Účtování a evidence DHM a DNM a jeho zobrazení v účetních softwarech, 4. část

Vydáno: 19 minut čtení

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) a dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen „DNM“) patří v podniku mezi aktiva. Jedná se o majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok. Díky této své vlastnosti se dlouhodobý majetek postupně opotřebovává a toto opotřebení se projevuje v nákladech podniku v podobě odpisů.

Účtování a evidence DHM1 a DNM2 a jeho zobrazení v účetních softwarech – část IV.
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Vymezení dlouhodobého majetku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je v české legislativě vymezen dvojím způsobem - v zákoně č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a v účetních normách navazujících na ZU. Následující tabulka zobrazuje srovnání obou pohledů na DHM a DNM.
 
Dlouhodobý hmotný majetek
 +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | podle účetních norem – vyhlášky č. 500/2002 Sb.3 |       podle § 26 odst. 2 ZDP       | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Pozemky                     |                         | | bez ohledu na výši ocenění            |                         | | Do DHM se nezahrnují pozemky, které jsou zbožím |                         | | (tj. pozemky, které účetní subjekt nakupuje   |                         | | a v nezměněném stavu prodává).          |                         | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, | Samostatné movité věci, popřípadě soubory    | | zahrnují:                    | movitých věcí se samostatným technicko      | | * předměty z drahých kovů,            | ekonomickým určením, jejichž vstupní cena    | | * samostatné movité věci a soubory movitých věcí | je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické | | se samostatným technicko-ekonomickým určením   | funkce delší než jeden rok.           | | s dobou použitelnosti delší než jeden rok    |                         | | a od výše ocenění určené účetní jednotkou.    |                         | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Stavby                      | Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory    | | Bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti | vymezené jako jednotky zvláštním předpisem.   | | do této skupiny patří:              | Stavby, s výjimkou:               | | * stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby | * provozních důlních děl,            | | pod povrchem, vodní díla a další stavební díla  | * drobných staveb na pozemcích určených k plnění | | * otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,    | funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu  | | * technické rekultivace,             | lesních školek nebo k provozování myslivosti,  | | * byty a nebytové prostory.           | pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje    | |                         | 30 m2 a výšku 5 m,                | |                         | * oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby | |                         | a myslivosti, které je drobnou stavbou.     | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Pěstitelské celky trvalých porostů:       | Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou    | | * ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené    | plodnosti delší než tři roky:          | | na souvislém pozemku o výměře na 0,25 ha     | * ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku  | | v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů   | o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně      | | na 1 ha,                     | 90 stromů na 1 ha,                | | * trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných   | * ovocné keře vysázené na souvislém pozemku   | | konstrukcí.                   | o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně      | |                         | 1 000 keřů na 1 ha,               | |                         | * chmelnice a vinice.              | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Dospělá zvířata a jejich skupiny         | Dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž    | | Patří sem dospělá zvířata a jejich skupiny    | vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč.       | | (stáda, hejna), s dobou použitelnosti delší než |                         | | jeden rok a od výše ocenění určené účetní    |                         | | jednotkou, (přičemž je nutné respektovat účetní |                         | | princip věrného a poctivého zobrazení majetku). |                         | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Jiný dlouhodobý majetek bez ohledu na výši    | Jiný majetek:                  | | ocenění:                     | * technické zhodnocení a výdaje na otvírky    | | * ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich   | nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud      | | části koupené nebo nabyté vkladem jako součást  | nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu    | | pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném   | hmotného majetku,                | | geologickým průzkumem a za podmínek       | * technické rekultivace,             | | stanovených zákonem.               | * výdaje hrazené nájemcem, které tvoří součást  | | * umělecká díla, která nejsou součástí stavby,  | ocenění hmotného majetku pronajatého formou   | | sbírky, movité kulturní památky, předměty    | finančního pronájmu s následnou koupí najatého  | | kulturní hodnoty a obdobné movité věci      | hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou  | | stanovené zvláštními právními předpisy.     | kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého    | |                         | majetku hodnotu 40 000 Kč.            | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Technické zhodnocení               |                         | | * k jehož účtování a odpisování je oprávněna   |                         | | jiná účetní jednotka než vlastník majetku,    |                         | | a to od výše 40 000 Kč,             |                         | | * drobného hmotného majetku od částky 40 000 Kč. |                         | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek      |                         | | Pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek od doby   |                         | | jeho pořízení do doby než se uvede do užívání.  |                         | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek     |                         | | Jsou krátkodobé i dlouhodobé zálohy poskytnuté  |                         | | na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.    |                         | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku       |                         | | Obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi     |                         | | oceněním podniku nebo jeho části nabytého koupí, |                         | | vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci |                         | | přeměn společnosti (výjimkou je změna právní   |                         | | formy) a souhrnem ocenění jeho jednotlivých   |                         | | složek majetku v účetnictví účetní jednotky   |                         | | prodávající, vkládající, zanikající nebo     |                         | | rozdělované odštěpením sníženým o převzaté    |                         | | závazky.                     |                             | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
 
Dlouhodobý nehmotný majetek
 +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | podle účetních norem – vyhlášky č. 500/2002 Sb. |         podle § 32a ZDP         | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | Zřizovací výdaje                 | Zřizovací výdaje                 | | Představují souhrn výdajů souvisejících se    |                          | | založením nového podniku (např. soudní a     |                          | | notářské poplatky, odměny za zprostředkování,   |                          | | poradenské služby, výdaje na pracovní cesty).   |                          | | Nelze do nich zahrnovat výdaje spojené s     |                          | | pořízením dlouhodobého majetku a zásob, výdaje  |                          | | na reprezentaci.                 |                          | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje        | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje        | | Patří sem takové nehmotné výsledky výzkumu a   |                          | | vývoje, které jsou buď vytvořeny vlastní     |                          | | činností k obchodování s nimi anebo nabyty od   |                          | | jiných osob.                   |                          | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | Software                     | Software                     | | Zachycuje se zde programové vybavení, pokud    |                          | | splňuje finanční limit uvedený ve         |                          | | vnitropodnikové směrnici.             |                          | | Může být také vytvořen vlastní činností      |                          | | k obchodování s ním nebo nabyt od jiných osob.  |                          | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | Ocenitelná práva                 | Ocenitelná práva                 | | Zahrnují zejména předměty průmyslového a     |                          | | obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí  |                          | | činnosti a práva podle zvláštních právních    |                          | | předpisů, a to za stejných podmínek, které byli  |                          | | uvedeny u předchozích položek.          |                          | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | 
Goodwill
| | | Je to kladný nebo záporný rozdíl mezi: | | | * oceněním podniku nabytého zejména koupí a | | | vkladem, nebo oceněním majetku a závazků | | | v rámci přeměn společnosti a | | | * souhrnem jeho individuálně přeceněných složek | | | majetku, snížením o převzaté závazky. | | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | Povolenky na
emise
a preferenční limity | | | Povolenkami na
emise
jsou bez ohledu na výši | | | ocenění: povolenky na
emise
skleníkových plynů, | | | jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí | | | z projektových činností a jednotky předěleného | | | množství. | | | Preferenční limity jsou: individuální referenční | | | množství mléka, individuální produkční kvóty a | | | individuální limit prémiových práv bez ohledu | | | na výši ocenění. | | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | Technické zhodnocení od částky stanovené ZDP | Technické zhodnocení | | (40 000 Kč): | Za technické zhodnocení se považují výdaje na | | * k jehož účtování a odpisování je oprávněn | ukončené rozšíření vybavenosti nebo | | nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému | použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, | | nehmotnému majetku, o kterém se neúčtuje | které mají za následek změnu účelu nehmotného | | jako o majetku, | majetku, pokud po ukončení u jednotlivého | | * drobného nehmotného majetku, pokud má dobu | nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. | | použitelnosti delší než jeden rok a účetní | | | jednotka ho vykazuje v nákladech. | | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Jiný majetek | | * majetek, který není vykazován v ostatních | Jiný majetek, který je veden v účetnictví jako | | položkách dlouhodobého nehmotného majetků. | nehmotný majetek vymezený zvláštním předpisem, | | | pokud: | | | * byl nabyt úplatně, vkladem společníka nebo | | | tichého společníka nebo člena družstva, | | | přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo | | | * byl vytvořen vlastní činností za účelem | | | obchodování s ním nebo k jeho opakovanému | | | poskytování. | | | Vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč. | | | Doba použitelnosti je delší než jeden rok. | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | * nehmotný majetek od doby jeho pořízení | Dlouhodobé i krátkodobé zálohy poskytnuté | | do doby jeho uvedení do užívání. | na pořízení tohoto majetku. | +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
Poznámka:
Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti, software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat, technické audity, energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.
 
Oceňování dlouhodobého majetku
1)
Oceňování dlouhodobého majetku z daňového hlediska
- podle § 29 ZDP s vstupní cenou hmotného majetku rozumí:
*
pořizovací cena, je-li pořízen úplatně,
*
vlastní náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii,
*
hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva, u hmotného movitého majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele,
*
reprodukční pořizovací cena, v ostatních případech,
*
cena stanovená podle zvláštního právního předpisu, při nabytí majetku zděděním nebo darováním
*
hodnota technického zhodnocení na hmotném majetku,
*
přepočtená zahraniční cena.
2)
Oceňování dlouhodobého majetku z účetního hlediska
– při nabytí dlouhodobého majetku přicházejí v úvahu tři oceňovací základny:
*
pořizovací cena,
*
vlastní náklady,
*
reprodukční pořizovací cena.
 
Ocenění pořizovací cenou
Touto cenou se oceňuje dlouhodobý majetek pořízený za úplatu. Do této ceny patří nejen cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením související (např. náklady na dopravu, pojištění při dopravě, montáž, clo, zprostředkovatelské, právní a poradenské poplatky, DPH u neplátců, projekty na výstavbu, průzkumné a geologické práce, poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu, výdaje na demolici staré budovy v důsledku výstavby nové budovy, provize zprostředkovateli za uskutečnění nákupu nového dlouhodobého majetku, poplatek za stavební povolení). Protože nelze postihnou veškeré případy, jež praxe přináší, je stanoven přehled nákladů, které nelze zahrnout do ocenění. Mezi nejčastěji se vyskytující patří: výdaje na opravy a údržbu, kurzové ztráty při úhradě faktury zahraničnímu dodavateli dlouhodobého majetku, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výdaje na zaškolení pracovníků a výdaje na biologickou rekultivaci.
 
Ocenění vlastními náklady
Takto se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, je-li vytvořen vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklady, ale i nepřímé náklady související s vytvářením dlouhodobým hmotným či nehmotným majetkem, tzv. provozní režie, popř. i režijní náklady administrativní povahy, pokud mohou být přímo vztaženy k danému aktivu.
 
Ocenění reprodukční pořizovací cenou
Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zákon vymezuje případy, u nichž lze tuto cenu použít.
V podstatě jde o:
*
majetek nabytý bez úplaty (přijatý dar, přebytek zjištěný při inventarizaci apod.),
*
majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit.
 
Pořízení dlouhodobého majetku
Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
*
dodavatelským způsobem (nákupem),
*
vytvořením vlastní činností,
*
bezúplatným nabytím,
*
vkladem od jiné osoby, např. nepeněžité vklady do obchodní společnosti,
*
přeřazením z osobního užívání do podnikání.
 
Účtování pořízení DHM a DNM
Při pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se účtují veškeré náklady spojené s pořízením na vrub příslušného účtu z účtové skupiny 04 - Nedokončený DHM a DNM a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 211-Pokladna, 321-Dodavatelé apod., podle toho jakým způsobem byl majetek pořízen. Při převedení tohoto majetku do užívání se pořizovací cena majetku účtuje ve prospěch účtů skupiny 04 a na vrub účtů skupiny 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek a 02 - Dlouhodobý hmotný majetek.
 +-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+ |                 Účetní operace                  |  MD   |   D   | +-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+ | Nákup DHM (DNM) za hotové - VPD                          | 042 (041) | 211    | | Nákup DHM (DNM) na fakturu - FAP                         | 042 (041) | 321    | | Zaplaceno za vedlejší pořizovací náklady (doprava, montáž, provize        | 042 (041) | 211    | | za zprostředkování atp.), které s pořízením DHM (DNM) souvisí - VPD        |      |      | | Faktura za vedlejší pořizovací náklady (doprava, montáž, provize         | 042 (041) | 321    | | za zprostředkování atp.), které s pořízením DHM (DNM) souvisí - FAP        |      |      | | Pořízení DHN (DNM) vlastní činností - aktivace - VÚD               | 042 (041) | 624 (623) | | Bezúplatné nabytí DHM (DNM) - darování - VÚD                   | 042 (041) | 413    | | Převod z osobního užívání do podnikání - účtování podnikatele fyzické osoby - VÚD | 042 (041) | 491    | | Zařazení DHM (DNM) do užívání v pořizovací ceně - VÚD               | 02x (01x) | 042 (041) | +-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+
Použité zkratky dokladů:
VPD - výdajový pokladní doklad,
FAP - faktura přijatá,
VÚD - vnitřní účetní doklad.
 
Postup účtování a evidence DHM a DNM v účetních programech ve fázi pořízení majetku
1)
Zaúčtování dodavatelské faktury - v modulu
Fakturace
ve složce
Přijaté faktury
. Je-li při dodavatelském pořízení DHM a DNM majetek ihned v hotovosti uhrazen, je třeba vystavit a zaúčtovat výdajový pokladní doklad - v modulu
Podvojné účetnictví
ve složce
Pokladna
.
2)
Při pořizování majetku mohou vzniknout náklady, které jsou zajištěny vlastními zaměstnanci - např. instalace počítače, softwaru. V tomto případě účetní jednotka vystaví interní doklad a v účetním programu jej zaúčtuje v modulu
Podvojné účetnictví
ve složce
Interní doklady
.
3)
Zařazení majetku do užívání a vystavení evidenční karty příslušného majetku - uskutečňuje se v modulu
Majetek
.
V tomto modulu lze evidovat dlouhodobý i drobný majetek a vypočítávat a spravovat daňové a účetní odpisy. Evidence slouží k přehlednému vedení karet majetku. Kartu majetku je nutné zřídit každému nově pořízenému majetku.
Na kartě majetku se vyplňují např. tyto údaje:
*
typ majetku - dlouhodobý hmotný, nehmotný, finanční, drobný,
*
název, inventární číslo, výrobní číslo,
*
dodavatel, výrobce - lze vybírat z adresáře,
*
záruční doba,
*
kód SKP - kód standardní klasifikace produkce,
*
povaha majetku - vlastní nebo cizí,
*
způsob pořízení a vyřazení,
*
pořizovací cena majetku,
*
datum zařazení.
Účetní operaci pro zařazení majetku do užívání je možné v některých programech zaúčtovat v rámci modulu
Majetek
(přímo na inventární kartě), v některých programech se účtuje v modulu
Podvojné účetnictví
ve složce
Interní doklady
.
 
Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisy vyjadřují opotřebení DHM a DNM podniku v peněžních jednotkách. Jedná se jak o opotřebení fyzické (např. omezení funkčnosti majetku následkem jeho používání), tak o morální (způsobené technickým pokrokem). Zajišťují přenos ceny majetku do nákladů a snižují tak jeho výši v aktivech podniku. Měly by zajistit obnovu dlouhodobého majetku. V praxi je nezbytné vycházet z tzv. ekonomické životnosti, která zahrnuje jak fyzické, tak morální opotřebení dlouhodobého majetku.
Pojetí odpisů jako finančního zdroje podniku je vysvětlováno tím způsobem, že odpisy, jako nákladová položka, jsou součástí kalkulace ceny podnikových výrobků, zboží nebo služeb a podniku se vrací zpět v rámci inkasovaných tržeb. Tím se stávají zdrojem samofinancování. Odpisy představují dominantní interní zdroj financování.
Výši odpisů ovlivňují především:
a)
výše a struktura DHM a DNM
b)
cena majetku, který se odepisuje
c)
doba odepisování majetku
d)
zvolená metoda odepisování.
Účetní odpisy
vyjadřují reálnou velikost opotřebení dlouhodobého majetku. Jsou upraveny ZU. Podnik si sám sestaví odpisový plán a sám si určí postupy účtování a z nich vyplývající sazby účetních odpisů. Ty mohou být stanoveny např. z hlediska času nebo ve vztahu k výkonům apod. Způsob odepisování nesmí být během doby odepisování měněn. Dlouhodobý majetek je veden v pořizovacích cenách a odpisy jsou vyjádřeny pomocí oprávek k dlouhodobému majetku. Účetnictví má odrážet věrný obraz skutečnosti, proto by měly být účetní odpisy koncipovány takovým způsobem, aby co nejlépe vyjadřovaly reálnou skutečnost, přičemž dlouhodobý majetek může být odepsán jen do výše jeho ocenění v účetnictví.
Daňové odpisy
naopak vyjadřují potřeby pro stanovení základu daně z příjmů. Bez ohledu na zvolený způsob odepisování v účetnictví si stát prostřednictvím ZDP, na základě předepsaných způsobů odepisování a také odpisových sazeb určuje, jakou maximální výši odpisů si může podnik uplatnit jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Daňové odpisy jsou spíše nástrojem hospodářské politiky státu, jehož prostřednictvím se snaží ovlivňovat podnikové investice.
V zásadě platí, že daňově lze odpisovat hmotný i nehmotný majetek, který není podle ZDP z daňového odpisování vyloučen.
Dle § 27 ZDP je
hmotným majetkem vyloučeným z odpisování:
a)
bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje související s jeho pořízením nepřevýší 40 000 Kč,
b)
pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jenž nedosáhl plodonosného stáří,
c)
hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení,
d)
umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy,
e)
movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek,
f)
hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů,
g)
inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů,
h)
hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku převodem práva, a to po dobu zajištění tohoto závazku a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude odpisovat původní vlastník, uzavřeli s věřitelem smlouvu o výpůjčce,
i)
hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno,
j)
najatý hmotný majetek včetně hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku nebo obdobné smlouvy uzavřené v zahraničí, pokud odpisy nebo položky obdobného charakteru uplatňuje jiná osoba než vlastník.
 
Účtování odpisů
Odpisy se účtují ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku či účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
 +-------------------+-----+------+ | Účetní operace  | MD | D  | +-------------------+-----+------+ | Účetní odpisy DNM | 551 | 07x | | Účetní odpisy DHM | 551 | 08x | +-------------------+-----+------+
 
Odpisy DHM a DNM v účetních programech
Účetní a daňové odpisy nastavuje uživatel programu na kartě majetku - po vyplnění příslušných údajů (odpisová skupina, způsob odpisování, datum prvního odpisu, cena majetku) zvolí pokyn výpočet, v rámci programu se zobrazí odpisy na celé období životnosti příslušného majetku.
 
Vyřazení dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména:
*
prodejem,
*
likvidací v důsledku opotřebení,
*
v důsledku škody nebo manka,
*
přeřazením z podnikání do osobního užívání u individuálního podnikatele,
*
bezúplatným převodem (darováním),
*
vkladem do základního kapitálu jiného subjektu.
Účtování vyřazení majetku zcela odepsaného
- účtuje se pouze úbytek z majetkového účtu a příslušného účtu oprávek (ve vstupní ceně).
 +-------------------+-----+------+ | Účetní operace  | MD | D  | +-------------------+-----+------+ | Vyřazení DNM   | 07x | 01x | | Vyřazení DHM   | 08x | 02x | +-------------------+-----+------+
Účtování vyřazení majetku – odepsaného částečně
- v tomto případě je nutné doúčtovat zůstatkovou cenu na příslušný nákladový účet a účet oprávek. Potom lze zaúčtovat vyřazení dlouhodobého majetku ve vstupní ceně.
 +----------------------------------------------------+----------------+-----------------+ |                          |    DNM   |    DHM    | +----------------------------------------------------+----------+-----+----------+------+ |          Účetní operace          |  MD  | D |  MD  | D  | +----------------------------------------------------+----------+-----+----------+------+     | Poloviční roční odpis               | 551   | 07x | 551   | 08x | | Doúčtování zůstatkové ceny - vyřazení v důsledku: |     |   |     |   | | * Likvidace                    | 551   | 07x | 551   | 08x | | * Prodej                      | 541   | 07x | 541   | 08x | | * Darování                     | 543   | 07x | 543   | 08x | | * Manko, škoda                   | 549, 582 | 07x | 549, 582 | 08x | | * Převedení do osobního užívání          | 491   | 07x | 491   | 08x | | * Vklad do základního kapitálu jiného subjektu   | 367   | 07x | 367   | 08x | | * Vyřazení majetku z evidence           | 07x   | 01x | 08x   | 02x | +----------------------------------------------------+----------+-----+----------+------+
 
Vyřazení majetku v účetních programech
Na inventární kartě majetku uživatel vyplní způsob vyřazení, zadá příkaz k odpisu zůstatkové ceny, vyplní datum vyřazení a zadá příslušné účty. Přes systém příkazů, které programy v logické posloupnosti nabízí je pak operace vyřazení majetku zaúčtována.
 
Závěr
Agenda
dlouhodobého majetku je velmi rozsáhlá. Jednotlivé druhy majetku se z daňového hlediska, tedy z pohledu promítnutí hodnoty majetku do výdajů či nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů a tím snížení základu daně, chovají různě. Účetní programy nabízí logické uspořádání majetkové agendy, umožňují snadnou editaci, poskytují přehledné sestavy. Velmi výhodný je postup, kdy se uživatel účetního softwaru pohybuje pouze na kartě majetku, kde zaúčtuje veškeré operace spojené se zařazením majetku do užívání, s odpisy i s vyřazením majetku.
 
Seznam použitých účtů
041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
211-Pokladna
321-Dodavatelé
367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
413-Ostatní kapitálové fondy
491-Účet individuálního podnikatele
541-Zůstatková cena prodaného DNM a DHM
543-Dary
549-Manka a škody z provozní činnosti
551-Odpisy DNM a DHM
582-Škody
623-Aktivace DNM
624-Aktivace DHM