Otázky a odpovědi: DPH u vstupní a výstupní prohlídky při výkonu trestu

Vydáno: 4 minuty čtení

Vstupní a výstupní prohlídky v souvislosti s pracovněprávním vztahem nejsou osvobozeny od DPH. Vstupní a výstupní prohlídka při nástupu a ukončení výkonu trestu je zdanitelným plněním osvobozeným od DPH? Netušíme, co je přesně účelem a cílem těchto prohlídek v tomto případě.

Otázky a odpovědi: DPH u vstupní a výstupní prohlídky při výkonu trestu
Ing.
Martin
Svoboda
Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně jsou dle § 51 odst. 1 písm. i) zákona o DPH zdravotnické služby. Dle § 58 odst. 1 zákona o DPH se zdravotní službou rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Zdravotní služby jsou dále definovány v § 2 odst. 2 zákona o zdravotních službách.
Podle „Dodatku č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví“ vydaném GFŘ u zdravotních služeb spočívajících ve zdravotní (lékařské) prohlídce prováděné v souvislosti s přijetím do pracovního poměru je nutno při uplatnění DPH vždy vycházet z účelu a cíle poskytované služby. Pokud výsledek zdravotní prohlídky slouží jako podklad pro zaměstnavatele, který na jeho základě rozhoduje o přijetí či nepřijetí do pracovního poměru, případně o zařazení na konkrétní pracovní pozici, pak úplata za tuto službu nemůže být v návaznosti na výše uvedené osvobozenou od daně dle § 58 zákona o DPH. Účelem této prohlídky tak není ochrana zdraví konkrétní osoby, byť k ní může nepřímo přispět odhalením zdravotního problému.
Může však být poskytnuta taková vstupní prohlídka v souvislosti s přijetím do pracovního poměru, kdy účelem bude zjištění takových skutečností, ze kterých vyplývají různá omezení pro výkon zaměstnání nebo jeho vykonávání za zvláštních podmínek, nikoli tedy primárně pro rozhodnutí o přijetí do pracovního poměru či o tom na jaké místo. Na takovou prohlídku lze nahlížet jako na zdravotní úkon, jehož cílem a účelem je ochrana zdraví. Pak za splnění všech podmínek daných § 58 zákona o DPH se bude jednat o plnění osvobozené od daně.
V případě vstupní prohlídky z důvodu nástupu výkonu trestu je v ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) zákona o výkonu trestu odnětí svobody uvedeno, že odsouzený je povinen podrobit se preventivní vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem nebo zvláštním právním předpisem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a opatřením stanoveným orgány hygienické služby. Co je přesně účelem a cílem této prohlídky, není v tomto zákoně uvedeno.
Dle webových stránek vězeňské služby České republiky (https://www.vscr.cz/sekce/zdravotni-sluzby) je účelem preventivní vstupní prohlídky zajistit (objektivizovat) zdravotní stav obviněného nebo odsouzeného a na základě tohoto zjištění provést příslušná zdravotnická opatření, zejména zajistit posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu vazby nebo trestu, rozhodnout o zdravotní způsobilosti k pracovnímu zařazení stanovením zdravotní klasifikace a případně stanovit plán potřebných léčebně preventivních opatření.
Na základě výše uvedeného rozumím, že primárním cílem vstupní lékařské prohlídky při nástupu výkonu trestu je zjistit zdravotní stav nikoliv s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. Proto dle mého názoru se nejedná o osvobozené plnění, ale o běžné zdanitelné plnění.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.