Osoby identifikované

Vydáno: 9 minut čtení

Označení identifikovaná osoba bylo do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), zavedeno již v roce 2013. Přináší s sebou práva a povinnosti pro subjekty, které obchodují se zahraničím a nejsou plátci DPH. Tento pojem vznikl jako reakce na nespokojenost malých a středních podnikatelů v EU, kteří se odmítali registrovat k DPH kvůli náhodným a nepravidelným obchodům s partnery z jiných členských států v případech, kdy nesplnili výši obratu pro povinnou registraci k dani. V následujícím textu bude popsáno, koho se tato problematika týká a jaké povinnosti těmto osobám plynou.

Osoby identifikované
Milan
Mareš,
daňový poradce Rödl & Partner
 
Kdo je identifikovanou osobou?
Identifikovanou osobou se stává osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani. Její práva a povinnosti jsou podobné těm, které náleží plátcům DPH, a upravuje je zákon o DPH. Tato osoba, při splnění určitých podmínek, zůstává v tuzemsku neplátcem a jako taková nemá nárok na odpočet daně, avšak pro zahraniční plnění je osobou, která přiznává daň na výstupu. Ustanovení § 6g až 6l zákona o DPH uvádí situace, ve kterých osoba identifikovaná vzniká. Mezi tyto situace patří například pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, příjem služby či zboží s montáží nebo poskytování služby do EU. Z přeshraničních plnění plyne pro tyto osoby povinnost odvádět DPH, avšak jim nevzniká nárok na odpočet. Nárok na odpočet daně mohou uplatnit pouze její plátci.