Osud novely insolvenčního zákona ke konci roku 2018

Vydáno: 7 minut čtení

V polovině roku 2017 představil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán výrazné změny v oblasti insolvenčního zákona . Pro jeho návrh se ujal výraz „dluhová amnestie“ a vyvolal u řady odborníků i široké veřejnosti velké rozpaky. Podle důvodové zprávy bylo smyslem navrhované novely vytvořit podmínky pro razantní snížení celkového nespláceného dluhu v české společnosti.

Osud novely insolvenčního zákona ke konci roku 2018
JUDr.
Vladislava
Dokoupilová
Návrh nebyl včas projednán a po podzimních parlamentních volbách v roce 2017 byl předložen poslancům k projednání na konci ledna 2018. Při projednávání v Poslanecké sněmovně však bylo znění novely radikálně upraveno více než 50 pozměňovacími návrhy poslanců. Některé návrhy podmínky oddlužení zpřísňovaly, jiné uvolňovaly a některé byly procesního charakteru.
Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 26. 10. 2018 schválila rok diskutovanou a pozměňovanou novelu (sněmovní tisk č. 71). V této podobě projednal novelu Senát Parlamentu České republiky na své 4. schůzi, konané 19. 12. 2018, a vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Poslanecká sněmovna projedná opakovaně návrh novely zřejmě během ledna a února 2019. Novela insolvenčního zákona tedy nebude účinná dříve než v polovině roku 2019. Toliko zjednodušeně k aktuálnímu osudu novely insolvenčního zákona.
 
Co mohou tedy očekávat dlužníci v oblasti oddlužení?
Výrazně se
zjednoduší podání návrhu na povolení oddlužení.
Nově nebude nutné dokládat seznam závazků a dokládat příjmy za poslední tři roky, ale pouze za poslední rok. Ve své podstatě se zruší i povinnost dokládat navýšení příjmů formou darovacích smluv nebo smluv o důchodu. Nově bude dlužník přikládat k návrhu na povolení oddlužení Čestné prohlášení, jehož součástí mimo jiné bude osobní závazek řádně platit pohledávky svých věřitelů a závazný slib, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení.
V pozměňovacím návrhu Senátu je demonstrativní výčet situací, z nichž lze usuzovat na
nepoctivý záměr dlužníka.
O nepoctivý záměr dlužníka se jedná, pokud:
neuvedl nezanedbatelnou část svého majetku v seznamu majetku,
v rámci insolvenčního řízení vědomě uvedl nepravdivou informaci,
zatajil některý ze svých příjmů nebo se nesnažil vykonávat pravidelně přiměřenou výdělečnou činnost,
z jeho chování před podáním návrhu na povolení oddlužení lze usuzovat, že chtěl poškodit své věřitele.
Insolvenční soud
zamítne návrh na povolení oddlužení dlužníka,
jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníkovi pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny.
Rovněž tak insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení tehdy, jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno.
Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních třech měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět.
Podle návrhu novely lze provést oddlužení dvěma způsoby:
zpeněžením majetkové podstaty,
splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty.
Zatímco při způsobu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty návrh novely nepřináší zásadní změny, oddlužení splátkovým kalendářem dostálo podstatných změn.
Při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžováním majetkové podstaty je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci majetek náležející do majetkové podstaty ke zpeněžení a dále do doby podání zprávy o splnění oddlužení měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
Dlužník nebude povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle prováděcího právního předpisu násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti.
Je-li způsobem oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce za účelem předcházení budoucímu úpadku uložit dlužníku povinnost využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno:
a)
jestliže dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b)
dlužník v době tří let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c)
po dobu pěti let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost
vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.
Má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Bod c) může tedy v praxi vypadat následovně – dlužník se pět let bude snažit splácet co nejvíce, minimálně třetinu dluhů, ale i tehdy, když třetinu splatit nedokáže, může jeho snažení přezkoumat insolvenční soud a může mu být osvobození od neuhrazených pohledávek přiznáno.
Nově budou moci využít
zkrácené oddlužení po dobu tří let starobní důchodci a invalidní důchodci 2. a 3. stupně,
vznikl-li jim tento nárok před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení. Takto mohou starobní či invalidní důchodci využít zkráceného oddlužení, ale pouze jednou.
Novinkou v insolvenčním řízení je možnost
přerušení řízení z důležitých důvodů na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce až na jeden rok.
Po dobu přerušení průběhu oddlužení nemusí dlužník plnit svou povinnost splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
Navrhovaná novela má svá pozitiva, ale také negativa. Jedno je však jisté, že v současné době spousta dlužníků očekává novelu s nadějí. Jestli jim bude novela motivací pro „nový start“, to ukáže až vstup dlužníků do insolvenčního řízení po platnosti a účinnosti novely v roce 2019.
Zdroje:
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
senátní tisk č. 71
podkladový matriál k senátnímu tisku č. 12
usnesení Senátu č. 54
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.