Zpracování faktur v účetních softwarech, 3. část

Vydáno: 11 minut čtení

Fakturace tvoří jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. Zpracování této agendy bylo spojeno s velkým objemem ruční práce. Účetní programy umožňují co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání dat na fakturách, podporují rozúčtování a evidenci DPH podle zákonných požadavků a umožňují vazby na účetnictví a ostatní související doklady. Perfektní vzhled tištěných faktur podporuje image firmy.

Zpracování faktur v účetních softwarech – část III.
Ing.
Hana
Hlaváčková
Ve 3. účtové třídě se zobrazuje převážná část zúčtovacích vztahů podniku k vnějšímu prostředí. Tyto vztahy mají podobu pohledávky nebo závazku. Podstatou vzniku obchodních pohledávek a závazků je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonů (dodávky výrobků, poskytnutí služeb) a okamžikem úhrady těchto výkonů. Tento nesoulad je zřejmý z faktur, kde datum vystavení faktury je spojeno s okamžikem provedení výkonu, datum splatnosti faktury je zpravidla po 15 dnech ode dne, ke kterému byla faktura vystavena. Doba splatnosti pohledávek a závazků není řešena právními předpisy, proto je nutná dohoda platebních podmínek mezi obchodními partnery v obchodní smlouvě. Platební podmínkou je termín platby (platba předem, platba při dodání zboží nebo služeb, platba po dodání zboží nebo služeb), místo úhrady (udání čísla účtu a banky) a způsob úhrady (v hotovosti, nebo bezhotovostně, směnkou apod.). Uzavřené obchodní smlouvy a jejich náležitosti jsou důležité v případě soudního vymáhání úhrady pohledávky nebo v případě soudního sporu, například o termín dodávky, kvalitu dodávky apod. Při nedodržení doby splatnosti vzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení - na základě penalizační faktury.
V účetnictví podnikatelského subjektu nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do jednoho roku. Tento vzájemný zápočet musí být stvrzen oběma obchodními partnery písemně.
 
Faktury vystavené (odběratelské) – vznik pohledávky
Pohledávky představují práva (nároky) podniků vůči jiným subjektům na příjem peněžních prostředků, popřípadě věcná plnění od těchto subjektů. Mají úvěrový charakter.
Vznikají z různých důvodů:
1.
Z obchodních styků
- tj. dodávek výrobků, zboží, prací a služeb, pokud odběratel tyto výkony platí s časovým odstupem po jejich uskutečnění. Pohledávky vznikají při obchodním styku i vůči dodavatelům př