Úvod do hybridních nesouladů

Vydáno: 18 minut čtení

Smyslem článku je přinést čtenáři stručný úvod do tématu hybridních nesouladů. Článek nejprve shrnuje základní východiska mezinárodního zdanění, které dávají vzniknout nesouladům v daňových otázkách mezi státy. Poté vymezuje, jaké nesoulady se rozumí pod hybridními nesoulady, dále se zabývá potřebou řešit hybridní nesoulady a na závěr uvádí modelové příklady obvyklých hybridních nesouladů.

Úvod do hybridních nesouladů
Mgr.
Lukáš
Hrdlička
Poznámka:
Autor je interním doktorandem na Katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tento text byl zpracován v rámci projektu studentského vědeckého výzkumu „Finance a informační technologie jako hybatelé právní regulace v zemích Evropské unie a jejich trestněprávní aspekty“ realizovaného v letech 2017–2019 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, SVV 260 360/2017. orcid.org/0000-0002-9864-6947.
 
1. Úvod
Novelou1) zákona o daních z příjmů2) byla do právního řádu transponována směrnice ATAD3), která je součástí balíčku Evropské komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem4), který v rámci Evropské unie navazuje na projekt Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (v angličtině
base erosion and profit shifting
, dále jen „projekt BEPS“5)). Jedním z opatření identifikovaných v rámci projektu BEPS (akce č. 2) je zamezení hybridním nesouladům. Na hybridní nesoulady reaguje zákon o daních z příjmů systematicky poprvé, proto je vhodné téma hybridních nesouladů přiblížit. Cílem článku je proto přinést stručný úvod do tématu hybridních nesouladů, aby bylo čtenáři zřejmé, co jsou hybridní nesoulady a jak vznikají a na co právní úprava reaguje a čeho se snaží dosáhnout.
 
2. Východiska mezinárodního zdanění příjmů
Státní
suverenita
opravňuje stát k tomu, aby zdaňoval příjmy, které vznikají na jím ovládaném území6), a příjmy, které náleží osobám, které pojí s tímto státem určitý vztah7) (např. pobývají na území státu, jsou občany státu, jsou založeny podle práva tohoto státu). Státní
suverenita
je nicméně běž