Otázky a odpovědi: Pozvánka na shromáždění SVJ

Vydáno: 4 minuty čtení

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytové družstvo (BD) sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ. Musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, koná-li se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín? Pokud je nám známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

Otázky a odpovědi: Pozvánka na shromáždění SVJ
JUDr.
Vlasta
Víghová
Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytové družstvo (BD) jsou po právní stránce dvě zcela samostatné právnické osoby, a to bez ohledu na to, že v tomto konkrétním případě je BD pověřeno správou pro SVJ, tedy že obě tyto právnické osoby „působí“ v jednom domě.
Za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů má proto jak SVJ, tak i BD povinnost svolávat zasedání svého nejvyššího orgánu (v případě SVJ shromáždění, v případě BD členská schůze). Okruh účastníků na těchto zasedáních nejvyššího orgánu (shromáždění/členská schůze) může, ale rozhodně nemusí, být totožný (např. pokud dojde k převodu vlastnictví bytové jednotky, dojde ke změně člena SVJ, což však vůbec automaticky neznamená, že ke stejné změně došlo i u BD, kde si naopak členský podíl může ponechat původní majitel). Rovněž tak podmínky hlasování na shromáždění/členské schůzi a celá řada dalších skutečností se liší.
Dle mého názoru tedy nelze konat „najednou“ zasedání shromáždění SVJ i členskou schůzi BD, a to dokonce ani tehdy, pokud by okruh členů byl zcela totožný (což často nebývá). Naopak jak SVJ, tak i BD musí svolávat zasedání svého nejvyššího orgánu samostatně a při dodržení veškerých náležitostí vyplývajících jednak ze stanov příslušné právnické osoby, jednak ze zákona samotného (v případě BD ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v případě SVJ ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Způsob svolávání shromáždění SVJ není v zákoně v podstatě nijak podrobně upraven. Občanský zákoník výslovně předpokládá [viz § 1200 odst. 2 písm. d)], že podrobná úprava způsobu svolávání jednotlivých orgánů SVJ bude obsažena ve stanovách. Pro účely svolání shromáždění SVJ je tedy třeba postupovat dle platných stanov příslušného SVJ.
U bytového družstva je třeba vycházet z ustanovení § 636 zákona o obchodních korporacích, podle kterého platí, že:
„(1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na informační desce družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí být na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
(2) Pozvánka obsahuje alespoň
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze a
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
(3) Se souhlasem člena mu může být pozvánka zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena.“
Tato základní pravila pro svolání členské schůze stanovená zákonem nicméně mohou být modifikována stanovami příslušného BD (např. stanovy mohou obsahovat povinnost uveřejnit pozvánku dříve než 15 dnů před konáním schůze apod.). I v tomto případě je tedy třeba věnovat pozornost stanovám BD.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.