Úvod do hybridních nesouladů

Vydáno: 18 minut čtení

Smyslem článku je přinést čtenáři stručný úvod do tématu hybridních nesouladů. Článek nejprve shrnuje základní východiska mezinárodního zdanění, které dávají vzniknout nesouladům v daňových otázkách mezi státy. Poté vymezuje, jaké nesoulady se rozumí pod hybridními nesoulady, dále se zabývá potřebou řešit hybridní nesoulady a na závěr uvádí modelové příklady obvyklých hybridních nesouladů.

Úvod do hybridních nesouladů
Mgr.
Lukáš
Hrdlička
Poznámka:
Autor je interním doktorandem na Katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tento text byl zpracován v rámci projektu studentského vědeckého výzkumu „Finance a informační technologie jako hybatelé právní regulace v zemích Evropské unie a jejich trestněprávní aspekty“ realizovaného v letech 2017–2019 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, SVV 260 360/2017. orcid.org/0000-0002-9864-6947.
 
1. Úvod
Novelou1) zákona o daních z příjmů2) byla do právního řádu transponována směrnice ATAD3), která je součástí balíčku Evropské komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem4), který v rámci Evropské unie navazuje na projekt Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (v angličtině
base erosion and profit shifting
, dále jen „projekt BEPS“5)). Jedním z opatření identifikovaných v rámci projektu BEPS (akce č. 2) je zamezení hybridním nesouladům. Na hybridní nesoulady reaguje zákon o daních z příjmů systematicky poprvé, proto je vhodné téma hybridních nesouladů přiblížit. Cílem článku je proto přinést stručný úvod do tématu hybridních nesouladů, aby bylo čtenáři zřejmé, co jsou hybridní nesoulady a jak vznikají a na co právní úprava reaguje a čeho se snaží dosáhnout.
 
2. Východiska mezinárodního zdanění příjmů
Státní
suverenita
opravňuje stát k tomu, aby zdaňoval příjmy, které vznikají na jím ovládaném území6), a příjmy, které náleží osobám, které pojí s tímto státem určitý vztah7) (např. pobývají na území státu, jsou občany státu, jsou založeny podle práva tohoto státu). Státní
suverenita
je nicméně běžně omezena suverenitou jiných států. Proto jsou státy při zdanění příjmů vzn