Účtování zásob a vedení skladové evidence pomocí účetních softwarů, 5. část

Vydáno: 14 minut čtení

Zásoby tvoří podstatnou část oběžného majetku podniku. Jedná se o majetek krátkodobé povahy s dobou použitelnosti kratší než jeden rok. Do zásob patří hospodářské prostředky, které se v účetní jednotce jednorázově spotřebovávají při plnění jejích úkolů (materiálové zásoby), které jsou vázány ve výrobě (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby), které plněním těchto úkolů vznikají (výrobky) a které účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje (zboží).

Účtování zásob a vedení skladové evidence pomocí účetních softwarů
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Členění zásob
 
1. Nakupované zásoby
MATERIÁL
- jakožto součást zásob představuje jejich nejdůležitější část, která je připravena k výrobnímu použití.
Materiál se dále člení na:
a)
suroviny představující základní materiál, který při výrobním procesu přechází buďto zcela, nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
b)
pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například laky na výrobky v dřevovýrobě,
c)
provozovací látky vytvářející a udržující podmínky pro výrobu, například úklidové prostředky, kancelářské potřeby, mazadla, paliva,
d)
náhradní díly - uvádí dlouhodobý majetek do původního stavu,
e)
obaly a obalové materiály (vratné i nevratné - za vratné obaly označujeme takové, u kterých má dodavatel povinnost přijmout je zpět, nevratné jsou pak takové, které se pořízením zabaleného zboží stávají majetkem odběratele), pouze v případě, pokud nejsou v účetní jednotce účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
f)
další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,
g)
samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, považované