Několik poznámek k digitální dani

Vydáno: 31 minut čtení

Vládním návrhem zákona o dani z vybraných digitálních služeb z dílny Ministerstva financí vyvrcholila snaha české exekutivy zavést do našeho právního řádu nový typ daně zaměřený na digitální ekonomiku. To, že nakonec byla zvolena svébytná „ostrovní“ varianta bez přímé vazby na evropské právo nebo mezinárodní smlouvy, vyplývá z dosavadního neúspěchu Evropské unie i členských zemí OECD ve snaze dohodnout se na společném způsobu zdanění digitální ekonomiky. Důvod tohoto neúspěchu je přitom zřejmý – aby byla přijata nová pravidla, musí na nich být shoda napříč všemi státy. Hlavní hráči na poli digitální ekonomiky však mají sídlo pouze v několika málo státech. Změna ve stávajících pravidlech by proto znamenala přesun fiskálních příjmů ze státu poskytovatele plnění do státu zákazníka. To znamená, že snížení fiskálních příjmů z jednoho typu transakce není kompenzováno zvýšením fiskálních příjmů z jiných transakcí, což je zásadní rozdíl oproti stávajícím mechanismům, jejichž rozpočtový dopad je v zásadě neutrální. Cílem tohoto článku je shrnout dosavadní vývoj, a to i s ohledem na postup, který v oblasti zdanění digitální ekonomiky zvolila česká vláda.

Několik poznámek k digitální dani
JUDr. Ing.
Martin
Kopecký,
daňový poradce
 
1. Digitální daň a Evropská unie
Snaha o společnou úpravu zdanění digitální ekonomiky na úrovni Evropské unie vychází z obecnější snahy orgánů EU reagovat na změny v globální ekonomice. Vedle zavedení nové daně na digitální produkty zaměřila EU svoji snahu i na změny v oblasti DPH1) a harmonizaci v oblasti společného základu daně z příjmů právnických osob.2)
Dne 4. července 2017 se sešla Pracovní skupina Rady EU
(Council High Level Working Party),
která zahájila technické diskuse týkající se konceptu virtuální stálé provozovny, specifik sdílené ekonomiky a ocenění dat pro daňové účely. S ohledem změny v globální ekonomice přijala 21. září 2017 Komise EU zprávu Pracovní skupiny nazvanou Spravedlivý a efektivní daňový systém v Evropské unii pro jednotný digitální trh. V této zprávě Komise EU shrnula výsledky analýzy daňových výzev, které přináší digitalizace v globální ekonomice. Tyto podklady byly projednány v rámci tzv. Digitálního summitu EU konaného v Tallinnu na nejvyšší úrovni 29. září 2017. V rámci tohoto summitu byly projednány návrhy týkající se digitálních inovací, včetně nových způsobů zdanění digitální ekonomiky.
Na tuto zprávu navázalo zasedání Evropské rady 19. října 2017, kde byla podpořena potřeba efektivního a spravedlivého daňového systému, který bude odpovídat digitální éře. Evropská rada uvedla, že je důležité zajistit, aby všechny společnosti nesly spravedlivý podíl na daních a aby EU hrála na globální úrovni důležitou roli v souladu s tím, co je v oblasti digitální ekonomiky řešeno na úrovni OECD. Rada zároveň zavázala Komisi, aby na počátku roku 2018 předložila příslušné legislativní návrhy stanovující principy zdanění digitální ekonomiky.3)
Na tomto základě zpracoval prezident Evropské rady návrh materiálu označeného jako Odpovědi na výzvy v oblasti zdanění zisků digitální ekonomiky.4) Tento materiál publikovaný 30. listopadu 2017 a schválený Radou EU 5. prosince 2017 zdůraznil nutnost dosažení shody ohledně zdanění digitální ekonomiky na mezinárodní úrovni a nutnost blízké spolupráce s OECD a dalšími mezinárodními partnery. Zopakoval základní cíl daňové politiky, kterým je placení daní společnostmi působícími v EU tam, kde jsou tvořeny hodnoty, a
alokace
zisku v souladu s pravidly pro převodní ceny a na základě zkoumání procesu tvorby hodnoty a generování zisku.
Na základě uvedeného zadání vydala Komise EU 21. března 2018 materiál navrhující nová pravidla pro zdanění digitální ekonomiky s cílem zajistit, aby digitální obchodní aktivity byly v rámci EU zdaněny spravedlivě a způsobem, který nepoškodí hospodářský růst. Tento materiál obsahoval dva legislativní návrhy: (i) návrh Směrnice stanovující pravidla týkající se zdanění právnických osob s významnou digitální přítomností,5) jejímž cílem bylo stanovení dlouhodobě platných pravidel pro společný přístup při zdanění digitální ekonomiky; a (ii) návrh Směrnice o společném systému daně z digitálních služeb z příjmů vyplývajících z poskytování některých digitálních služeb,6) který měl řešit otázku zdanění o přechodnou dobu. V rámci materiálu Komise dále zveřejnila Zhodnocení dopadů regulace7) a Vyjádření Komise k Evropskému parlamentu a Radě pod názvem
Je čas k zavedení moderního, spravedlivého a efektivního standardu pro zdanění digitální ekonomiky.
 
2. Směrnice stanovující pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomností