Účtování a evidence DHM a DNM a jeho zobrazení v účetních softwarech, 4. část

Vydáno: 19 minut čtení

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) a dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen „DNM“) patří v podniku mezi aktiva. Jedná se o majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok. Díky této své vlastnosti se dlouhodobý majetek postupně opotřebovává a toto opotřebení se projevuje v nákladech podniku v podobě odpisů.

Účtování a evidence DHM1 a DNM2 a jeho zobrazení v účetních softwarech – část IV.
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Vymezení dlouhodobého majetku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je v české legislativě vymezen dvojím způsobem - v zákoně č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a v účetních normách navazujících na ZU. Následující tabulka zobrazuje srovnání obou pohledů na DHM a DNM.
 
Dlouhodobý hmotný majetek
 +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | podle účetních norem – vyhlášky č. 500/2002 Sb.3 |       podle § 26 odst. 2 ZDP       | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Pozemky                     |                         | | bez ohledu na výši ocenění            |                         | | Do DHM se nezahrnují pozemky, které jsou zbožím |                         | | (tj. pozemky, které účetní subjekt nakupuje   |                         | | a v nezměněném stavu prodává).          |                         | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, | Samostatné movité věci, popřípadě soubory    | | zahrnují:                    | movitých věcí se samostatným technicko      | | * předměty z drahých kovů,            | ekonomickým určením, jejichž vstupní cena    | | * samostatné movité věci a soubory movitých věcí | je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické | | se samostatným technicko-ekonomickým určením   | funkce delší než jeden rok.           | | s dobou použitelnosti delší než jeden rok    |                         | | a od výše ocenění určené účetní jednotkou.    |                         | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Stavby                      | Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory    | | Bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti | vymezené jako jednotky zvláštním předpisem.   | | do této skupiny patří:              | Stavby, s výjimkou:               | | * stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby | * provozních důlních děl,            | | pod povrchem, vodní díla a další stavební díla  | * drobných staveb na pozemcích určených k plnění | | * otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,    | funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu  | | * technické rekultivace,             | lesních školek nebo k provozování myslivosti,  | | * byty a nebytové prostory.           | pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje    | |                         | 30 m2 a výšku 5 m,                | |                         | * oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby | |                         | a myslivosti, které je drobnou stavbou.     | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Pěstitelské celky trvalých porostů:       | Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou    | | * ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené    | plodnosti delší než tři roky:          | | na souvislém pozemku o výměře na 0,25 ha     | * ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku  | | v hu