Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS a jejich aplikace v zemědělství, 1. část

Vydáno: 33 minut čtení

Cílem tohoto seriálu článků je seznámit čtenáře s požadavky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards - dále IFRS). Vzhledem k rozsahu problematiky, které se IFRS věnují, je třeba zvolit standardy, jejichž obsah je pro sestavení účetní závěrky v zemědělských podnicích nejvíce relevantní. Jednotlivé části připravovaného seriálu se budou postupně zabývat dlouhodobými hmotnými a nehmotnými aktivy, zásobami, specifická pozornost bude věnována účetnímu zobrazení biologických aktiv (živých zvířat a rostlin v zemědělské výrobě). Dále se bude výklad věnovat základním typům finančních nástrojů, vlastnímu kapitálu, rezervám, problematice zachycení daní v účetnictví. V závěru seriálu budou shrnuty obecné požadavky na obsah účetní závěrky dle IFRS - tedy na sestavení rozvahy, výkaz peněžních toků, výkaz o úplném výsledku hospodaření (výkaz nahrazující výsledovku) a komentář k účetním výkazům.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS a jejich aplikace v zemědělství (úvod)
doc. Ing.
Dana
Dvořáková
Ph. D.
Tento úvodní díl seriálu věnujeme především představení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a organizaci, která je vydává. Dále se budeme zabývat aplikací IFRS v České republice, motivací účetních jednotek podnikajících v zemědělství k sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS a souvisejícími problémy. V závěru článku budou vyloženy základní požadavky IFRS na sestavení účetní závěrky obsažené v
Koncepčním rámci a ve standardu IAS 1 – Sestavení a zveřejnění účetní závěrky
.
 
Představení organizace vydávající Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a jejích cílů
Než se ponoříme do výkladu jednotlivých standardů, bude namístě seznámit se s organizací, která je vydává. Již samotné seznámení se se strukturou této organizace nám napoví něco o jejím vývoji, ale také o tom, jak organizace funguje a jak je zabezpečen její nadnárodní charakter a neutralita. V neposlední řadě tato část informuje o názvech jednotlivých orgánů a jejich změnách, o označeních vydávaných standardů, interpretací a o ustálených a hojně užívaných zkratkách.
 
Založení IASC
Mezinárodní účetní standardy začaly vznikat v sedmdesátých letech dvacátého století.
Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních standardů (IASC)
byl založen v roce 1973, jako nezávislá, soukromá profesní organizace na základě dohody profesních účetních institucí z Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska a USA. Od roku 1983 se členy IASC staly všechny profesní organizace sdružené v Mezinárodní federaci účetních (IFAC - International Federation of Accountants). Standardy vydávané
IASC byly (a nadále jsou) označovány zkratkou IAS – International Accounting Standards
.
V roce 1995 byl vytvořen
Poradní sbor (SAC – Standing Advisory Committee)
složený z odborníků účetní profese. Jeho úkolem bylo připomínkovat strategie a plány výboru, připravovat roční zprávu o jeho činnosti, zapojovat odbornou veřejnost do práce IASC a vyhledávat zdroje financování činnosti IASC, aniž by byla ohrožena nezávislost této instituce.
V roce 1997 byl vytvořen
Stálý interpretační výbor (SIC – Standing Interpretations Committee)
. Úkolem SIC bylo posuzovat sporné účetní problémy, k jejichž řešení bylo přistupováno v praxi nejednotně, a vytvářet k těmto problémům
interpretace
, které sjednotí řešení problematických otázek v kontextu s existujícími standardy a koncepčním rámcem mezinárodních standardů.
Interpretace
tohoto výboru jsou označovány zkratkou SIC a jsou opatřeny pořadovým číslem.
Důležitou podmínkou nezávislosti IASC bylo vyřešení problémů s financováním činnosti, které bylo zabezpečeno prostřednictvím podpor poskytovaných organizacemi zastoupenými ve výboru, dále příspěvky od IFAC a příspěvky od dalších institucí (podniků, finančních institucí, účetních firem apod.) a výtěžkem z prodeje publikací.
 
Změny po roce 2000 – – vznik IASB
Na sklonku roku 1999 bylo rozhodnuto o vytvoření nové organizační struktury instituce vydávající mezinárodní standardy. Bylo rozhodnuto uspořádat IASC jako samostatnou organizaci ve formě nadace (s ohledem na dosavadní i budoucí způsob financování), jež bude řízena správci. Cílem změn bylo zefektivnění činnosti a zabezpečení „průhlednosti“ financování organizace. Na základě tohoto rozhodnutí vznikla
nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASCF – International Accounting Standard Committee Foundation)
a místo Výboru IASC vzniká nová
Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB – International Accounting Standards Board)
viz dále.
Nadace