Zástavní a zadržovací právo v občanském zákoníku

Vydáno: 36 minut čtení

Následující příspěvek je věnován vybraným ustanovením, která se zabývají právním vymezením zástavního a zadržovacího práva, zanesených v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), konkrétně v § 1309 až 1399. Popsána jsou však i některá další související ustanovení občanského zákoníku, dále zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a pro srovnání i zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník.

Zástavní a zadržovací právo v občanském zákoníku
Ing.
Libor
Novotný
 
Zástavní právo
Podle § 1309 občanského zákoníku:
„…vznikne věřiteli
při zajištění dluhu zástavním právem oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy
. Ujednání zakazující zřídit zástavní právo má účinky vůči třetí osobě, jen je-li tento zákaz zapsán do rejstříku zástav podle jiného právního předpisu nebo do veřejného seznamu, anebo byl-li jí znám.“
Platí, že
zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.
Zástavní právo je možné zřídit i k věci, k níž zástavnímu dlužníku vznikne vlastnické právo teprve v budoucnu. Je-li taková věc zapsána ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, zapíše se k ní zástavní právo, pokud s tím vlastník věci souhlasí.
Zástavním právem je možné zajistit dluh o určité výši nebo dluh, jehož výši lze určit kdykoli v době trvání zástavního práva.
Zástavním právem lze zajistit dluh
peněžitý i nepeněžitý
, podmíněný nebo i takový, který má vzniknout teprve v budoucnu. Zástavním právem lze zajistit i dluhy určitého druhu vznikající dlužníkovi vůči zástavnímu věřiteli v určité době nebo i různé dluhy vznikající vůči zástavnímu věřiteli z téhož právního důvodu.
V souvislosti s promlčením občanský zákoník v § 615 vymezuje, že pokud je
splnění dluhu zajištěno zástavním právem, nepromlčí se zástavní právo dříve než pohledávka.
Promlčení pohledávky nebrání zástavnímu věřiteli v uspokojení ze zástavy. Zástavní právo se nepromlčí, dokud má zástavní věřitel movitou zástavu u sebe, popřípadě dokud ji pro něho opatruje třetí osoba. Má-li věřitel
zadržovací právo,
použije se výše zmíněné obdobně. V souvislosti se
správou společné věci
pak nalezneme v § 1133 občanského zákoníku, že ke
zřízení zástavního práva
nebo jiné obdobné jistoty sloužící k zajištění peněžité pohledávky vzniklé při zlepšení společné věci nebo při její obnově postačí rozhodnutí alespoň dvoutřetinové většiny spoluvlastníků.
V § 3068 občanského zákoníku, který spadá do oddílu, který se zabývá věcnými právy, nalezneme, že
pokud vzniklo zástavní právo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
může vlastník uplatnit právo z uvolnění zástavního práva, jen pokud zástavní věřitel zapsaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za uvolněným zástavním právem v dalším pořadí s uvolněním zástavního práva souhlasí. To platí obdobně i o záměně zástavního práva.
Ještě zmiňme, že podle § 1888 občanského zákoníku, který se zabývá
převzetím dluhu,
platí, že v případě, že přejde na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu
i zapsané zástavní právo
nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou. Po převodu vlastnického práva může zcizitel vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Neodepře-li věřitel dát k tomu souhlas, platí, že souhlas dal, pokud byl na tento následek ve výzvě výslovně upozorněn.
V souvislosti s problematikou postoupení pohledávky
občanský zákoník v § 1883 vymezuje, že postoupení pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila
zástavním právem,
ručením nebo jiným způsobem, dokud jí postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí postupník postoupení pohledávky neprokáže.
 
Zastavení
Podle § 1312 občanského zákoníku se
zástavní právo zřizuje zástavní smlouvou.
V ní strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno. Pokud se zajišťuje dluh ještě nedospělý nebo více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje. Zástava může být určena jednotlivě, nebo jiným způsobem tak, aby ji bylo možné určit kdykoli v době trvání zástavního práva.
Zástavní právo zajišťuje dluh a jeho příslušenství,
a pokud je to zvlášť ujednáno, pak i smluvní pokutu.
Pokud není movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli, nebo osobě třetí, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala, vyžaduje se pro zástavní smlouvu písemná forma.
Zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny:
pokud je zástavou závod nebo jiná věc hromadná,
je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, nebo
má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav.
 
Zakázaná ujednání
Občanským zákoníkem se zakazují ujednání, podle kterých dlužník nebo zástavce nesmí zástavu vyplatit. Dokud zajištěný dluh nedospěje, zakazuje se ujednat, že:
zástavní věřitel se nebude domáhat uspokojení ze zástavy,
věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji za libovolnou, anebo předem určenou cenu může ponechat, nebo
věřitel může brát ze zástavy plody nebo užitky.
Pokud je zástavcem nebo zástavním dlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým nebo středním podnikatelem, nepřihlíží se k ujednání s obsahem uvedeným v § 1315 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku (tj. „
dokud zajištěný dluh nedospěje, zakazuje se ujednat, že věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji za libovolnou, anebo předem určenou cenu může ponechat
“), ať již k němu došlo před dospělostí zajištěného dluhu nebo i poté, co zajištěný dluh dospěl.
Zástavní právo k věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká zápisem v tomto seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. Zástavní právo k movité věci pak vznikne odevzdáním zástavnímu věřiteli.
Požádá-li o to zástavce, vydá mu věřitel zástavní list, v němž zástavu popíše tak, aby byla od jiných věcí dostatečně odlišena.
Odevzdání movité věci lze nahradit znamením tak, že se věc označí jako zastavená. Vzniklo-li zástavní právo označením, lze se jej dovolat vůči třetí osobě, pokud nebyla v dobré víře. Jinak se má za to, že věc označená nebyla.
Pokud tak určí zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k movité věci tím, že zástavce nebo zástavní věřitel odevzdá věc třetí osobě, aby ji opatrovala pro zástavního věřitele a zástavního dlužníka. Není-li jinak ujednáno, hradí zástavce náklady s tím spojené. Určí-li tak zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k movité věci zápisem do rejstříku zástav. Zástavní právo k nemovité věci nezapisované do veřejného seznamu, k závodu a movité věci hromadné vznikne zápisem do rejstříku zástav.
Zápis do rejstříku zástav provede notář, který sepsal zástavní smlouvu, bez zbytečného odkladu po uzavření zástavní smlouvy.
 
Zastavení podílu v korporaci
Podle § 1320 občanského zákoníku platí, že pokud lze podíl v korporaci volně převést, lze k němu zřídit i zástavní právo. Lze-li podíl převést jen za určitých podmínek, vyžaduje se splnění týchž podmínek při jeho zastavení. To neplatí v případě, že zastavení podílu společenská smlouva zakáže nebo omezí. Je-li podíl představován cenným papírem, je způsobilou zástavou pouze tento cenný papír.
Ke smlouvě, kterou
korporace
přijímá do zástavy vlastní podíl, se nepřihlíží.
Zástavní právo k podílu vzniká zápisem do veřejného rejstříku, ve kterém je
korporace
zapsána.
Zástavce nebo zástavní věřitel oznámí korporaci vznik zástavního práva bez zbytečného odkladu.
Oznámení se však nevyžaduje, dal-li příslušný orgán
korporace
k zastavení podílu souhlas. Pokud je s podílem spojeno hlasovací právo, může je zástavní věřitel vykonávat, jen pokud to bylo ujednáno.
Podle § 1325 občanského zákoníku oznámí zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva všem společníkům. Blíže k zastavení podílu v korporaci viz § 1320 až 1327 občanského zákoníku.
 
Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru
Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru občanský zákoník upravuje v § 1328 až 1332. Zástavní právo k cennému papíru vznikne jeho odevzdáním zástavnímu věřiteli. Určí-li tak zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k cennému papíru tím, že zástavce nebo zástavní věřitel předá cenný papír a stejnopis zástavní smlouvy třetí osobě, aby pro ně zástavu opatrovala. Ke vzniku zástavního práva k cennému papíru na řad je potřebný i zástavní rubopis obsahující doložku „k zastavení“ nebo jiná slova stejného významu a označení zástavního věřitele.
Pokud si strany ujednají, že zástavní právo k cennému papíru na doručitele vznikne zápisem zástavního práva do rejstříku zástav, vyžaduje se odevzdání zástavy osobě, která zástavní právo do rejstříku zástav zapíše, na dobu trvání zástavního práva.
Pokud se cenný papír nalézá již při zastavení u třetí osoby na základě smlouvy s jeho vlastníkem, může být podle § 1330 občanského zákoníku cenný papír za trvání zástavního práva vydán zástavnímu dlužníkovi jen se souhlasem zástavního věřitele. Za trvání zástavního práva k cennému papíru může zástavní věřitel vykonávat práva spojená se zastaveným cenným papírem v rozsahu ujednaném stranami. Na výnosy a jiná peněžitá plnění z cenného papíru se použijí ustanovení o plnění ze zastavené pohledávky (viz níže), ledaže se zástavní věřitel tohoto práva vzdá ve prospěch zástavního dlužníka. Blíže k zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru viz § 1328 až 1332 občanského zákoníku.
 
Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů
K účtu zaknihovaných cenných papírů vzniká zástavní právo zápisem u tohoto účtu v příslušné evidenci, přičemž pro zápis a výmaz zástavního práva se obdobně použije § 1331 občanského zákoníku (týkající se zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru). Blíže k zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů viz § 1333 a 1334 občanského zákoníku.
 
Zastavení pohledávky
Podle § 1335 občanského zákoníku
lze zastavit pohledávku, kterou lze postoupit jinému.
Je-li zástavou pohledávka zástavního dlužníka za zástavním věřitelem, pohledávka a dluh nezanikají splynutím osoby věřitele a dlužníka.
Zástavní právo k pohledávce vznikne účinností zástavní smlouvy, ledaže je ujednána pozdější doba, účinky vůči dlužníku zastavené pohledávky však zástavní právo nabývá, až mu je zástavní dlužník oznámí nebo zástavní věřitel prokáže. To neplatí, pokud si strany ujednaly zápis zástavního práva do rejstříku zástav.
Pokud se plní ze zastavené pohledávky peněžní prostředky, vydá zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi vše, co převyšuje zajištěnou pohledávku včetně příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo. Plní-li se jiná věc, přechází zástavní právo na tuto věc.
Pokud bylo zástavní právo ujednáno k pohledávce z účtu, má zástavní věřitel právo přikázat tomu, kdo účet vede, aby mu vyplatil zůstatek na účtu do výše zajištěného dluhu, pokud mu oznámí výši a splatnost zajištěného dluhu. Blíže k zastavení pohledávky viz § 1335 až 1340 občanského zákoníku.
 
Budoucí zástavní právo
Pokud se má zástavou stát věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem. Vyžaduje-li se ke vzniku zástavního práva zápis do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav a bylo-li tam zapsáno budoucí zástavní právo, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem.
 
Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
Zřizuje-li se zástavní právo rozhodnutím orgánu veřejné moci, vzniká zástavní právo vykonatelností rozhodnutí, ledaže je v něm stanovena doba pozdější. Je-li jinak ke vzniku zástavního práva potřebný zápis do rejstříku zástav nebo do zvláštního veřejného seznamu, zástavní právo se tam zapíše.
 
Zastavení cizí věci
Podle § 1343 odst. 1 občanského zákoníku může zástavce dát jako zástavu cizí věc jen se souhlasem vlastníka. Pokud dá zástavce jako zástavu cizí movitou věc bez souhlasu vlastníka, vznikne zástavní právo, je-li věc odevzdána zástavnímu věřiteli, a ten ji přijme v dobré víře, že zástavce je oprávněn věc zastavit. Pokud má někdo k zastavované věci věcné právo neslučitelné se zástavním právem, použije se § 1343 odst. 1 a 2 občanského zákoníku (popsaná v tomto odstavci výše) obdobně.
Zastaví-li zástavce cizí movitou věc v zastavárenském závodu a nejedná-li se o věc, kterou vlastník zástavci svěřil, má vlastník vůči provozovateli zastavárenského závodu právo na vydání věci, pokud prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu. Provozovatel zastavárenského závodu nemá právo požadovat po vlastníku, aby mu před vydáním věci zaplatil částku vyplacenou zástavci ani přirostlé úroky.
 
Vespolné zástavní právo
Pro týž dluh lze zastavit vespolek i několik věcí. Zajišťuje-li týž dluh několik samostatných zástav, může se zástavní věřitel uspokojit z kterékoli z nich, anebo ze všech zástav.
 
Rozsah zástavního práva
Podle § 1346 občanského zákoníku se
zástavní právo vztahuje na zástavu, na její přírůstek i příslušenství,
ledaže zástavní smlouva určí něco jiného. Z plodů a užitků se zástavní právo vztahuje jen na ty, které nejsou odděleny. Pokud je zastavena pohledávka, náleží zástavnímu věřiteli i každé právo, které pohledávku zajišťuje. Při zastavení hromadné věci se zástavní právo vztahuje na zástavcovy jednotlivé věci náležející k zástavě a jí sloužící, ať jsou kdekoli. Zástavní právo se vztahuje na každou jednotlivou věc, která k hromadné věci přibude, a zanikne ke každé jednotlivé věci, která se od hromadné věci odloučí.
Ujedná-li se za trvání zástavního práva k hromadné věci samostatné zástavní právo k jednotlivé věci, která náleží k zástavě, zástavní právo nevznikne
. Vzniklo-li k jednotlivé věci zástavní právo dříve, než k hromadné věci přibyla nebo než byla hromadná věc zastavena, použijí se ustanovení o pořadí zástavního práva.
Pokud se přemění zástava v novou věc, zatíží zástavní právo i věc novou.
Spojí-li se zástava s jinou věcí, má zástavní věřitel právo na obnovení předešlého stavu na náklady zástavního dlužníka. Není-li to možné, zatíží zástavní právo celou věc, avšak jen do hodnoty zástavy v době spojení. Byla-li zástava oceněna, má se za to, že cenu zástavy určuje výše ocenění.
Při rozdělení zastavené věci zatíží zástavní právo všechny věci vzniklé rozdělením.
Blíže k rozsahu zástavního práva viz § 1346 až 1352 občanského zákoníku.
 
Práva a povinnosti ze zástavního práva
Zástavní dlužník se zdrží všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního věřitele.
Stane-li se činem zástavního dlužníka dostatečná jistota zástavního věřitele nedostatečnou nebo sníží-li se nedostatečná jistota, zástavní dlužník ji přiměřeně doplní.
Pokud je
zástava pojištěna a nastane-li pojistná událost,
plní pojišťovna z pojistné smlouvy zástavnímu věřiteli, prokáže-li zástavní věřitel pojišťovně včas, že na věci vázne jeho zástavní právo, anebo oznámí-li jí to včas zástavce nebo zástavní dlužník. Zástavní věřitel má právo zadržet plnění z pojistné smlouvy a uspokojit se z něho, nebude-li jeho pohledávka řádně a včas splněna, ledaže je ujednáno jinak. Co převyšuje pohledávku včetně příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo, vydá zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi.
Je-li zástava přenechána k užívání jinému bez souhlasu zástavního věřitele, nemá to vůči zástavnímu věřiteli právní účinky.
To neplatí, ujednají-li strany, že souhlasu není třeba.
Zástavní věřitel, jemuž byla zástava odevzdána, je oprávněn ji mít u sebe po celou dobu trvání zástavního práva.
Je povinen pečovat o ni jako řádný hospodář a má proti zástavci právo na náhradu nákladů s tím spojených jako poctivý držitel. Zástavní věřitel může zástavu užívat jen se souhlasem zástavního dlužníka a způsobem pro zástavního dlužníka neškodným. Pokud je zástavní věřitel v dobré víře, že zástavce je zástavním dlužníkem, postačí souhlas zástavce. Není-li jiného ujednání, započte se prospěch ze zástavy na náhradu nákladů podle § 1356 odst. 1 občanského zákoníku (popsáno výše v tomto odstavci).
Byla-li zastavená věc odevzdána třetí osobě k opatrování, tato osoba nesmí zástavu užívat nebo umožnit její užití jinému, ani ji odevzdat jiné osobě.
Pokud tak učiní, odpovídá i za náhodu, která by zástavu u ní nebyla postihla.
Změní-li se podstatná skutečnost zapsaná o zástavním právu v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu a neukládá-li jiný právní předpis povinnost požádat o provedení změny zápisu jiné osobě, požádá provedení změny zápisu bez zbytečného odkladu ten, koho se změna týká. Pokud ho nelze určit, požádá o provedení změny zápisu zástavní věřitel. Má-li tuto povinnost více osob, postačí, splní-li ji alespoň jedna z nich.
 
Výkon zástavního práva
Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. Je-li zástavou cenný papír přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, prodá se na tomto trhu nebo i mimo tento trh nejméně za cenu určenou evropským regulovaným trhem.
Zástavní věřitel má vůči zástavci právo na náhradu nutných nákladů vynaložených při výkonu zástavního práva.
Podle § 1362 občanského zákoníku započetí výkonu zástavního práva oznámí zástavní věřitel v písemné formě zástavnímu dlužníkovi, přičemž v oznámení uvede, jak se ze zástavy uspokojí. Je-li zástavní právo zapsáno ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, zajistí zástavní věřitel zápis započetí výkonu zástavního práva také v tomto rejstříku.
Pokud bylo započetí výkonu zástavního práva oznámeno zástavnímu dlužníku, nesmí bez souhlasu zástavního věřitele zástavu zcizit. Porušení zákazu se nedotýká práv nabyvatele, na něhož zástavce převedl vlastnické právo k věci v rámci běžného obchodního styku při svém podnikání, ledaže nabyvatel věděl nebo z okolností musel vědět, že s výkonem zástavního práva bylo započato.
Podle § 1364 občanského zákoníku může zástavní věřitel zástavu zpeněžit nejdříve po uplynutí třiceti dnů poté, co započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi oznámil. Bylo-li započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až poté, co zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníku oznámil, běží lhůta třiceti dnů až ode dne zápisu do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav. Byla-li před oznámením ujednána lhůta kratší, nepřihlíží se k tomu.
Pokud se ujedná, že zástavní věřitel může zástavu prodat jiným způsobem než ve veřejné dražbě,
je povinen postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, aby zástavu prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase. Poruší-li zástavní věřitel tuto povinnost, nedotýká se to práv třetích osob nabytých v dobré víře. Ujedná-li se, jak zástavní věřitel zástavu zpeněží, může věřitel kdykoli během výkonu zástavního práva jeho způsob změnit tak, že zástavu prodá ve veřejné dražbě nebo že ji zpeněží podle jiného zákona. Změnu způsobu výkonu zástavního práva věřitel zástavnímu dlužníkovi včas v písemné formě oznámí. Požádá-li o to zájemce o nabytí zastavené věci nebo dražebník, prokáže mu zástavní věřitel, že započetí výkonu zástavního práva oznámil zástavnímu dlužníku.
Zástavní dlužník strpí výkon zástavního práva, vydá zástavnímu věřiteli zástavu i s listinami potřebnými k převzetí, prodeji a užívání a poskytne mu další potřebnou součinnost
. Má-li zástavu nebo listiny u sebe třetí osoba, má stejnou povinnost. Kdo má zástavu u sebe, zdrží se všeho, čím by se hodnota zástavy zmenšila. K běžnému opotřebení se nepřihlíží.
Z výtěžku zpeněžení zástavy se hradí pohledávka včetně příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo.
Byl-li zajištěn nepeněžitý dluh, má se za to, že věřiteli náleží peněžité plnění do výše obvyklé ceny pohledávky v době vzniku zástavního práva. To platí i tehdy, je-li příslušenství zajištěného dluhu nepeněžité. Úhradou pohledávky ze zpeněžené zástavy vznikají zástavnímu dlužníku stejná práva, jako by dluh splnil sám.
Zástavní věřitel podá zástavnímu dlužníkovi bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy v písemné formě zprávu,
ve které uvede údaje o prodeji zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.
Osobní dlužník zaplatí, čeho se nedostává, neutrží-li se při zpeněžení zástavy tolik, co činí pohledávka.
Zástavnímu dlužníku náleží, oč se utrží více.
Blíže k výkonu zástavního práva viz § 1359 až 1370 občanského zákoníku.
 
Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
Vázne-li na zástavě více zástavních práv, stanoví se jejich pořadí podle doby vzniku zástavního práva.
Má-li být vznik zástavního práva zapsán ve veřejném seznamu, rozhoduje pro pořadí okamžik podání návrhu na provedení zápisu. Je-li zástavou věc, k níž má zástavci vzniknout vlastnické právo teprve v budoucnu, stanoví se pořadí zástavních práv podle doby uzavření zástavní smlouvy. Zapisuje-li se budoucí zástavní právo do rejstříku zástav nebo do veřejného seznamu, rozhoduje pořadí, v němž byly návrhy na provedení zápisu podány. Vázne-li na movité věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu přednostně před právem vzniklým jiným způsobem. Právo vzniklé odevzdáním zástavy zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě se uspokojí přednostně před právem vzniklým označením věci znamením.
Vznikne-li na zástavě více zástavních práv, mohou si zástavní věřitelé v písemné formě ujednat jejich pořadí.
Ujednání je vůči třetím osobám účinné od zápisu do rejstříku zástav, nebo do veřejného seznamu, vyžaduje-li se ke vzniku zástavního práva zápis do takového seznamu. Provedení zápisu navrhnou společně všichni zástavní věřitelé, kteří si pořadí zástavních práv ujednali. Mají-li být ujednáním zkrácena práva zástavního věřitele, který na ujednání nepřistoupil, nemá to vůči němu právní účinky.
Zástavní věřitel oznámí započetí s výkonem zástavního práva také těm zástavním věřitelům, kterým náleží právo na uspokojení v pořadí předcházejícím jeho pořadí (ustanovení § 1362 občanského zákoníku vztahující se k výkonu zástavního práva platí obdobně).
Převyšuje-li výtěžek z prodeje zástavy pohledávku včetně příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má právo, uloží přednostní zástavní věřitel přebytek do soudní úschovy ve prospěch věřitelů ostatních pohledávek, kterým svědčí zástavní právo, a zástavního dlužníka, nedohodne-li se s nimi jinak. Z přebytku budou věřitelé ostatních pohledávek, kterým svědčí zástavní právo, uspokojeni podle pořadí rozhodujícího pro uspokojení zástavních práv. Co zbude, vydá se zástavnímu dlužníkovi. Blíže k výkonu zástavního práva při více zástavních věřitelích viz § 1371 až 1375 občanského zákoníku.
 
Zánik zástavního práva
Podle občanského zákoníku platí, že pokud zanikne zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo. Zástavní právo zanikne, ale pohledávka trvá:
zanikne-li zástava,
vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva,
vrátí-li zástavní věřitel zástavu zástavci nebo zástavnímu dlužníkovi,
složí-li zástavce nebo zástavní dlužník zástavnímu věřiteli cenu zastavené věci, nebo
uplyne-li doba, na niž bylo zástavní právo zřízeno.
Výše popsané účinky nastanou i v případě, že další osoba nabyla k zastavené věci vlastnické právo v dobré víře, že věc není zatížená zástavním právem. To neplatí, je-li zástavní právo zapsáno v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu. Nejsou-li věc a zástavní právo zapsány ve veřejném seznamu, nastanou výše popsané účinky i v případě, že zástava, popřípadě její část, byla převedena:
a zástavní smlouva určuje, že zástavu nebo její část lze převést bez zatížení zástavním právem, nebo
v rámci běžného obchodního styku při podnikání zcizitele.
Je-li zástavní právo zapsáno do rejstříku zástav nebo do veřejného seznamu i po svém zániku, jedná se o závadu váznoucí na zástavě. Zaniklo-li zástavní právo zapsané do rejstříku zástav, požádá zástavní věřitel bez zbytečného odkladu o jeho výmaz a zástavní právo se vymaže. To platí i v případě, že zástavní právo bylo zapsáno do veřejného seznamu, ledaže si strany ujednaly, že zástavní věřitel o výmaz zástavního práva nepožádá nebo vlastník požádal o zápis uvolněného zástavního práva.
Zástavní dlužník má právo podat žádost o výmaz zástavního práva. Nezaniklo-li zástavní právo uplynutím doby, vymaže se z rejstříku zástav nebo z veřejného seznamu, prokáže-li zástavní dlužník zánik zástavního práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou listinou. Nepotvrdí-li zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi na jeho žádost zánik zástavního práva, nahradí škodu z toho vzniklou.
 
Práva vlastníka při uvolnění zástavy
Uvolní-li se zástava zánikem zástavního práva a není-li ve veřejném seznamu zápis o zástavním právu ještě vymazán, považuje se zástavní právo za uvolněné a vlastník věci může spojit uvolněné zástavní právo s jiným dluhem, který nepřevyšuje původní dluh.
Požádá-li o to vlastník, zapíše se do veřejného seznamu, že je zástavní právo uvolněné a že zajištění původního dluhu pominulo, prokáže-li zánik zástavního práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou listinou. Nezajistí-li vlastník uvolněným zástavním právem jiný dluh do 10 let od zápisu uvolnění zástavního práva, jeho právo učinit tak zaniká. Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno uvolnění zástavního práva, lze je před uplynutím 10 let vymazat jen společně se zástavním právem. Blíže k právům vlastníka při uvolnění zástavy viz § 1380 až 1384 občanského zákoníku.
 
Záměna zástavního práva
Bylo-li zástavní právo zapsáno do veřejného seznamu, může vlastník věci žádat, aby v pořadí zástavního práva váznoucího na věci a k zajištění dluhu, který nepřevyšuje původní dluh, bylo zapsáno zástavní právo pod podmínkou, že do roka po zápisu nového zástavního práva bude staré zástavní právo vymazáno. O výmaz starého zástavního práva může žádat vlastník věcí nebo věřitel, v jehož prospěch má být nové zástavní právo zřízeno. Neučiní-li tak s úspěchem do roka, zanikne nové zástavní právo uplynutím této doby. Příslušný orgán veřejné moci nové zástavní právo vymaže i bez návrhu spolu se všemi zápisy, které se k němu vztahují. Blíže k záměně zástavního práva viz § 1385 až 1389 občanského zákoníku.
 
Zástavní právo ve starém občanském zákoníku
Zástavní právo včetně podzástavního práva je v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“), poměrně rozsáhle upraveno v § 152 až 174. Podle § 152 starého občanského zákoníku slouží zástavní právo k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.
 
Podzástavní právo
Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky, které svědčí zástavní právo. Souhlas zástavního dlužníka není k zastavení pohledávky potřebný. Podzástavní právo vůči němu nabývá účinků, bylo-li mu doručeno oznámení o jeho vzniku, nebo je-li zástavou věc, k níž vzniká zástavní právo zápisem do rejstříku zástav nebo zvláštního veřejného seznamu, zápisem do tohoto seznamu. Tímto zápisem podzástavní právo vzniká. Na podzástavní právo se přiměřeně použijí ustanovení o právu zástavním. Blíže k podzástavnímu právu viz § 1390 až 1394 občanského zákoníku.
 
Podzástavní právo ve starém občanském zákoníku
Jak již bylo zmíněno výše, s podzástavním právem bychom se ve starém občanském zákoníku mohli setkat v § 173 a 174, podle kterých
podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je věc.
Zástavní právo v daňovém řádu
V souvislosti se
lhůtou pro placení daně
nalezneme v § 160 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), že úkonem přerušujícím běh lhůty pro placení daně je zřízení zástavního práva. V souvislosti s problematikou
zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
je v § 168 odst. 6 daňového řádu uvedeno, že pokud daňový subjekt nesplní povinnost uloženou v zajišťovacím příkazu,
může správce daně rozhodnout o zřízení zástavního práva
k zajištění částky stanovené tímto zajišťovacím příkazem. Toto zástavní právo trvá v rozsahu, který odpovídá výši zajištěné daně, která byla stanovena nebo která se stala splatnou, po zániku účinnosti zajišťovacího příkazu z důvodů uvedených v § 168 odst. 4 a 5 daňového řádu.
Blíže se pak daňový řád zástavnímu právu věnuje v § 170, podle kterého může správce daně zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku daňového subjektu k zajištění jím neuhrazené daně za podmínek stanovených občanským zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva obsahuje ve výroku kromě náležitostí podle § 102 odst. 1 daňového řádu (který vymezuje, co obsahuje rozhodnutí), výši daně zajištěné zástavním právem a označení zástavy.
Správce daně může rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka, odlišného od daňového subjektu,
jehož nedoplatek je zajišťován, a to
na základě předchozího písemného souhlasu vlastníka
s úředně ověřeným podpisem. Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva daňovému subjektu nebo osobě podle § 170 odst. 3 daňového řádu (tj. vlastník, odlišný od daňového subjektu, jehož nedoplatek je zajišťován).
Zástavní právo k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí,
jakož i k dalšímu majetku, o kterém jsou vedeny veřejné registry, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr.
Zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně zaniká
rovněž právní mocí rozhodnutí, kterým správce daně ruší zástavní právo. O zániku zástavního práva z důvodů stanovených občanským zákoníkem vyrozumí správce daně daňový subjekt a vlastníka zástavy.
Pokud je zástavní právo zřízeno rozhodnutím správce daně, hledí se na toto právo tak, jako by se vlastník zástavy zavázal, že:
zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh (tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru), nebo
neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního práva zapsaného ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně (tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru).
K výkonu zástavního práva pak daňový řád v § 170a vymezuje, že správce daně může vykonat zástavní právo podle občanského zákoníku a při výkonu zástavního práva se přiměřeně použije ustanovení o provádění daňové
exekuce
.
 
Zadržovací právo
Ten, kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat.
Zajistit zadržovacím právem lze i nesplatný dluh:
nezajistí-li dlužník dluh jinak, ač jej podle smlouvy nebo podle zákona zajistit měl,
prohlásí-li dlužník, že dluh nesplní, nebo
stane-li se jinak zřejmým, že dlužník dluh nesplní následkem okolnosti, která u něho nastala a která věřiteli nebyla ani nemohla být známa při vzniku dluhu.
Podle § 1396 občanského zákoníku nesmí zadržet cizí věc ten, kdo ji má u sebe neprávem, zejména zmocnil-li se jí násilně nebo lstí. Zadržet cizí věc nesmí ani ten, komu bylo uloženo, aby s ní naložil způsobem neslučitelným s výkonem zadržovacího práva. To neplatí, měl-li věc u sebe v době zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.
Podle § 1397 občanského zákoníku ten, kdo zadržel cizí věc, vyrozumí dlužníka o jejím zadržení a jeho důvodu. Má-li věřitel věc u sebe na základě smlouvy uzavřené v písemné formě, vyžaduje i vyrozumění písemnou formu.
Věřitel je povinen pečovat o zadrženou věc jako řádný hospodář a má proti dlužníku právo na náhradu nákladů jako řádný držitel.
Užívat zadrženou věc může věřitel jen se souhlasem dlužníka a způsobem pro dlužníka neškodným. Není-li jiného ujednání, započte se prospěch z věci na náhradu nákladů podle § 1397 odst. 1 občanského zákoníku (popsaného výše v tomto odstavci).
Věřiteli, který zajistil svou pohledávku zadržovacím právem, náleží z výtěžku zpeněžení zadržené věci přednostní uspokojení před jiným věřitelem, a to i věřitelem zástavním. Pro zpeněžení zadržené věci věřitelem platí obdobně § 1359 občanského zákoníku, který se zabývá výkonem zástavního práva.
Podle § 2418 občanského zákoníku, který se zabývá problematikou
skladování,
platí, že pokud je třetí osoba oprávněna požadovat vydání skladované věci na základě skladištního listu, potvrdí skladovateli na požádání převzetí věci na skladištním listu. Platit skladné povinna není, ale není-li zaplaceno, skladovatel nemusí zboží vydat, uplatní-li
zadržovací právo
ke zboží uloženému ve skladu. V § 2429 občanského zákoníku je pak vymezeno, že
skladovatel má ke skladované věci, dokud se u něho nachází, zadržovací právo k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy.
Obdobně v § 2465 občanského zákoníku je v souvislosti s komisí vymezeno, že
komisionář
má k věci, dokud se u něho nachází nebo dokud s ní může jinak nakládat, zadržovací právo k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy.
Zadržovací právo zaniká:
zánikem zajištěného dluhu nebo zadržené věci,
vzdá-li se věřitel zadržovacího práva jednostranně či ujednáním s vlastníkem zadržené věci,
dostane-li se věc trvale z moci věřitele, nebo
dá-li se věřiteli dostatečná jistota.
 
Zadržovací právo ve starém občanském zákoníku
Problematikou zadržovacího práva se starý občanský zákoník zabýval v § 175 a následujících. Podle § 175 odst. 1 starého občanského zákoníku, ten, kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat. Zadržovací právo vzniká i k zajištění dosud nesplatné pohledávky, zahájením insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.
Blíže k zadržovacímu právu ve starém občanském zákoníku viz § 175 a následující.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.