Zahájení daňové kontroly dle novely daňového řádu 2021

Vydáno: 38 minut čtení

Následující příspěvek se zabývá jednou z nejdiskutovanějších částí velké novely daňového řádu 2021, kterou je oblast zahájení daňové kontroly. Od 1. 1. 2021 bude daňová kontrola zahájena doručením „oznámení o zahájení daňové kontroly“. Jedná se v praxi ale skutečně o tak zásadní změnu? 1) Dne 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost největší změna zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, od jeho schválení v roce 2009. Zákonodárce tak „uctí“ 10leté výročí účinnosti tohoto právního předpisu (původní znění vešlo v účinnost dne 1. 1. 2011).

Zahájení daňové kontroly dle novely daňového řádu 2021
Mgr.
Václav
Čepelák,
Generální finanční ředitelství, ředitel Odboru daňového procesu
Novela zahrnuje velkou řadu změn v oblasti správy daní, které lze z hlediska jejich významu a důvodů jejich přijetí s trochou nadsázky rozdělit do těchto čtyř základních skupin:
a)
Dlouho poptávané zásadní novinky
– například:
rozšíření možností daňové informační schránky – projekt „MOJE daně“,
institut zálohy na daňový odpočet,
možnost zahájit a ukončit daňovou kontrolu bez osobní účasti.
b)
Dílčí korekce, jejichž vhodnost či potřebnost se v čase ukázala
– například:
snížení úrokových sazeb na mez, která je adekvátnější obecným úrokovým mírám,
vyřešení vztahu podnětu na nečinnost při placení daní a námitky.
c)
Zpřesnění či zpřehlednění zákona
– například:
změna koncepce použití pojmu „daňové tvrzení“ napříč daňovým řádem.
d)
Výslovná implementace judikaturních závěrů a další již v praxi aplikované výklady
– například:
důsledky absence výzvy k podání dodatečného daňového přiznání na zahájenou daňovou kontrolu.
Tento článek se věnuje
snad nejdiskutovanější oblasti z novely daňového řádu, a to kontrolním postupům,
konkrétně
zahájení daňové kontroly.
Celá
oblast kontrolních postupů
(tj. daňová kontrola a postup k odstranění pochybností) prošla změnou možná menší, než se může na první pohled do novelizovaného textu zákona zdát; ovšem kterážto oblast je častým jádrem různých sporů o procesní postup, a tedy je dobré se na ní, i přes ve své v podstatě nevelké změny, podívat blíže.
Ve vazbě na výše uvedené kategorie změn u daňové kontroly nalezneme jednu
dlouho poptávanou zásadní novinku:
možnost zahájit a ukončit daňovou kontrolu i bez nutnosti osobního setkání daňového subjektu či jeho zástupce s úředními osobami správce daně, dále několik
zpřesnění či zpřehlednění zákona
(často navázané na první jmenovanou změnu) a konečně
implementaci
několika
judikaturních závěrů
, které jsou v praxi aplikovány již nyní.
U postupu k odstranění pochybností pak vidíme – vždy po jedné:
dílčí korekci
(v § 90 odst. 5 daňového řádu),
zpřesnění zákona
(v § 89 odst. 1 daňového řádu) a
výslovnou implementaci v praxi aplikovaného výkladu
(v § 89 odst. 4 daňového řádu). Tedy ani zde se z mého pohledu zásadní změny nekonají.
Na některých místech dále v textu si budu pomáhat
citacemi z důvodové zprávy k novelizačnímu zákonu
ze dne 11. 6. 2020, č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – dále ji proto budu označovat prostě jen jako
„důvodová zpráva“
.2) Pokud bude odkazováno na znění zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, účinné do 31. 12. 2020, bude v textu zřetelně označeno jako
„dosavadní ustanovení §…“
apod. Jinak budu v odkazech na zákonná ustanovení pracovat se
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 1. 2021 (dále jen „daňový řád“).