Pohledávky v daňové evidenci

Vydáno: 12 minut čtení

Pohledávky představují významnou složku oběžného majetku každého hospodářského subjektu. Mají vliv na hospodaření firmy, ovlivňují majetkovou strukturu firmy, likviditu společnosti, působí na výši nákladů a výnosů. Z právního hlediska je pohledávka chápána jako právo věřitele požadovat určité přesně vymezené plnění po druhém účastníkovi právního vztahu - tj. po dlužníkovi. Pohledávka vzniká nejčastěji na základě hmotné nebo nehmotné dodávky, kdy byla vystavena faktura odběrateli, a tato nebyla zatím zaplacena. Může vzniknout i na základě uzavřené smlouvy, např. na základě vydané půjčky jiné osobě. Pohledávka zaniká přijatou platbou od dlužníka.

Pohledávky v daňové evidenci
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Oceňování pohledávek
Pohledávky se oceňují při vzniku
jmenovitou hodnotou
, při nabytí za úplatu nebo vkladem
pořizovací cenou
. Součástí pořizovací ceny pohledávek jsou přímé náklady, které s pořízením souvisejí, např. odměny za právní služby související s nákupem pohledávky, provize, náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek.
Pohledávky, které podnikatelský subjekt nabyl a určil je k obchodování, a pohledávky, které jsou zajištěny prostřednictvím derivátů (
opce
, pevné termínové operace), se oceňují
reálnou hodnotou
. Reálnou hodnotu pohledávky lze stanovit jako tržní hodnotu, přičemž stanovení reálné hodnoty v prostředí, kde neexistuje burza pohledávek, je do určité míry problém. Podniky proto využívají pro stanovení reálné hodnoty pohledávky ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce.
 
Členění pohledávek
Pohledávky lze členit podle mnoha hledisek. Např. podle doby splatnosti se pohledávky člení na krátkodobé (se splatností kratší než jeden rok) a dlouhodobé (se splatností delší než jeden rok). Pro účely daňové evidence je vhodné toto členění pohledávek:
1)
pohledávky z obchodních vztahů,
2)
pohledávky za zaměstnanci,

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty