Doprava, služby spojené s dovozem, vývozem a DPH

Vydáno: 11 minut čtení

Doprava představuje v oblasti daně z přidané hodnoty významný prvek ovlivňující místo plnění při dodání zboží, dovozu zboží a vývozu zboží, ale i při poskytnutí některých druhů služeb. Samotný zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH “), hovoří terminologicky o „přepravě“, přičemž přepravu lze chápat jako přemístění zboží či osob z jednoho místa na druhé, popřípadě na jakékoliv další místo za použití dopravního prostředku. Tímto dopravním prostředkem může být nákladní i osobní automobil, vlak, letadlo, autobus a jiné.

Doprava, služby spojené s dovozem, vývozem a DPH
Tomáš
Jirásek,
daňový poradce Rödl & Partner
 
Přeprava osob
Místo plnění při přepravě osob upravuje § 10a ZDPH a rozumí se jím místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Pokud je přeprava osob prováděna pouze vnitrostátně, nachází se místo plnění pouze na území tohoto státu. Situace se stává složitější, pokud je ve vztahu zahrnut mezinárodní prvek, tj. přeprava probíhá na území více států zároveň. Pak je místem plnění každý stát, na jehož území se přeprava uskutečňuje, a je nutné zkoumat podmínky zdanění jednotlivých států. Česká republika považuje mezinárodní přepravu osob v úseku, který se odehrává na jejím území, za plnění osvobozené s nárokem na odpočet. Veškeré s tím související služby, například prodej přepravních dokladů, jsou taktéž osvobozené. Například Německo však osvobození na svém území nepřiznává, a osobě povinné k dani (např. autobusovému přepravci) tak může vzniknout registrační povinnost.