Zaměstnanecké benefity aneb co může finanční úřad namítat a na co si dát pozor

Vydáno: 12 minut čtení

Zaměstnanecké benefity jsou nedílnou součástí systému odměňování pracovníků ve státní i soukromé sféře. Velmi často jsou benefity ze strany uchazečů o zaměstnání poptávány a svým způsobem může mít rozsah benefitů zásadní vliv na rozhodování o zaměstnavateli. Tento článek krátce shrnuje možné daňové dopady u vybraných plnění na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Zaměstnanecké benefity aneb co může finanční úřad namítat a na co si dát pozor
Milan
Mareš,
daňový poradce Rödl & Partner
 
Poukázka nebo peněžní příspěvek?
Při posuzování režimu zdaňování je třeba vycházet striktně ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zní:
„Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou také výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.“
Správce daně tedy bude v první řadě zkoumat kolektivní smlouvy, vnitřní předpisy zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy a z nich vyplývající nároky. A jak je uvedeno níže, tyto podklady nezkoumá pouze správce daně.
V této souvislosti bych rád upozornil na zajímavý rozsudek Krajského soudu v Plzni č.