Změny v DPH u intrakomunitárního obchodu se zbožím aneb quick fixes od 1. 1. 2020

Vydáno: 16 minut čtení

Opatření rychlé nápravy neboli quick fixes mají za cíl sjednotit pravidla v oblasti DPH pro obchodování se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke quick fixes do českého zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “).

Změny v DPH u intrakomunitárního obchodu se zbožím aneb quick fixes od 1. 1. 2020
Petr
Linx,
manažer daňového oddělení & specialista na DPH, BDO Czech Republic s.r.o.
Dle platné a již účinné směrnice Rady EU č. 2018/1910 a prováděcího nařízení Rady EU č. 2018/1912 (dále jen „Evropská legislativa“ nebo „Směrnice“ či „Nařízení“)
se aplikují quick fixes pro následující oblasti:
1.
konsignační sklady (dále jen „call-off stock“),
2.
přiřazování přepravy u řetězových obchodů,
3.
ověřování DIČ odběratele prostřednictvím aplikace VIES,
4.
důraz na správné vykazování a podávání souhrnného hlášení,
5.
prokazování dodání (přepravení) zboží do jiného členského státu EU.
Evropská komise v prosinci 2019 vydala finální verzi vysvětlujících poznámek ke quick fixes1). Níže uvedené informace vychází právě z tohoto zdroje. Tyto poznámky se dají přirovnat ke kombinaci důvodových zpráv a informací vydaných správcem daně. Nejsou zavazujícím právním předpisem, nicméně mají významnou váhu v případě sporů. Vedle toho tyto poznámky také obsahují komentáře Výboru pro oblast DPH při Evropské komisi (VAT Committee), což posiluje jejich význam.
Na úvod je třeba zmínit, že i v případě, že se implementace quick fixes do českého zákona o DPH zpožďuje, má český plátce i osoba registrovaná k dani v jiném členském státě EU možnost využívat přímých účinků Evropské legislativy. Naopak, český správce daně nemůže bez implementace, tj. novelizace česk