Uzavření daňové evidence

Vydáno: 13 minut čtení

S blížícím se koncem roku přinášíme důležité informace pro všechny poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci o tom, jakým způsobem korektně uzavřít evidenci roku 2011.

Uzavření daňové evidence
Ing.
Hana
Hlaváčková
Ustanovení § 7b odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), vymezuje obsah daňové evidence takto:
 
Poplatník vede údaje o:
a)
příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b)
majetku a závazcích.
V ZDP je stanoven pouze obsah daňové evidence, neuvádí se v něm způsob jejího vedení. Nepředepisují se knihy majetku a závazků, peněžní deník, pokladní kniha, kniha bankovních účtů, ani karty majetku. Poplatník nemusí zjišťovat konečný zůstatek pokladní hotovosti ani bankovních podnikatelských účtů. Záleží zcela na poplatníkovi, jaký způsob vedení daňové evidence zvolí. V souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, však musí být daňový subjekt schopen prokázat pravdivost všech skutečností, které je povinen uvádět v daňovém přiznání. Poplatník musí správci daně při případné kontrole prokázat zejména, že výdaje, které uplatnil jako výdaje daňové, jsou skutečně výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 1 ZDP. Zrovna tak je nutné kdykoliv doložit způsob nabytí, hodnotu a stav majetku a zásob. Z toho vyplývá, že poplatník musí, nechce-li se dostat do konfliktu s příslušným správcem daně, uchovávat příslušné doklady, jako jsou stvrzenky, pokladní doklady, faktury, vést evidenci zásob, vést průkaznou evidenci veškerého hmotného, nehmotného, movitého i nemovitého majetku souvisejícího s podnikatelskou činností.
 
Obsahové vymezení majetku v daňové evidenci
ZDP obsahově nevymezuje jednotlivé složky majetku (výjimkou je pouze hmotný majetek, kte