Technické zhodnocení a nájem

Vydáno: 23 minut čtení

V letošním roce došlo k přijetí „balíčku“ novel daňových zákonů zákonem č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela“). Jednou z významných změn v zákonu o daních z příjmů je přístup k technickému zhodnocení hmotného majetku, konkrétně k technickému zhodnocení u podnájmu, podpachtu a výpůjčky. Změny se týkají podmínek odpisování technického zhodnocení, nepeněžních příjmů v souvislosti s technickým zhodnocením a podmínek při přeúčtování technického zhodnocení.

Technické zhodnocení a nájem
Ing.
Petr
Kout,
CSc.
 
Co je technické zhodnocení u hmotného majetku?
Začněme připomenutím pojmu technické zhodnocení. Technickým zhodnocením hmotného majetku se podle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, i když se nejedná o zdaňovací období. K tomu detailně:
1.
Technické zhodnocení jsou částky vynaložených
výdajů,
jedná se pouze o veřejnoprávní kategorii účetní a daňovou. Soukromé právo tento pojem nezná. Technické zhodnocení nelze prodat, protože se vlastnictví nemění, lze je pouze přeúčtovat a požadovat za ně náhradu, pokud se tak smluvní strany dohodly – viz § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
2.
Musí se jednat o
dokončené zásahy do majetku,
například zkolaudované změny dokončené stavby.
3.
Testuje se překročení limitní částky
u jednotlivého majetku.
U nájmu tedy rozhoduje celková částka vynaložená v součtu vlastníkem a všemi nájemci, popřípadě podnájemci, tohoto majetku. Celková částka se proto zjistí výlučně u vlastníka.
4.
Technickým zhodnocením jsou výdaje, které překročí částku
40 000 Kč
u jednotlivého majetku. Technickým zhodnocením jsou i příslušné výdaje, které nepřesahují 40 000 Kč, pokud se tak poplatník rozhodne. Obvykle to není daňově optimální rozhodnutí poplatníka. Zvýší se mu pracnost související s evidováním technického zhodnocení a současně nesníží základ daně o jednorázově vynaložené částky v běžném zdaňovacím období.
5.
Test na překročení limitu se provádí vždy v součtu
za období,
za které se podává daňové přiznání, obvykle zdaňovací období.
Zákon o daních z příjmů se u zásahů do majetku odvolává na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na změny dokončené stavby – nástavby, přístavby a stavební úpravy. Nástavbou se stavba zvyšuje, přístavbou se stavba půdorysně rozšiřuje při vzájemném provozním propojení s dosavadní stavbou a stavební úprava zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za stavební úpravu se považuje také zateplení pláště stavby.
Dále ZDP uvádí, co je považováno za rekonstr