Nouzový stav a dopad mimořádných opatření na insolvenční řízení

Vydáno: 12 minut čtení

V souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu na území České republiky byla přijata celá řada mimořádných opatření, která mají a ještě budou mít dalekosáhlé dopady do ekonomické sféry řady subjektů, zejména podnikatelů a spotřebitelů. Ke zmírnění dopadů koronavirové krize parlament ČR schválil zákon č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby poškozené, účastnící se soudních řízení, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu , tzv. lex covid justice – dále jen Lex Covid. Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 24. 4. 2020.

Nouzový stav a dopad mimořádných opatření na insolvenční řízení
JUDr.
Vladislava
Dokoupilová
Ve svém článku se budu věnovat problematice insolvenčního práva, které
Lex
Covid upravil po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření, které zákon specifikoval v ust. § 1 a jedná se o:
Krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu.
Mimořádné opatření vydaní v r. 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
Mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího číření onemocnění COVID-19.
 
Zmírnění dopadů epidemie – Prominutí zmeškání lhůty
Lex
Covid v oblasti insolvenčního řízení shodně s občanský