Otázky a odpovědi: Dodatečné přiznání k DPH a změna zálohového koeficientu

Vydáno: 2 minuty čtení

Plátci byl stanoven pro rok 2021 zálohový koeficient na základě vypořádacího koeficientu (dle § 76 zákona o DPH ) z roku 2020. Koeficient použil jako zálohový pro rok 2021. Za prosinec 2020 podal 2. 4. 2021 dodatečné přiznání k DPH za měsíc prosinec 2020, protože zjistil, že do přiznání nezahrnul všechna uskutečněná plnění, datum zjištění chyby 1. 4. 2021. Tím došlo ke změně vypořádacího koeficientu za rok 2020. Uplatní plátce od 1. 6. 2021 nový zálohový koeficient, který vznikl tím, že jsme podali dodatečné přiznání k DPH, nebo celý rok 2021 použije původní (bez přepočtu na základě dodatečného přiznání za prosinec 2020)?

Otázky a odpovědi: Dodatečné přiznání k DPH a změna zálohového koeficientu
Ing.
Martin
Svoboda
V § 76 odst. 6 zákona o DPH je uvedeno, že:
„… Dojde-li ke změně hodnoty koeficientu za předcházející kalendářní rok na základě vyměření daně za poslední zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku, je plátce povinen použít novou hodnotu tohoto koeficientu pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši v aktuálním kalendářním roce od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, v němž platební výměr, kterým se vyměřuje daň za poslední zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku, nabyl právní moci.“
Pokud bylo podáno dodatečné daňové přiznání za prosinec 2020 a došlo v důsledku toho ke změně koeficientu, použije plátce novou hodnotu koeficientu od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, v němž platební výměr vztahující se k dani z dodatečného daňového přiznání nabude právní moci. V tomto smyslu je tedy nutné zohlednit, kdy nabyl obdržený platební výměr právní moci. Domnívám se však, že pravděpodobně plátce uplatní od 1. 6. 2021 nový zálohový koeficient s ohledem na to, že dodatečné daňové přiznání bylo podáno 2. 4. 2021.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty