Otázky a odpovědi: Zaúčtování oceňovacího rozdílu dle znaleckého posudku při nákupu nemovitosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Právnická osoba (PO) pořídila nemovitost, cena dle smlouvy 1 500 000 Kč. Tuto nemovitost zařadila do užívání v pořizovací hodnotě dle smlouvy o prodeji 1 500 000 Kč (s prodejcem nejsou propojené osoby). Pro daň z nabytí nemovitých věcí si nechala PO vypracovat znalecký posudek, cena nemovitosti dle znaleckého posudku cca 4 500 000 Kč. Jak účtovat o rozdílné ceně – oceňovací rozdíl k nabytému majetku v částce 3 000 000 Kč (021/097)? Účetně odepisovat 180 měsíců (559/098)?

Otázky a odpovědi: Zaúčtování oceňovacího rozdílu dle znaleckého posudku při nákupu nemovitosti
Ing.
Jiří
Vychopeň
Ocenění pořízené nemovité věci pro účely daně z nabytí nemovitých věcí nemá žádný vliv na ocenění pořízené nemovité věci v účetnictví právnické osoby ani pro účely daně z příjmů. Z dotazu vyplývá, že v daném případě byla v souladu s § 10 a násl. zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, cena zjištěná dle znaleckého posudku ve výši 4 500 000 Kč (snížená o uznatelný výdaj) základem daně z nabytí nemovitých věcí.
V účetnictví právnické osoby je nemovitá věc vedena jako hmotný majetek, jenž se v případě úplatného pořízení oceňuje v souladu s § 25 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví pořizovací cenou, kterou se podle § 25 odst. 5 písm. a) uvedeného zákona rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Podle § 56 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. se odpisovaný hmotný majetek (budova, stavba) odpisuje z ocenění stanoveného v § 47, 61 a 61a uvedené vyhlášky a v § 25 a 27 zákona o účetnictví (v daném případě tedy z pořizovací ceny, jak výše uvedeno). Z účetního hlediska v tomto případě žádný oceňovací rozdíl k nabytému majetku nevzniká, tudíž se o něm neúčtuje ani se neodpisuje.
Rovněž tak i pro účely daně z příjmů se úplatně pořízená nemovitá věc (budova, stavba) oceňuje v souladu s § 29 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů pořizovací cenou a v souladu s § 30 odst. 3 tohoto zákona se odpisuje nejvýše do takto stanovené vstupní ceny (při jejím případném zvýšení do zvýšené vstupní ceny).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.