Otázky a odpovědi: Zápis skutečného majitele s. r. o.

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s. r. o. má šest společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Koho zapsat jako skutečného majitele společnosti?

Otázky a odpovědi: Zápis skutečného majitele s. r. o.
JUDr.
Vlasta
Víghová
Právní úpravu evidence skutečných majitelů v současné době obsahuje zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále i jen „ZESM“). Dle ustanovení § 2 písm. e) ZESM je skutečným majitelem každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.
Kdo je koncovým příjemcem, vymezuje § 3 ZESM takto:
„Koncovým příjemcem je osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby.“
Osobou s koncovým vlivem v obchodní korporaci je dle § 4 odst. 1 ZESM každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací. Na to, že fyzická osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.
Vzhledem k tomu, že u popisované s. r. o. patrně neexistuje žádná osoba, která by disponovala podílem nad 25 %, příp. která by z jiných důvodů byla koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, bude pravděpodobně třeba postupovat dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) ZESM, tedy skutečným majitelem v tomto případě bude osoba ve vrcholném vedení
korporace
. Za osoby ve vrcholném vedení obchodní
korporace
je třeba považovat zejména členy statutárního orgánu, příp. pak též vedoucí zaměstnance, kteří jsou statutárnímu orgánu přímo podřízeni.
Výše uvedené nicméně platí pouze za situace, že zde neexistují žádné další – v dotazu nepopsané – vztahy mezi společníky či jiné zvláštnosti (např. že někteří ze společníků nejednají ve shodě, že někteří ze společníků nemají ve společenské smlouvě vyhrazeno hlasovací právo či právo na podíl na zisku neodpovídající přímo výši podílu na společnosti apod.).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů