Otázky a odpovědi: Program COVID - Nájemné u spojených osob

Vydáno: 4 minuty čtení

Je možné žádat o podporu COVID – Nájemné v těchto následujících případech: 1. Pronajímatelem je fyzická osoba, otec nájemce, která pronajímá nemovitost synovi za účelem provozování hotelu, který byl nyní již několikrát nuceně uzavřen z důvodu nařízení vlády (opatření proti šíření viru Covid-19). Nájemné nebylo ze strany otce nájemníkovi odpuštěno a bylo uhrazeno za všechny měsíce roku 2020. Je možné žádat o finanční podporu? 2. Pronajímatel, fyzická osoba dává do podnájmu část nemovitosti za účelem provozování restaurace, která nyní musela být také již několikrát uzavřena. Nájemcem je fyzická osoba, bratr pronajímatele. Podnájem nemovitosti byl také za všechny měsíce roku 2020 uhrazen. 3. Pronajímatelem je právnická osoba, která pronajímá nájemci movité věci – vybavení hotelu. Právnická osoba (pronajímatel) je společnost s ručením omezeným, kde jsou společníky (i jednateli) otec a matka nájemce – fyzické osoby. 4. Je možné žádat o podporu COVID – Nájemné, když pronajímatelem je fyzická osoba a nájemcem je právnická osoba (s. r. o.), a v této společnosti s ručením omezeným je společníkem i jednatelem osoba shodná s pronajímatelem? Jestliže ustanovení o osobách blízkých není aplikováno na orgány obchodních korporací, tak by toto nemuselo být překážkou získání podpory, je to tak? Lze žádat o podporu COVID – Nájemné i v případě nájmu movitých věcí, nebo pouze nemovitosti? A jsou ve výše uvedených všech třech případech nájemních vztahů osoby blízké, což by bránilo podání žádosti o finanční podporu? V současné době se někteří dostávají do velice složité situace, kdy se např. u tohoto hotelu jedná o sezonní činnost, tudíž k datu 18. 12. 2020 nebyl ve stavu žádný zaměstnanec. Všichni se přijímají až před začátkem zimní sezony, cca v polovině prosince. Nyjí jim hrozí, že nebudou mít z tohoto důvodu nárok na podporu COVID Gastro – uzavřené provozovny. Proto bychom potřebovali zjistit, zda alespoň nějakou podporu mohou získat.

Otázky a odpovědi: Program COVID – Nájemné u spojených osob
JUDr.
Vlasta
Víghová
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo pro čerpání příspěvku z programu COVID – Nájemné určité podmínky. Jednou z těchto podmínek je i skutečnost, že pronajímatel a nájemce nesmí být osobami blízkými ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto ustanovení není aplikováno na orgány obchodních korporací.
Dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku platí, že:
„Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen ‚partner‘); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“
K jednotlivým případům:
1.
V tomto případě dle mého názoru o podporu z programu COVID – Nájemné žádat nelze, neboť otec a syn jsou osoby blízké.
2.
Pokud jde o nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, kteří jsou bratři, tak ani v tomto případě dle mého názoru o podporu z programu COVID – Nájemné žádat nelze, neboť se jedná o osoby blízké. V případě, že by se nejednalo o osoby blízké, bylo by možno čerpat podporu z programu COVID – Nájemné jak v případě nájmu, tak i v případě podnájmu, neboť v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 1.5 Výzvy MPO se podpora z programu analogicky uplatňuje rovněž pro podnájem nebo pacht.
3.
Podpora z programu se vztahuje pouze na provozovny dle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, pokud jsou určeny k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Provozovnou se dle zmiňovaného ustanovení živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, případně zařízení sloužící k prodeji zboží a poskytování služeb, či mobilní provozovna. Obdobně se za provozovnu pro účely programu COVID – Nájemné považují prostory, které jsou určeny k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů než živnostenského zákona. Program COVID – Nájemné je tedy zjednodušeně řečeno určen pouze pro nájem (podnájem, pacht) provozoven a nikoliv věcí movitých jako např. vybavení provozovny. Ani v tomto případy tedy dle mého názoru nelze žádat o podporu z programu COVID – Nájemné.
4.
Ve výzvě 2 k Programu COVID – Nájemné je uvedeno, že oprávněným žadatelem je pouze žadatel, který není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny. V dalších ustanoveních pak výzva podrobněji rozebírá, co se považuje v tomto případě za „spřízněnost“, resp. stanoví, že pronajímatel a nájemce nesmějí být osobami blízkými, ve vztahu osoby ovládající a ovládané, osobami jednajícími ve shodě, součástí jednoho konsolidačního celku nebo ve vztahu, kdy jeden vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle zákona o účetnictví.
Ve shora nastíněném případě patrně nebude překážkou pro získání
dotace
z programu COVID – Nájemné vztah osoby blízké, nicméně mohl by být překážkou vztah ovládající a ovládané osoby dle ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také „ZOK“), případně vztah osob jednajících ve shodě dle § 78 ZOK.
Dle předmětného ustanovení § 74 ZOK se za ovládající osobu považuje taková osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv, bez ohledu na to, zda se jedná o osobu právnickou či fyzickou, a za ovládanou osobu se považuje obchodní
korporace
ovládaná ovládající osobou. Dle § 78 ZOK se má za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou mj. s. r. o. a její společníci, příp. právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti by tedy bylo třeba ve shora popsaném případě posoudit, zda je pronajímatel (FO) ovládající osobou obchodní
korporace
, která je nájemcem předmětných prostor, příp. zda jsou pronajímatel a nájemce osobami jednajícími ve shodě. Pokud by tomu tak bylo (což se bohužel zdá jako pravděpodobné), tak bohužel není možné podat žádost o dotaci ani v tomto případě.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.