Místo výkonu práce, pracovní doba

Vydáno: 5 minut čtení
Místo výkonu práce, pracovní doba
JUDr.
Vlasta
Víghová
Zaměstnanec má ve smlouvě sjednané místo výkonu práce středočeský a jihočeský kraj, druh práce – obchodní zástupce, k výkonu práce využívá služební automobil. Pro účely cestovních náhrad je sjednáno pravidelné pracoviště – Praha. Zaměstnanec má pružné rozvržení pracovní doby, základní pracovní doba 9:00–15:00, volitelné úseky pracovních dob 7:00–9:00, 15:00–18:00.
Zaměstnanec má jednání např. v Českých Budějovicích od 9:00. Na jednání vyjíždí v 6:30 hod. Pracovní schůzka trvá od 9:00 do 17:00 hod., poté se vrací zpět, návrat v 19:30.
1.
Které hodiny je nutné považovat za práci přesčas? Je řízení služebního vozidla výkonem práce?
2.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), v § 85 stanoví, že pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní při pracovní cestě. V tomto případě se však o pracovní cestu nejedná (místo výkonu práce jsou dva kraje). Je třeba stanovit pro tyto případy rozvržení pracovní doby do směn – tj. např. od 8:00 do 16:30 (včetně 30 min přestávky na oběd)?
odpověď:
Problematika uvedená v dotazu není zcela jednoduchá. Obecně je třeba konstatovat, že pokud místem práce sjednaným v pracovní smlouvě zaměstnance je „středočeský a jihočeský kraj“ a pravidelným pracovištěm je sjednána „Praha“, pak skutečně cesta zaměstnance z Prahy na jednání v Českých Budějovicích a zpět není dle mého názoru pracovní cestou, protože zaměstnanec není zaměstnavatelem vysílán k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.
Pokud druhem práce zaměstnance sjednaným v pracovní smlouvě je „obchodní zástupce“, pak dle mého názoru spíše nelze považovat řízení služebního vozidla tímto zaměstnancem za výkon práce. Jedná se pouze o činnost související, která směřuje k tomu, aby zaměstnanec mohl vykonávat svoji práci na místě k tomu určeném.
Bez znalosti dalších podrobností nelze bohužel stanovit, zda a popř. jaký časový úsek daného dne (kdy zaměstnanec cestoval na pracovní schůzku) je třeba považovat za práci přesčas. Podle § 98 odst. 1 ZP totiž platí, že práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. Pokud by na daný den byla pracovní doba rozvržena zaměstnavatelem (viz níže komentář k ustanovení § 85 odst. 4 ZP), o práci přesčas by se jednalo tehdy, pokud by rozvržená směna měla končit např. v 17:00 hodin a pracovní jednání zaměstnance by přitom skončilo až v 18:00 hodin. Cesta zpět do Prahy by dle mého názoru prací přesčas již nebyla, neboť se nejedná o výkon práce.
Ustanovení § 85 odst. 4 ZP určuje, že pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní mimo jiné při pracovní cestě. Toto ustanovení se výslovně nezmiňuje o tom, zda stejný režim platí také v případě cesty zaměstnance mimo jeho pravidelné pracoviště. Ustanovení § 85 odst. 4 ZP však určuje mimo jiné, že pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní také tehdy, brání-li jejímu uplatnění provozní důvody. Kromě toho se dovozuje, že důvody pro neuplatnění pružného rozvržení pracovní doby jsou v tomto ustanovení uvedeny toliko demonstrativně, tj. zaměstnavatel může např. stanovit v pracovním řádu nebo dohodnout se zaměstnancem i další případy, kdy se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní. Ve všech těchto případech je pak třeba, aby zaměstnavatel provedl rozvržení směn. V souladu s ustanovením § 210 ZP platí, že doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nekrátí. Jestliže v důsledku způsobu odměňování (např. při hodinové mzdě) by zaměstnanci nějaká mzda ušla, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
Z výše uvedeného lze dle mého názoru dovodit tyto závěry: Doba strávená zaměstnancem na cestě mimo pravidelné pracoviště do místa výkonu práce není výkonem práce. Výkonem práce je až účast zaměstnance na pracovním jednání v místě výkonu práce. Pokud doba cestování zasahuje do pracovní doby zaměstnance, pak by se mu neměla z tohoto důvodu krátit mzda, resp. měl by obdržet za tuto dobu náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V daných případech je značně nepraktické aplikovat pružné rozvržení pracovní doby. Domnívám se proto, že s odvoláním na „provozní důvody“ by měl v těchto případech pracovní dobu rozvrhovat zaměstnavatel. Pro vyloučení pochybností by nicméně bylo vhodné tento režim rozvrhování pracovní doby např. výslovně zakotvit do pracovní smlouvy s dotyčným zaměstnancem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce