Náhrada škody způsobené při výkonu daňové správy

Vydáno: 15 minut čtení

Dne 28. března 2019 byl Veřejnou ochránkyní práv a Komorou daňových poradců ČR uspořádán seminář zabývající se problematikou náhrady škody způsobené při výkonu daňové správy. Semináře se zúčastnili také soudci nejvyšších soudů, advokáti, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství.

Náhrada škody způsobené při výkonu daňové správy
JUDr.
Barbara
Pořízková,
Nejvyšší správní soud ČR
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci patří k základním atributům právního státu a je jednou ze záruk zákonnosti ve veřejné správě. Základem veřejnoprávní odpovědnosti je čl. 2 odst. 2 usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (obdobně čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky). Tímto ustanovením jsou dány meze výkonu veřejné moci. Základem vnitrostátní úpravy je čl. 36 odst. 3 a 4 Listiny. Každý má právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu, či orgánu veřejné správy, nebo nesprávným úředním postupem.
Jsou-li splněny podmínky odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci, stát se této odpovědnosti nemůže zprostit, neboť jde o odpovědnost objektivní, u které není nutné zkoumat zavinění. Nezákonným rozhodnutím je pravomocné rozhodnutí, které bylo pro nezákonnost zrušeno, nebo změněn