Daňové aspekty fúzí

Vydáno: 24 minut čtení

Jednou z častých forem přeměn jsou fúze. Fúze obchodních korporací jsou multidisciplinárním procesem, který zasahuje výrazně také do oblasti daňové. Při úvahách o jejím provedení je problematika zdanění pro společnosti jednou z klíčových oblastí, protože výše daňového zatížení hraje jeden z významných faktorů při samotném rozhodování, zda přeměnu uskutečnit. Největší dopad na zúčastněné společnosti má zajisté daň z příjmů právnických osob, nicméně i dopady ostatních daní nejsou zanedbatelné. Příspěvek však bude zaměřen pouze na daňové povinnosti zúčastněných korporací na přeměně z pohledu daně z příjmů právnických osob.

Daňové aspekty fúzí
Ing.
Milena
Otavová,
Ph.D.
Přeměny obchodních korporací jsou náročnou operací podniku. Z důvodu propojování výroby a trhů různých zemí jsou stále častěji realizovány, což také dokazuje postupný nárůst počtu realizovaných přeměn. Zejména trh fúzí a akvizic za několik posledních let vykazuje rostoucí tendenci nejen v České republice, ale i v Evropě, přitom tempo růstu pozitivně koreluje s vývojem ekonomického cyklu. Realizace přeměny může pro firmy představovat naději na zlepšení její pozice na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti.
 
Právní úprava
Problematika fúze obchodních společnosti je z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zachycena v § 23c. Samotné vymezení fúzí obchodních společností je definováno v § 23c odst. 1 ZDP. Na základě tohoto vymezení se fúzí rozumí postup, při kterém veškerý majetek a dluhy jedné nebo více obchodních společností zanikajících přechází na jinou existující obchodní společnost, nebo veškerý majetek a dluhy dvou nebo více zanikajících obchodních společností přechází na nově vzniklou obchodní společnost, kterou tyto obchodní společnosti založily, či veškerý majetek a dluhy zanikající obchodní společnosti přechází na jinou obchodní společnost, která je jediným společníkem zanikající obchodní společnosti. V České republice je nejvíce využívanou formou této přeměny fúze sloučením. Při fúzi sloučením tedy dochází ke zrušení bez likvidace jedné nebo více obchodních společností, jejichž jmění přechází na společnost nástupnickou. Této formě přeměn bude příspěvek věnován.
Fúze obchodních korporací je problematika, která výhradně souvisí s obchodními společnostmi, které podléhají dani z příjmů právnických osob. Daňové povinnosti se odráží u jednotlivých společností zejména v souvislosti se zohledňováním položek a hodnot, které přechází na nástupnickou společnost, případně na ni přejít mohou za určitých podmínek nebo na ni přejít nesmí. Formálně je z pohledu poplatníka zúčastněného na fúzi stejně jako u jiných poplatníků s daňovou povinností spojena povinnost podat v zákonných lhůtách daňové přiznání a daň zaplatit. Při samotném stanovení daně je pak podstatná správná úprava výsledku hospodaření na daňový základ a následné uplatnění odčitatelných položek od základu daně a také využití možných slev na dani.
Na základě § 23c ZDP je vymezena úprava zdanění přiznávající určité daňové výhody (například převzetí rezerv, opravných položek, převzetí daňových ztrát a jiné). Užití těchto výhod však není všeobecné a lze je využít pouze za stanovených podmínek. Jejich využití je limitováno typem přeměny obchodních korporací a dále také dle charakteru zúčastněných subjektů na přeměně. Na základě § 23c odst. 9 ZDP lze daňových výhod vyu