Směrnice CCTB a její možné dopady

Vydáno: 22 minut čtení

V současné době je poměrně aktuálním tématem snaha Evropské komise o harmonizaci v oblasti přímých daní, konkrétnější informace však většinou nejsou známy. Tento článek popisuje hlavní rysy návrhu Směrnice o společném základu daně z příjmů, který je v současné době projednáván v pracovních skupinách Komise EU, a nastiňuje i některé problémy spojené s jeho eventuálním přijetím.

Směrnice CCTB a její možné dopady
Ing.
Naděžda
Caldrová,
Ministerstvo financí ČR, oddělení Daň z příjmů právnických osob
 
1. Úvod
Evropská komise (dále též „Komise“) předložila dne 16. března 2011 návrh Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Nicméně dlouhotrvající rozpory při projednávání tohoto dokumentu v pracovních skupinách Rady EU ukázaly na existenci výrazných rozporů mezi členskými státy a hledání vhodného kompromisního řešení bylo zdlouhavé a ne moc úspěšné. Proto bylo rozhodnuto pokračovat postupně, tedy odložit práci na konsolidaci, která se jevila jako nejvíce sporná, a nejprve dosáhnout shody na souboru pravidel pro jednotné stanovení společného základu daně z příjmů právnických osob. V návaznosti na toto rozhodnutí předložila Komise 25. října 2016 návrhy dvou samostatných směrnic – Směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB) a Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB).
Návrh CCTB je zaměřen pouze na harmonizaci stanovení základu daně z příjmů právnických osob a určuje základní pravidla pro jeho výpočet, která by měla platit pro vybrané společnosti v rámci celé EU. Zároveň přebírá a upřesňuje některá ustanovení z již platných směrnic včetně ustanovení ze směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (směrnice ATAD), nebo směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Dividendová směrnice). Na CCTB, která je tzv. „prvním krokem“, pak má navazovat CCCTB, která má zavést konsolidaci daňového základu a následné rozdělení základu daně mezi zúčastněné státy podle stanoveného vzorce. Obě tyto směrnice jsou v současné době navrhovány jako povinné pro společnosti, které náleží do skupiny právnických osob s přesahem do více členských států a s konsolidovaným příjmem vyšším než 750 mil. EUR.
V současné době probíhají v rámci EU pouze expertní jednání týkající se směrnice CCTB (dále též „Směrnice“). Tento článek se tedy zabývá pouze touto Směrnicí1).
 
2. Cíl Směrnice
Návrh Směrnice navazuje na dlouhodobou snahu Evropské komise narovnat daňové prostředí uvnitř EU. Vychází se z předpokladu, že stávající pravidla zdaňování příjmů právnických osob neodpovídají současnému stál