Přihlášky věřitelů v insolvenčním řízení

Vydáno: 10 minut čtení

Jak podat přihlášku do insolvenčního řízení, jaké jsou lhůty pro její podání a také jaké jsou náležitosti přihlášky se dozvíte v následujícím příspěvku.

Přihlášky věřitelů v insolvenčním řízení
Ing.
Petr
Janíček
Dis.
Pokud se náš dlužník dostane do insolvenčního řízení, nezbude nám nic jiného, pokud chceme zachovat aspoň teoretickou možnost úhrady pohledávky, než podat přihlášku do insolvenčního řízení.
Pohledávky, které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, nemohou být v insolvenčním řízení uplatněny žalobou, ale jen přihláškou pohledávky. Pokud jsme žalobu na dlužníka podali před zahájením insolvenčního řízení, případně již jsme držitelem pravomocně přiznaného nároku (např. rozsudku, platebního rozkazu atd.), nebo pohledávka je již předmětem výkonu rozhodnutí či
exekuce
, i tak musíme náš nárok znovu uplatnit - tentokrát přihláškou do insolvenčního řízení. Pokud tak neučiníme nebude k našemu nároku přihlíženo.
Existuje specifický okruh osob s pohledávkami, kteří
přihlášku do insolvenčního řízení podávat nemusí.
Jejich nároky se považují za přihlášené i bez jejich aktivního úkonu. Jedná se např. o nároky dlužníkových
zaměstnanců
z pracovněprávních vztahů, pokud jejich nárok vyplývá z účetnictví nebo z daňové evidence, pohledávka manžela z titulu vypořádání společného jmění manželů atd.
 
Lhůta pro podání přihlášky
Přihlášky se podávají od okamžiku zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené soudem v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta nesmí být kratší třiceti dnů a delší než dva měsíce. Obvykle soud stanovuje lhůtu v délce třicet dnů. Lhůta je prekluzivní (propadná), a po jejím uplynutí již nelze platně pohledávku přihlásit. Postačí, aby v poslední den lhůty byla přihláška podána na poště.
Soud neobesílá všechny známé věřitele dlužníka.
Díky tomu, že insolvenční spis je celý volně přístupný v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz,
je povinnost věřitelů sledovat, zdali s jejich dlužníkem není vedeno insolvenční řízení.
Přihlášky se zasílají insolvenčnímu soudu, který vede insolvenční řízení dlužníka.
 
Formulář přihlášky
Přihláška pohledávky se podává na formuláři, který je veřejně přístupný na internetové adrese www.justice.cz a podává se včetně příloh ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení je určeno insolvenčnímu soudu a druhé soud přepošle insolvenčnímu správci.
Přihlášku včetně příloh lze podat i elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo pomocí datové schránky.
Přihláška mimo jiné musí obsahovat
výši pohledávky v Kč a důvod jejího vzniku.
Pokud je pohledávka v jiné než české měně, musí věřitel provést její
přepočet na Kč
kursem podle kurzu ČNB ke dni zahájení insolvenčního řízení u doposud nesplatné pohledávky, u splatné pohledávky se vyčísluje její hodnota ke dni její splatnosti. Výše pohledávky musí být uvedena i v případě, že se jedná o pohledávku nepeněžitou.
U splatných pohledávek se uvádí datum splatnosti, u podmíněných pohledávek je nutné uvést podmínku, na kterou jsou vázány (např. odpovědnosti za případnou reklamaci atd.), u podřízených pohledávek se uvádí údaje o jejich podřízenosti.
V přihlášce
odděleně
uvádíme
jistinu pohledávky
(např. dlužná část faktury, smluvní pokuta) a
příslušenství
k pohledávce (úrok zákonný, úrok smluvní atd.).
Pokud věřiteli nebudou stačit kolonky ve formuláři, může důležité skutečnosti uvést na samostatnou přílohu.
Přihlášku je nutné v závěru podepsat oprávněnou osobou. Pokud přihlášku podepisuje jiná osoba než věřitel (statutární orgán věřitele), je nutné doložit zmocnění pro osobu, která přihlášku podepisuje.
 
Přílohy přihlášky
Povinnou přílohou u právnických osob je výpis z obchodního rejstříku věřitele.
Dále dokládáme vše, co osvědčuje naši přihlášku. Tedy zejména
uzavřené smlouvy, odběratelem potvrzené dodací listy, vystavené faktury, doklad osvědčující doručení faktury, výzvy k úhradě dlužných částek, případné žaloby na plnění, dodatky ke smlouvám, škodové protokoly atd.
Pokud je pohledávka vykonatelná = již je o ní pravomocně rozhodnuto (např. soudem, rozhodcem, případně exekutorským či notářským zápisem s přímou vykonatelností), je nutné vykonatelnost doložit veřejnou listinou (s doložkou právní moci takovéhoto rozhodnutí např. u rozsudku). Pro vyloučení případných sporů o to, zda byla vykonatelnost doložena nebo ne, lze jen doporučit, předkládat takovéto rozhodnutí v originále, nebo úředně ověřené kopii, byť obecně lze přílohy předkládat v kopii prosté. Pokud vykonatelnost nebude doložena (byť byla v přihlášce uplatněna), posuzuje se přihláška pro potřeby insolvenčního řízení jako nevykonatelná.
V případě, že se nárok opírá o
směnku,
je nutné předložit spolu s přihláškou i tuto směnku a to v originále zejména z toho důvodu, že na plnění má výlučně nárok držitel směnky, nikoliv další osoba. Tím věřitel prokáže, že je držitelem směnky, tedy prokáže nárok na plnění ze směnky. Převzetí originálu směnky soud standardně potvrdí a jsou liché obavy o její ztrátě, neboť na soudu jsou směnky ukládány do trezoru.
Pokud je
pohledávka zajištěna majetkem
patřícím do majetkové podstaty, je nutné uplatnit zajištění. Zajištění lze uplatnit na základě zástavního práva, zadržovacího práva, omezením převodu nemovitostí, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění. Pak se na takového věřitele hledí jako na věřitele zajištěného s privilegovaným postavením na uspokojení v případě zpeněžení předmětu zajištění.
Pohledávka může být zajištěna i jinak, než majetkem patřícím do majetkové podstaty. I tuto skutečnost je nutné v přihlášce uvést a v příloze doložit.
Byť ne povinnou, ale doporučenou přílohou, je
způsob výpočtu uplatněného příslušenství.
Napomůžeme tím insolvenčnímu správci překontrolovat způsob výpočtu našeho uplatněného nároku.
 
Odpovědnost za přihlášku
Za údaje uvedené v přihlášce odpovídá věřitel. Pokud věřitel přihlásí nárok, bude vykonávat práva spojená s přihláškou a následně bude jeho pohledávka zjištěna:
a)
U nezajištěného věřitele ve výši méně než 50 % přihlášené částky
- k celé pohledávce se ze zákona nepřihlíží a soud z úřední povinnosti uloží věřiteli složit ve prospěch majetkové podstaty částku rovnající se nezjištěné částce pohledávky.
b)
U zajištěného věřitele ve výši méně než 50 % hodnoty zajištění uvedeném v přihlášce, nebo mu nebude přiznán nárok na uspokojení ze zajištění
- k jeho nároku na uspokojení ze zajištění se nepřihlíží, soud mu uloží složit do majetkové podstaty ve prospěch zajištěných věřitelů částku převyšující hodnotu zajištění uvedenou v přihlášce a zajištění zjištěného v insolvenčním řízení. Ukládání povinností zajištěným věřitelům je však velmi problematická s ohledem na to, že ve formuláři přihlášky není nikde místo pro uvádění hodnoty zjištění.
Za splnění úhrady částky do majetkové podstaty ručí osoby, které přihlášku podepsaly (statutární orgán) osobně, nebo osoby, které zmocnily druhé k podpisu přihlášky do insolvenčního řízení.
 
Pohledávky vyloučené z uspokojení
Existuje okruh pohledávek, které jsou ze zákona vyloučeny z uspokojení, a proto je nesmysl, aby byly do insolvenčního řízení přihlašovány. Pokud by se tak stalo, nezbude insolvenčnímu správci než takové pohledávky nezařadit na přezkumné jednání. Jedná se o pohledávky uvedené v ust. § 170 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“):
a)
úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení z pohledávek, které přirostly až v době po rozhodnutí o úpadku - tyto sankce lze uplatňovat nejpozději do dne předcházející dni zjištění úpadku (existují však zákonné výjimky v ust. § 171 insolvenčního zákona),
b)
úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů splatné až po rozhodnutí o úpadku,
c)
pohledávky věřitelů z darovacích smluv,
d)
mimosmluvní sankce (např. pokuty od Policie ČR), výjimku tvoří penále za neplacení daní, poplatků, cla, sociální a zdravotní pojištění pokud povinnost vznikla před rozhodnutím o úpadku,
e)
smluvní pokuty, pokud vznikly až po rozhodnutí o úpadku,
f)
náklady řízení vzniklé účastí v insolvenčním řízení.
 
Zpětvzetí přihlášky
Věřitel může kdykoliv vzít svoji přihlášku celou či částečně zpět. Zajištěný věřitel může vzít zpět i jen uplatněné zajištění. Pak se na něj hledí jako na věřitele nezajištěného.
Zpětzetí vezme insolvenční soud na vědomí.
 
Výzva insolvenčního správce k doplnění či opravě přihlášky
Pokud přihláška věřitele není úplná nebo jsou v ní nějaké nepřesnosti, nejasnosti či vady, vyzve insolvenční správce věřitele k doplnění či opravě přihlášky. Lhůtu může stanovit správce v délce minimálně patnáct dnů. Správce uvede v čem spatřuje neúplnost či vadu a poučí, jak se má přihláška opravit či doplnit.
Pokud přihláška nebude ve lhůtě opravena či doplněna, nebude se v insolvenčním řízení k takovéto přihlášce přihlížet. Opravu či doplnění přihlášky je nutno opět podat ve dvou vyhotoveních a adresovat ji insolvenčnímu soudu, který vede insolvenční řízení, byť výzvu k opravě či doplnění věřitelům rozesílá insolvenční správce.
 
Přezkumné jednání
Na přezkumném jednání se přezkoumávají přihlášené pohledávky. Dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek. Jednotliví věřitelé tuto možnost až do 1. 3. 2011 nemají (nález Ústavního soudu zveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 241/2010 Sb.). Pokud nebylo učiněno žádné popření, považuje se pohledávka za zjištěnou, a bude vypořádána v rámci insolvenčního řízení.
V některých případech se považuje pohledávka za zjištěnou, i když ji popřel dlužník (v konkursním řízení a při oddlužení ve formě zpeněžením majetku dlužníka).
Pokud
nevykonatelná pohledávka věřitele
byla popřena a věřitel přesto trvá na tom, že pohledávka je přihlášena po právu, je nutné, aby svůj nárok uplatnil v rámci incidenčního sporu. O tom, že došlo k popření pohledávky, se věřitel dozví přímo na přezkumném jednání, pokud se ho účastní, nebo z vyrozumění, které mu zasílá insolvenční správce.
Pokud je popřena
vykonatelná pohledávka,
incidenční žalobu na věřitele podává insolvenční správce.