Společnost (sdružení bez právní subjektivity) po daňových změnách

Vydáno: 24 minut čtení

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo k významným změnám v zákoně o DPH , které se týkají postupů u společníků společnosti v rámci jejich ekonomické činnosti. Těmto změnám je věnován i následující text. Jeho cílem je zrekapitulovat změny týkající se fungování společníků společnosti z pohledu daně z přidané hodnoty a upozornit na hlavní úskalí, která společníky čekají k řešení nejpozději do konce roku 2018.

Společnost (sdružení bez právní subjektivity) po daňových změnách
Ing.
Petr
Kout,
CSc.
 
Právní základ společnosti
Právní úpravu společnosti najdeme v § 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Předchůdcem smluv o společnosti jsou smlouvy o sdružení, řešené v § 829 až 841 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“). Tato sdružení, na rozdíl od jiných sdružení, bývají nazývána sdružení bez právní subjektivity. Obě právní úpravy mají společné rysy rozhodné pro naše téma a shodný dopad do ekonomické praxe. V dalším textu bude jak pro společnost podle NOZ, tak pro sdružení podle citovaných ustanovení starého občanského zákoníku platného do 31. 12. 2013, používáno společné označení „společnost“.
Základní charakteristika společnosti:
Společnost nemá právní osobnost (právní subjektivitu). Nejedná se o právnickou ani o fyzickou osobu.
Podstatou společnosti je závazek více osob sdružit se za společným cílem. Tento cíl nemusí být výdělečný.
Společnost nemůže nabývat práva a povinnosti, včetně vlastnických práv. Nemůže vlastnit majetek, nemůže být provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu silničního motorového vozidla apod.
Společnost není účetní jednotkou.
Společnost není daňovým subjektem ve smyslu daňových zákonů.
 
Účetnictví
V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), najdeme zmínku o společnosti pouze v § 1 a 4. V § 1 ZÚ, který definuje účetní jednotky, se uvádí, že účetní jednotkou jsou také ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je účetní jednotkou. Podle § 4 ZÚ jsou tyto fyzické osoby sdružené ve společnosti s jinou účetní jednotkou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se staly společníky společnosti, nebo ve kterém se některý z jiných společníků společnosti stal účetní jednotkou, například u fyzické osoby překročením rozhodné výše obratu. Účetnictví jsou povinny vést do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být společníky sdruženými ve spol