Ing. Jiří Vychopeň

Zaměstnavatel poskytuje v souladu s kolektivní smlouvou lázeňské pobyty zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Pobyt je zaplacen zaměstnavatelem v okamžiku rezervace. Na straně zaměstnavatele se jedná o nedaňový náklad – čerpání sociálního fondu, na straně zaměstnance se jedná o osvobozené nepeněžní plnění dle § 6 odst.9 písm d). V případě, že je pobyt z důvodu nemoci zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka zrušen, jsou ze strany lázeňského zařízení uplatněny storno poplatky ve výši 50% hodnoty pobytu. Jsou storno poplatky také považovány za plnění dle § 6 odst.9 písm. d) a vstupují do limitu osvobozených nepeněžních příjmů na straně zaměstnance?
Vydáno: 15. 04. 2024
Pořídili jsme na firemní pozemek zahradní domek Duramax 7,8m2. Pořizovací cena tohoto domku byla 9900,- bez DPH + dlažba, která se musela dát jako podlaha (v hodnotě cca 5.000,-). Zahradní domek bude sloužit jako sklad pro nářadí a ostatní věci, které potřebujeme někde uskladnit. Je nutné zařadit domek jako dlouhodobý majetek a odepisovat ho (případně v jaké odpisové skupině), nebo můžeme zařadit jako drobný dlouhodobý majetek a účtovat rovnou do spotřeby? 
Vydáno: 15. 04. 2024
Manželé mají nemovitost v SJM. Nemovitost pronajímají (dle § 9 ZDP) a manžel příjmy z pronájmu vždy zdaňoval. V září 2023 došlo k zúžení SJM a od té doby manželce dochází i příjmy. V SJM mají i jiné nemovitosti, které stále bude danit (pronájem) manžel za oba. Za první část roku, kdy zmiňovaná nemovitost byla v SJM se přiřadí příjmy manželovi a druhá část roku manželce - takto jsou spolu domluveni. Jakým způsobem si mohou rozdělit zrychlený odpis nemovitosti v 7. roce odpisování. Je možné, aby manžel uplatnil 1/2 tohoto odpisu (za 8 měsíců) a 1/2 tohoto odpisu manželka, která v odpisovém plánu pokračuje, nebo je možné uplatnit jeden celý odpis pouze 1 z manželů a u koho?
Vydáno: 12. 04. 2024
Developer, který provádí výstavbu budovy určené pro budoucí pronájem, si nechal od dodavatele zhotovit přípojku kanalizace pro tuto stavbu za 792 000 Kč. Je tato kanalizační přípojka samostatnou stavbou nebo je součástí ocenění pořízení budovy, kvůli které se zhotovovala? Pokud je samostatnou stavbou odpisuje se dle 4. odpisové skupiny a datum zařazení do užívání je vázáno na kolaudaci dané stavby?
Vydáno: 04. 04. 2024
Firma, české s.r.o., zakoupila budovu z r. 1919. V katastru nemovitostí je budova zapsaná jako objekt pro bydlení, nerozdělená na bytové jednotky. Záměrem firmy je budovu zrekonstruovat, rozdělit na bytové jednotky, ty pak pronajímat. Máme pořízení budovy (po rozpočtení pořizovací ceny na hodnotu budovy a pozemku) účtovat na účet 042 nebo na účet 021? Nezpůsobuje zápis v katastru nemovitostí to, že máme budovu účtovat pouze na účet 021? Pozemek budeme účtovat na účet 031. 
Vydáno: 03. 04. 2024
V roce 2023 jsme pořídili strojírenský 3D CAD software v hodnotě 125 000 Kč bez DPH. Od roku 2021 je v zákoně o daních z příjmů kategorie dlouhodobého nehmotného majetku zrušena. Zajímalo by mě, zda je možné dát si software přímo do nákladů - do spotřeby na 518? Není mi zcela jasné, jak je to s účetními odpisy. 
Vydáno: 02. 04. 2024
Lze zařadit samoobslužnou hotelovou recepci (platební automat do 1. odpisové skupiny?  
Vydáno: 02. 04. 2024
Fotovoltaická elektrárna je umístěná na střechách dvou budov. Z rozvaděčů FVE umístěných na těchto budovách vede podzemní vedení nízkého napětí do dalšího rozvaděče FVE umístěného v třetí budově. Jak zařadit tyto kabely - podzemní vedení mezi budovami? Jako samostatnou položku dle CZ-CC 222 Vedení místní elektrická? Nebo jak technické zhodnocení budov, na jejichž střechách je umístěna fotovoltaická elektrárna?
Vydáno: 02. 04. 2024
Společnost vyňala z pořizovací ceny budovy, soubor předmětů, které jsou v souladu s pokynem GFŘ D-59 (k § 26) – konkrétně jde o dopravní značení, orientační tabule v garážích, dodání hasičských přístrojů, značení únikových vchodů apod. za celkovou hodnotu 617 000 Kč (jednotlivě nepřesahují částku 80 000 Kč pořizovací ceny) – účtujeme jako o souboru movitých věcí na účet 022 a použijeme pro tento soubor časový odpis – účetní = daňový odpis (doba odpisování dle směrnice 36 měsíců) je to správný postup? V případě, že budeme chtít ze souboru v průběhu odpisování vyřadit jen část předmětů např. kvůli jejich poškození, jak spočítám zůstatkovou cenu těchto předmětů (budu vycházet z pořizovací ceny – odpisy do doby vyřazení?) a odpisy u zbylých nevyřazených předmětů daného souboru budu počítat jakým způsobem?
Vydáno: 28. 03. 2024
Jednočlenná s. r. o půjčí vlastníkovi této s. r. o. 1 mil. Kč. Může to být půjčka bezúročná, nebo musí být  úročená a jakou výší úroku?  A jak by tomu bylo naopak, při půjčce vlastníka do své s. r. o., bude bezúročná nebo úročená?
Vydáno: 26. 03. 2024
Společnost A (s. r. o.), má dva společníky, fyzické osoby. Společnost A vlastní 100% podíl ve společnosti B (s. r. o.), které poskytla bezúročnou zápůjčku. Vzhledem k tomu, že je to zápůjčka od společníka, nejedná se u společnosti B o bezúplatný příjem a základ daně se tak nebude zvyšovat. Jak to bude ale v případě, kdy společnost A poskytne bezúročnou zápůjčku společnosti C (s. r. o.) na nákup pozemků, na kterém plánuje realizovat developerský projekt. Společníky ve společnosti C jsou stejné fyzické osoby jako ve společnosti A. Bude i v tomto případě poskytnutí zápůjčky bez daňového dopadu u společnosti C nebo musí společnost C zvýšit základ daně o bezúplatný příjem v případě, kdy úroky v ceně obvyklé přesáhnou částku 100 000 Kč, protože se jedná o zápůjčku pouze od spojené osoby a ne od společníka?
Vydáno: 21. 03. 2024
Společnost s r. o. s jediným společníkem fyzickou osobou byla založena v roce 2020 a má základní kapitál zapsaný v OR ve výši 8.100.000 Kč. V roce 2023 tento společník zemřel a s. r. o. zdědila manželka, stala se tak novým společníkem a jednatelkou. Usnesením okresního soudu ve věci řízení o pozůstalosti bylo schváleno m.j. , že manželka nabývá podíl zůstavitele jako jediného společníka ve společnosti s. r. o. ve výši 100% odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 8.100.000 Kč. Jak se stanoví v tomto případě nabývací cena obchodního podílu manželky? Lze považovat za pořizovací cenu částku 8.100.000 Kč nebo je nutné cenu určit znaleckým posudkem? V případě, že by se manželka rozhodla snížit základní kapitál v s. r. o. , jaké to bude mít daňové dopady?
Vydáno: 21. 03. 2024
Firma eviduje ve svém majetku stroj - míchárnu krmiv, která je ovládána elektronicky přes počítačový systém. Nyní došlo k úpravě software této míchárny-přidání dalších modulů, zakázání jiných. Cena je 43 000 Kč. Jedná se o technické zhodnocení, nebo zaúčtuji tyto úpravy rovnou do nákladů, protože není splněn limit 60 000 Kč? 
Vydáno: 19. 03. 2024
Společnost s r. o. má dva společníky, bratra a sestru. Základní kapitál společnosti činí 100 000 Kč. Podíl každého ze společníků je ve výši 50 %. Sestra se rozhodla, že převede podíl na bratra, a to bezúplatně. Hodnota vlastního kapitálu k datu převodu je 6 mil. Kč. Pokud se u bratra jedná o osvobozený příjem, který podléhá oznámení správci daně, jak stanovit cenu obchodního podílu? Můžeme stanovit jako podíl na vlastním kapitálu každého společníka, tedy částka osvobozeného příjmu bude ve výši 3 mil. Kč, a protože nedosáhne limitu 5 mil. Kč nemusí oznamovat?
Vydáno: 18. 03. 2024
Je možné uplatnit úroky z hypotéky při sjednání tzv. americké hypotéky. Ve smlouvě je uvedeno : Poskytujeme spotřebitelský úvěr na bydlení jako neúčelový zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci. V dalším oddíle je ale uvedeno: „Poskytnuté peníze můžete použít na cokoli dle Vašeho uvážení. Pouze je nemůžete využít k podnikání ani na služby či činnosti v rozporu s dobrými mravy“" Dle pokynu D-59 bychom první část splnili, ale druhou část - přímá souvislost s předmětnou bytovou potřebou nesplníme. Tedy předpokládám, že nemohu uplatnit úroky z úvěru jako odčitatelnou položku v případě využívání nemovitosti k vlastnímu bydlení. Když by ale předmětná nemovitost byla pronajímána - bylo by pak možné tyto úroky uplatnit jako výdaj proti nájmům?
Vydáno: 13. 03. 2024
OSVČ, neplátce DPH, se chystá koupit nebytový prostor k podnikatelské činnosti. Nejdřív bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě. Samotná kupní smlouva bude podepsána cca za půl roku. Klientka v tomto období by chtěla již provozovnu rekonstruovat tak, aby hned po zapsání do katastru nemovitostí mohla začít v prostorách podnikat. Je možné tyto náklady na rekonstrukci uplatnit do daňových nákladů? Nebo samozřejmě brát jako technické zhodnocení majetku mé klientky? Klientka již ve stejné činnosti podniká. 
Vydáno: 08. 03. 2024
Do jaké odpisové skupiny zařadím prosím čtyřstrannou frézku na obrábění dřeva (bude to 2. skupina, klasifikační kód 28.49.12)? 
Vydáno: 08. 03. 2024
Začínající kavárna si v roce 2023 na pozemek umístila lodní kontejner, ve kterém bude kavárnu provozovat. K tomu se uskutečnily zemní práce, vytyčení stavby, přesazení stromu, práce na terase, výplň stavebních otvorů okny, pořízeno bylo základní sanitární vybavení, WC. Je možné zařadit do 5. odpisové skupiny a pořizovací cenu stanovit z ceny kontejneru a všech těch stavebních prací? Stavba ještě nebyla uvedena do provozu, ještě tam v roce 2024 budou nějaké práce probíhat, zařadím tedy do užívání až v roce 2024?
Vydáno: 07. 03. 2024
OSVČ plátce DPH chce ukončit činnost jako OSVČ a chce si založit sro a podnikat přes sro. Do sro chce vložit automobil, který má v majetku OSVČ a u kterého si uplatnil odpočet DPH. Jak má postupovat? Je správně nechat ocenit auto znalcem, k této ceně připočítat DPH, vystavit doklad o použití a odvést DPH? Jako sro si pak uplatní nárok na odpočet dle dokladu o použití. Co se týká odepisování bude sro pokračovat v daňovém odepisování jak by odepisoval původní vlastník. Je to tak správně? Pokud ne, jaký se správný postup? 
Vydáno: 05. 03. 2024
Společnost X uzavřela na začátku roku 2023 smlouvu s dodavatelem o poskytnutí služby týkající se dohledu nad stavbou za rok 2023 (konkrétně dohled manažera nad stavbou, komunikace se stavbou apod.). Celá cena za tuto práci je odsouhlasena a vyúčtována až po předání a to 22.1.2024. Vstupuje tento náklad do ceny pořízení roku 2023 a pokud ano budu účtovat 042/389 nebo jde o technické zhodnocení či přímý náklad účtovaný na 518 až v roce dokončení tj. v 01/2024? Z pohledu DPH uvádím jako součást ř. 47 přiznání 12/2023 nebo 01/2024? a to konkrétně (zmiňovanou stavbu společnost X zařadila do užívání k 31.12.2023).
Vydáno: 05. 03. 2024