Aktuální dění v oblasti daně z příjmů právnických osob

Vydáno: 15 minut čtení

V současné době, kdy praxe žije především otázkami spojenými s evidencí tržeb, případně kontrolním hlášením se oblast korporátního zdanění mediálně upozadila. Nicméně specialisté na tuto daň jistě zaznamenali změny v rámci balíčku daňových zákonů, projekt OECD BEPS (a jeho evropskou implementaci v podobě ATAD), myšlenky týkající se nového zákona o daních z příjmů i holistické řešení pro korporátní zdanění v podobě CCCTB. Právě o tomto dění by měl informovat tento článek, resp. dominantně se zaměřuje na tyto budoucí záležitosti, které budou mít přímý dopad do praxe.

Aktuální dění v oblasti daně z příjmů právnických osob
Ing. Mgr.
Stanislav
Kouba
Ministerstvo financí ČR, odbor daně z příjmů
 
1. Nastávající aplikace
1.1 Změny zákona o daních z příjmů od 1. ledna 2017
V průběhu roku 2016 byla přijata pouze jediná novela, která měnila primárně zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a to zákon č. 125/2016 Sb. Kromě toho, že byla velmi stručná (čítala pouhých 10 novelizačních bodů), tak se z velké většiny mohla uplatnit zpětně prostřednictvím přechodných ustanovení na zdaňovací období 2016.
U daně z příjmů právnických osob bylo jedinou výjimkou ustanovení upřesňující současný § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP, která se začala aplikovat od roku 2017. Nicméně ani tato změna nesledovala věcnou změnu a byla toliko potvrzením principu, že se příjem má zdaňovat právě jednou.
Vzhledem k opoždění novely pro rok 2017 (viz níže) se většina bodů této novely bude aplikovat až od roku 2018 (resp. několik změn bude účinných díky přechodným ustanovením od původně zamýšleného data).
 
1.2 Evidence tržeb
Evidenci tržeb je též podstatné zmínit, neboť se netýká pouze osob fyzických, ale také osob právnických, tj. i tam přinese dopady do správy daně z příjmů. I poplatníci daně z příjmů právnických osoba tedy m