Některé vybrané oblasti z praxe k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Vydáno: 22 minut čtení
Některé vybrané oblasti z praxe k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
Ing.
Ludmila
Dvořáčková
Informace k projektům výzkumu a vývoje z roku 2017
V aktuální soudní judikatuře je často zpochybňován charakter dokumentu vydaného Generálním finančním ředitelstvím jako Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů, čj. 89174/17/7100-10110 (dále jen „Informace“), který byl zveřejněn na webových stránkách Finanční správy dne 27. 9. 2017.
V soudních rozsudcích se vyskytují názory zástupců daňových subjektů, že tento dokument je:
interní normativní instrukcí, která je nad rámec zákona;
pro poplatníky tato Informace rozšiřuje požadavky zejména ve stanovení cílů projektu výzkumu a vývoje (dále jen „Projektu“);
v některých případech ji správce daně aplikuje retroaktivně.
Daná Informace vznikla na základě iniciativy, odborné a daňové veřejnosti, zejména Svazu průmyslu a dopravy v polovině roku 2017, tedy v době, kdy z judikatury krajských soudů a následně i Nejvyššího správního soudu začínalo být zřejmé, že oblast nesplnění náležitostí Projektu bude vykládána soudy konzistentně s názory správců daně, tj. tak, že důsledkem nesplnění zákonem stanovených náležitostí Projektu je vyloučení odpočtu na podporu výzkumu a vývoje v plné výši a tento požadavek není ze strany správce daně přepjatým formalismem.
Již z úvodu Informace je zřejmý účel tohoto dokumentu, kde je uvedeno
„...z důvodu zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje vydává GFŘ Informaci k problematice výzkumu a vývoje. Jedná se o informace k základním náležitostem projektu výzkumu a vývoje, který je základním dokumentem pro oprávněné uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje…“
Z výše uvedeného plyne, že se jedná o dokument informační pro širokou laickou i odbornou veřejnost, čemuž svědčí i zveřejnění na intranetových stránkách Finanční správy v sekci Novinky 2017, Informace, Stanoviska a sdělení, o jehož vydání byla veřejnost informována prostřednictvím tiskové zprávy. Obdobně o dokumentu informoval také Svaz průmyslu a dopravy ČR.