Příjmy a výdaje v daňové evidenci podnikatelského subjektu

Vydáno: 17 minut čtení

Podnikatelské fyzické osoby (dále jen „FO“), které nemají povinnost vést účetnictví, vedou pro účely zjištění daně z příjmů daňovou evidenci, ve které zaznamenávají příjmy, výdaje, majetek a závazky v souladu s § 7b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Druhý způsob záznamu informací o podnikání je uplatňování paušálních výdajů procentem z příjmů, kdy základem pro výpočet daně z příjmů je soupis jednotlivých druhů příjmů.

Příjmy a výdaje v daňové evidenci podnikatelského subjektu
Ing.
Hana
Hlaváčková
Údaje o příjmech a výdajích tvoří hlavní součást daňové evidence. Zapisují se do peněžního deníku, který je základním dokumentačním prvkem v daňové evidenci. Přesné sledování příjmů a výdajů v členění pro zjištění základu daně je povinné - podle § 7b ZDP. Znamená to, že je nutno odděleně sledovat výdaje a příjmy, které základ daně ovlivní (výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdanitelné příjmy), a ty, které základ daně neovlivní (příjmy, které se nezdaňují a nedaňové výdaje). Aby poplatník vedl tuto evidenci správně, musí vědět, jaké výdaje jsou daňové a jaké nedaňové. Výčet daňových výdajů je uveden v § 24 odst. 2 ZDP. V § 25 odst. 1 téhož zákona je výčet výdajů nedaňových. V případě, že konkrétní výdaj není uveden ani v jednom z těchto výčtů, musí poplatník posoudit účinnost tohoto výdaje s přihlédnutím k § 24 ZDP.
 
Příjmy v daňové evidenci
Za příjem se v daňové evidenci považuje přírůstek peněžních prostředků v pokladně nebo na běžném účtu. Některé hospodářské operace v daňové evidenci nejsou příjmem peněz, přesto ale základ daně z příjmů zvyšují - například rozpouštění rezerv.
 
Předmět daně z příjmů FO
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou jednotlivé druhy příjmů, které jsou z hlediska uplatňování daňových režimů a technik výběru daně rozděleny do pěti skupin (jedná se o tzv. dílčí daňové základy daně z příjmů FO):
1.
příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
2.
příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti,
3.