Závazky v daňové evidenci podnikatele

Vydáno: 13 minut čtení

Závazky představují povinnost podnikatelského subjektu zaplatit do určitého data dlužnou částku poskytovateli určitého plnění (např. zboží, služby, vykonané práce v případě zaměstnanců apod.) Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou. Toto ocenění se vztahuje na klasické obchodní, finanční a jiné zúčtovací vztahy. Pokud by podnikatelský subjekt převzal závazky, ocení je při převzetí jmenovitou hodnotou. Závazky a jejich úhrada se v daňové evidenci zaznamenávají v knize závazků

Závazky v daňové evidenci podnikatele
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Kniha závazků
V této knize se evidují následující závazky:
?
Obchodní závazky (evidují se podle přijatých faktur od dodavatelů),
?
Přijaté zálohy (na zboží, výrobky a služby, které budou v budoucnu zákazníkovi dodány nebo budou pro zákazníka provedeny),
?
Závazky ze mzdových vztahů,
?
Závazky z odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti, sociálního zdravotního pojištění,
?
Ostatní daňové závazky (DPH, spotřební daně, daň z příjmů, daň z nemovitostí a další daně),
?
Závazky vyplývající z uzavřených pojistných smluv,
?
Závazky vyplývající z leasingových smluv,
?
Závazky vyplývající z nájemních smluv,
?
Závazky z přijatých půjček a úvěrů.
V knize závazků se zpravidla uvádí tyto
ú
daje:
1)
datum vystavení dokladu, splatnosti a uskutečnění zdanitelného plnění
2)
číslo dokladu (variabilní symbol na faktuře)
3)
popis hospodářské operace (např. faktura přijatá na zboží)
4)
druh hospodářské operace (např. nákup zboží, nákup služeb, přijatá záloha atp.
5)
věřitel (obchodní partner, zaměstnanec) – jméno, název firmy nebo instituce
6)
hodnotové údaje (základ daně, DPH v základní nebo snížené sazbě, celková částka)
7)
způsob úhrady (bankovním převodem, v hotovosti)
 
Závazky z obchodních vztahů
Do této skupiny patří především závazky vůči dodavatelům a závazky spojené s používáním směnek.
Závazky vůči dodavatelům
se evidují v knize závazků na základě externího dokladu – faktury. Úhrada faktury se uvede také v knize závazků a v peněžním deníku – na základě výdajového pokladního dokladu nebo výpisu z bankovního účtu. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje způsoby zániku závazku (pohledávky). Zánik závazku můžeme rozčlenit do dvou skupin:
1)
zánik závazku s uspokojením věřitele – tj. například splněním závazku, novací nebo narovnáním
2)
zánik závazku bez uspokojení věřitele – např. prominutím dluhu, nemožností plnění, smrtí, uplynutím doby.
 
Narovnání
Dohodou o narovnání si smluvní strany mezi sebou upravují práva sporná nebo pochybná. Účelem je určit předmět sporu a v návaznosti na to sjednat nové závazkové relace mezi stranami. V důsledku toho zaniká původní závazek dlužníka vůči věřiteli a vzniká nový závazek, který bývá zpravidla nižší – z hlediska finančního vyjádření.
Novace
Novace
závazku
je dohoda smluvních stran o tom, že původní závazek zaniká a nahrazuje se závazkem novým.
 
Směnky
Směnky k úhradě
mají z hlediska dlužníka funkci úvěrového platebního prostředku. Předáním směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovením směnky cizí dodavatelem se mění původní závazek z obchodního vztahu v závazek směnečný. V případě směnky z obchodního styku platí, že cena dodávky včetně úroku je daňově účinným výdajem. DPH u plátce této daně daňově uznatelným výdajem není.
příklad
Evidence základních operací v případě směnky k úhradě
 +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+ |    Hospodářská operace     |               Evidence                | +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+ | Faktura za nakoupený materiál   | Kniha zásob                             | | od firmy ABC           | Kniha DPH                              | | cena dodávky = 150 000 Kč,    | Kniha závazků                            | | DPH Z 30 000 Kč,         |                                   | | fakturovaná částka = 180 000 Kč  |                                   | +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+ | Na úhradu faktury byla vystavena | Kniha závazků - směnečný závazek je evidován v této knize prvotním | | směnka na 200 000 Kč       | dokladem - fakturou s odkazem na příslušnou směnku. Směnka se    | |                  | eviduje samostatně v inventární kartě finančního majetku.      | +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+ | Úhrada směnky firmě ABC      | Kniha závazků                            | |                  | Inventární karta finančního majetku                 | |                  | Peněžní deník - DPH je nedaňovým výdajem. Daňovým výdajem      | |                  | je cena dodávky (150 000) + směnečný úrok (20 000)         | +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+
 
Ostatní závazky z obchodních vztahů
Ostatní závazky z obchodních vztahů
jsou např. reklamace uplatněné odběrateli, závazky z poskytování záručního paušálu (tj. závazky vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá záruční opravy z dodaných výkonů), refundace mezd, přefakturace nákladů na elektřinu, otop, vodu, závazky za různé služby (nájemné, pojistné), závazky z pokut a úroků z prodlení apod.
 
Přijaté zálohy
Jedná se o přijaté peněžní prostředky od odběratele na budoucí plnění. Přijaté zálohy jsou pro podnikatelský subjekt závazkem, zachycují se do doby jeho splnění v knize závazků a zároveň v peněžním deníku.
 
Závazky z pracovněprávních vztahů
V oblasti pracovně-právních vztahů vznikají zaměstnavateli tyto závazky:
1.
Mzdové závazky
– tj. nárok zaměstnance na peněžní (i nepeněžní) odměnu za provedené výkony na základě oběma smluvními stranami podepsané pracovní smlouvy. Za mzdu se považuje například základní mzda, smluvní plat, osobní ohodnocení, periodické prémie, cílové prémie, naturální mzda, příplatky, doplatky, odměny kromě odměn za pracovní pohotovost. Příplatky za přesčasy se nezapočítávají do mzdy, platí se zvlášť. Pracovní pohotovost na pracovišti je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, považována za pracovní dobu.
2.
Závazky vyplývající ze zdanění příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků.
3.
Závazky vyplývající z odvodu zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
Evidence závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů:
 +----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+ |            Text             |              Evidence               | +----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+ | Výplata zálohy mezd                | Peněžní deník, Kniha pohledávek (za zaměstnanci)        | | Vyúčtování hrubých mezd              | ZVL, Kniha závazků (vůči zaměstnancům)             | | Srážka zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti | ZVL, Kniha závazků (vůči finančnímu úřadu)           | | Srážka sociálního pojištění            | ZVL, Kniha závazků (vůči správě sociálního zabezpečení)    | | Srážka zdravotního pojištění            | ZVL, Kniha závazků (vůči zdravotním pojišťovnám)        | | Srážky na spoření a půjčky             | ZVL, Kniha závazků (vůči bankám a jiným finančním institucím) | | Příspěvek penzijního pojištění           | Kniha závazků (vůči příslušné pojišťovně)           | | Odstupné                      | Kniha závazků (vůči zaměstnanci)                | | Zúčtování zálohy na mzdy              | ZVL, Kniha pohledávek (za zaměstnanci)             | | Výplata doplatku mezd               | ZVL, Peněžní deník                       | +----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+ ZVL = zúčtovací a výplatní listina 
ZVL = zúčtovací a výplatní listina
V knize závazků je třeba také evidovat zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnavatel za svoje zaměstnance. Úhrada pojištění je pak součástí evidence v rámci peněžního deníku.
 
Závazky vyplývající z uzavřených pojistných smluv
Pojištění je možné charakterizovat jako finanční službu, která eliminuje negativní dopad nahodilých událostí. Pojišťovna na sebe přebírá závazek uhradit pojištěnému vzniklou újmu ve smyslu pojistných podmínek. Pojistné podmínky jsou stanoveny v pojistné smlouvě, ve které se pojišťovna zavazuje poskytnout pojistné plnění ve sjednaném rozsahu v případě vzniku nahodilé události a pojistník se zavazuje platit za to pojišťovně
pojistné.
Přehled některých druhů pojištění průmyslových a podnikatelských rizik:
 +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Živelní pojištění        | je základem pojistné ochrany každého podnikatelského subjektu, kryje rizika     | |                 | požáru, výbuchu, blesku atp.                             | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Strojní pojištění        | kryje rizika havárie strojů v návaznosti na živelní pojištění            | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Pojištění pro případ      | navazuje na strojní a živelní pojištění v tom smyslu, že kryje následné škody, jako | | přerušení provozu        | je pojištění ušlého zisku a pojištění nákladů, které musí podnik vynaložit,     | |                 | i když byl provoz přerušen - např. mzdy pracovníků, nájemné atp.           | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Pojištění pro případ      | kryje majetek podnikatelského subjektu v případě odcizení, poškození nebo      | | odcizení            | zničení majetku jednáním pachatele, které směřovalo ke krádeži vloupáním       | |                 | nebo loupežným přepadením                              | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Kaskopojištění         | havarijní pojištění motorových vozidel pro podnikání (např. kamionů, autobusů),   | | podnikatelských         | pojištění leteckého a lodního kaska. (Kasko je zvláštní pojištění vlastního     | | subjektů            | dopravního prostředku, nejedná se o pojištění nákladu.)               | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Dopravní pojištění       | kryje riziko zničení, odcizení nebo ztráty věci ve vnitrostátní přepravě       | | (pojištění přepravy,      | nebo v zahraničním obchodě                              | | kargopojištění)         |                                           | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Pojištění úvěru         | kryje riziko ztrát v případě nesplacení poskytnutého úvěru.             | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
Přehled některých druhů pojištění rizik v zemědělských podnicích:
 +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Pojištění plodin        | kryje majetkové škody na rostlinné produkci, jedná se krupobitní pojištění,     | |                 | pojištění proti vybraným zemědělským rizikům a pojištění úrody plodin        | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Pojištění hospodářských zvířat | kryje majetkové škody na živočišné produkci                     | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Pojištění lesů         | kryje živelní rizika (vichřice, námraza), rizika lesních škůdců apod.        | +---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
 
Pojištění odpovědnosti za škody
Pojistnou událostí je v tomto případě vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu na životě, na zdraví nebo majetku. V rámci pojištění odpovědnosti za škody rozlišujeme tyto druhy pojištění:
1.
Smluvní pojištění odpovědnosti
(subjekt pojišťuje svou odpovědnost za škodu na základě vlastního dobrovolného uvážení). Do této skupiny patří např. pojištění odpovědnosti za škody podnikatele – způsobené při výkonu povolání (škody na výrobcích, škody způsobené zaměstnancem).
2.
Povinné smluvní pojištění odpovědnosti
(určité subjekty jsou povinny na základě právních předpisů sjednat příslušnou pojistku jako podmínku určité činnosti). Do této skupiny patří:
povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)
povinné smluvní pojištění odpovědnosti provozovatelů civilních letadel
povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu práva myslivosti
povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu povolání
3.
Zákonné pojištění odpovědnosti
(vymezené subjekty mají ze zákona povinnost platit pojistné, aniž byla sjednána pojistná smlouva). Toto pojištění se týká všech zaměstnavatelů, není rozhodující počet zaměstnanců. Pojištění nevzniká uzavřením pojistné smlouvy zaměstnavatele s pojišťovnou, ale automaticky přijetím prvního zaměstnance do pracovního poměru, včetně osob konajících práci na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Pojištění trvá do ukončení podnikatelské činnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel je takto pojištěn pro případ odškodnění zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání. V případě drobných podnikatelů by mohly náhrady trvalých následků úrazu nebo náhrady pozůstalým při úmrtí zaměstnance přesahovat finanční možnosti těchto podnikatelů. Zákonné pojištění odpovědnosti provozují v současnosti v âR dvě pojišťovny: âeská pojišťovna, u které jsou pojištěni zaměstnavatelé, kteří měli sjednáno pojištění do 31. 12. 1992, a Kooperativa, u které jsou pojištěni všichni ostatní zaměstnavatelé. Výši pojistného si může zaměstnavatel vypočítat sám. Základem pro výpočet je souhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců za uplynulé kalendářní čtvrtletí násobený sazbou uvedenou v příloze vyhlášky ministerstva financí č. 125/1993 Sb. Sazby pojistného jsou v rozmezí 2,8 až 50,4 promile podle převažujícího předmětu činnosti zaměstnavatele klasifikovaného podle odvětvové klasifikace ekonomických činností. Minimální výše čtvrtletního pojištění je 100 Kč. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby na dohody o provedení práce jsou povinni odvádět úrazové pojištěni i v případě, kdy zúčtovaná měsíční odměna nepřekročí limit 10 000 Kč – odvádí minimální pojistné ve výši 100 Kč za čtvrtletí.
 
Závazky vyplývající z leasingových smluv
Základním typem leasingu je finanční leasing, kdy financovaný předmět je po celou dobu majetkem leasingové společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. Při dodržení minimální délky leasingové smlouvy je možné
leasingové splátky
započítat do daňově uznatelných nákladů. Délka smlouvy je většinou kratší než doba odepisování předmětu při jeho vlastnictví.
Operativní leasing se od finančního leasingu liší především tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenou předmětu nájmu. Minimální délka operativního leasingu v âR je 12 měsíců, maximální je 60 měsíců. Nejčastěji volená délka je 36 měsíců.
 
Závazky vyplývající z nájemních smluv
Nájemní smlouva představuje závazkově právní vztah, v němž pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral plody. Nájemce je povinen platit
nájemné
v souladu se smlouvou. Nájemce není povinen platit nájemné ve třech případech:
1.
jestliže nemůže věc pronájmu užívat dohodnutým způsobem pro vady věci
2.
jestliže způsob užívání nebyl smluven a nájemce nemohl věc užívat přiměřeně povaze a určení věci
3.
jestliže nemohl ze stejných příčin docílit žádný výnos – u nájmu zemědělských a lesních pozemků
 
Závěr
Vlastníci podniku stanovují různé cíle, kterých chtějí svým hospodařením dosáhnout. Nejčastěji je to maximalizace tržní hodnoty podniku či maximalizace tržeb. K dosažení těchto cílů je zapotřebí jak dodavatelů, důležitých pro výrobu i chod firmy, tak i odběratelů, kterým podnik prodá své výrobky nebo poskytne služby. Nejen pohledávky a závazky z obchodních vztahů, ale i ostatní vztahy s okolím, se zaměstnanci, institucemi, společníky a dalšími orgány, jsou pro podnikové cíle významné.