Několik málo zamyšlení k zajišťovacím příkazům správce daně

Vydáno: 21 minut čtení

V následujících řádcích připojuji několik málo úvah v poslední době k hojně skloňovanému institutu zajišťovacích příkazů. Nepředpokládám, že objevím Ameriku, leč považuji za vhodné některé parametry tohoto institutu takto zvýraznit, popřípadě upozornit na ta místa v rámci aplikace, která mohou i v rámci stávající praxe budit určité rozpaky jak na straně daňových subjektů, tak i koneckonců správce daně, ač je tento institut poslední dobou značně využíván.

Několik málo zamyšlení k zajišťovacím příkazům správce daně
Mgr.
Petr
Taranda
 
K dopadu zajišťovacího příkazu
Nejvyšší správní soud se již ve svém rozsudku sp. zn. 9 Afs 13/2008 zaobíral též problematikou závažnosti dopadu vydaného zajišťovacího příkazu. V souvislosti s tím dospěl k závěru, že jak vydání tohoto zajišťovacího příkazu, tak i následné vedení daňové
exekuce
„může přitom představovat velmi závažný zásah do práv a postavení daňového subjektu a může ohrozit jak jeho hospodářskou činnost, tak jeho samotnou existenci“.
Oproti tomu v rozsudku sp. zn. 8 As 130/2014 již původně vyřčené závěry do určité míry korigoval, když ve vztahu k insolvenčnímu řízení kromě jiného uvedl, že:
„Zajišťovací příkaz, který byl vydán k zajištění majetkové podstaty úpadce, neovlivňuje výši jeho majetkové podstaty. Soudní řízení o přezkumu zajišťovacího příkazu se proto prohlášením konkursu nepřerušuje (§ 263 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění účinném do 31. 12. 2013).“
V posuzovaném případě správce daně vydal zajišťovací příkaz, kterému daňový subjekt vyhověl, ale ještě před splatností daně, k jejímuž zajištění byl tento zajišťovací příkaz vydán. Současně byl na majetek tohoto daňového subjektu soudem prohlášen konkurs. Správce daně byl povinen vydat částku zaplacenou pod zajišťovacím příkazem ve prospěch majetkové podstaty.
Z toho důvodu má Nejvyšší správní soud zato, že samotný zajišťovací příkaz nemůže ovlivnit výši této majetkové podstaty dlužníka v úpadku. Tím spíše se pak dle názoru soudu nemůže řízení o zajišťovacím příkazu dotknout této majetkové podstaty. Samotná právní věta z rozsudku sp. zn. 8 As 130/2014 je pak v daném kontextu poněkud zavádějící. Pokud by platilo v případě jakéhokoli vydání zajišťovacího příkazu to, co bylo uvedeno shora, nelze ve své podstatě cokoli proti uvedeným závěrům namítat. Proběhlo-li samotné řízení tak, jak bylo popsáno, tedy správce daně pouze vydal zajišťovací příkaz, řádně jej doručil adresátovi a následně bylo toto řízení konfrontováno s účinky zahájeného insolvenčního řízení, je tento závěr i z logického hlediska správný.