CFC pravidla v české legislativě: Zdaňování daňování příjmů zahraničních společností ovládaných českým daňovým rezidentem - 1. část

Vydáno: 12 minut čtení

Do zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) byly implementovány články 7 a 8 Směrnice ATAD (směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, z angl. Anti Tax Avoidance Directive). S účinností od 1. 4. 2019 tak česká legislativa zná tzv. CFC pravidla (z angl. Controlled Foreign Corporation – kontrolovaná zahraniční společnost). Tato pravidla se týkají českých ovládajících společností, které mají své ovládané společnosti v zahraničí. Tento článek specifikuje základní právní rámec a je východiskem pro článek navazující, který prezentuje modelové situace a jejich řešení. Vychází z právního stavu platného a účinného k 1. 9. 2020, není-li uvedeno jinak.

CFC pravidla v české legislativě: Zdaňování daňování příjmů zahraničních společností ovládaných českým daňovým rezidentem - 1. část
Ing.
Michaela
Krčmová,
Absolventka VUT v Brně, Fakulta podnikatelská (obor Účetnictví a finanční řízení podniku)
 
Úvodem
CFC pravidla ve svých původních podobách vznikala v některých státech již od druhé poloviny 20. století (viz Duenas a Bunn, 2019). Jejich jednotná koncepce však byla zpracována až v roce 2015 a to v rámci jedné z oblastí projektu OECD proti BEPS. Evropská unie na zmíněné reagovala schválením Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Implementace pravidel do české právní úpravy tak byla nevyhnutelná. Směrnice ATAD poskytnula členským státům v některých bodech pravidel možnost volby a státy tak mohly implementovat z jejich pohledu vhodnější varianty.
Následující text příspěvku obsahuje vymezení relevantních pojmů a podmínek, jmenovitě:
a)
definici ovládané a ovládající osoby;
b)
příjmů, které spadají do režimu zdanění;
c)
podmínek pro zahrnutí zahraničního příjmu k základu daně v ČR;

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů