Zpracování účetní agendy v účetních softwarech, 1. část

Vydáno: 13 minut čtení

Společnost se v současné době nachází v etapě, která je nazývána „informační společností“. Tento pojem znamená difúzi informačních technologií do života společnosti a všech navazujících sociálně ekonomických jevů a procesů. Tyto informační technologie podstatným způsobem ovlivňují téměř veškerou lidskou činnost. Přináší nové možnosti i do oblasti zpracování účetních dat.V tomto vydání časopisu a také v těch příštích Vám budeme přinášet sérii článků o zpracování účetnictví v účetním software, a to od založení firmy až po zpracování účetní závěrky.

Zpracování účetní agendy v účetních softwarech – část I
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Vývoj výpočetní techniky v oblasti účetnictví
Účetnictví, které zpracovává převážně numerická data, patřilo mezi první oblasti, ve kterých se začalo postupně se zaváděním mechanického a později i automatizovaného zpracování vstupů.
Výpočetní technika prošla mnoha vývojovými etapami. Nástup počítačů první generace řešil jednotlivé účetní operace pouze na úrovni dané agendy a neexistovalo propojení s ostatními celky informačního systému. Postupným zaváděním automatizace a počítačů druhé generace, došlo k propojení jednotlivých účetních operací s operativní evidencí, statistikou apod.
Z počátku docházelo k lokálnímu zpracování dat na centrálním počítači. Lokálním zpracováním dat se rozumí zpracování určité dávky dat, což je skupina dat stejné struktury pevně ohraničená rozsahem dat a periodou zpracování. Jednotlivé informace byly přenášeny pomocí dálkového režimu. Všechny účetní sestavy a operace, které software zpracoval a jež vyžadoval management či jiné oddělení firmy, se mohly zpracovávat pouze na centrálním počítači. Toto zpracování dat bylo však nedostačující. Docházelo zde k izolaci uživatele účetních informací, neboť vstupní data si nepořizoval úsek účetnictví, ale dávala se zpracovávat výpočetnímu středisku. Negativním důsledkem tohoto systému zpracování dat byla nepružnost zpracování účetní agendy a navíc se hlavní důraz kladl na zpracovatelské hledisko, nikoliv na vlastní obsahovou a