem standardu není nedokončená výroba vznikající na základě "smluv o zhotovení", včetně přímo souvisejících servisních smluv. Účetním zachycením smluv o zhotovení se zabývá IAS 11 - Smlouvy o zhotovení. Smlouva o zhotovení může být sjednána na výstavbu aktiva či souboru aktiv (například smlouva na výstavbu budovy, částí výrobních prostor nebo zařízení, na rekultivaci či na vytvoření nehmotného aktiva), často mají tyto smlouvy dlouhodobý charakter a vždy určují přímo či nepřímo celkový výnos ze zhotovení daného díla. Pokud tedy existuje smlouva o zhotovení určující nějakým způsobem celkový výnos z pořizovaného aktiva pro dodavatele díla, není nedokončená výroba vznikající na základě této smlouvy předmětem standardu IAS 2, ale standardu IAS 11, který vyžaduje jiný přístup k ocenění této nedokončené výroby. IAS 11 zejména řeší možnost postupného rozpoznávání a vykazování výnosů z činnosti uskutečňované na základě stavební smlouvy v průběhu realizace díla. Cílem standardu je nastavit oceňování postupně dokončované stavební smlouvy tak, aby uživatelé měli možnost posoudit objektivně výkonnost účetní jednotky, což je důležité zejména v případě, že dílo je zhotovováno po významně dlouhou dobu. Pokud tedy je "přidruženou" výrobou zemědělského podniku například stavební výroba, provádění biologických rekultivací, či realizace úprav parků, zahrad či sadů na zakázku, je třeba posoudit, zda nedokončená výroba vznikající na základě této smlouvy není předmětem IAS 11. Klíčovou podmínkou rozhodující pro aplikace IAS 11 je existen

Související dokumenty