Formy spolupráce obcí

Vydáno: 13 minut čtení

Zákon o obcích obsahuje ustanovení o možnosti spolupráce obcí. Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat, přičemž konkrétní podoba a forma spolupráce je ponechána na úvaze obcí. Právě rozličným formám spolupráce se věnuje následující text.

Formy spolupráce obcí
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), ve svém § 46 umožňuje a předpokládá spolupráci obcí při výkonu samostatné působnosti. Oblasti, které spadají do samostatné působnosti obce, vymezuje § 35 zákona o obcích. Jedná se o záležitosti, které jsou v záj­mu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále o záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 zákona o obcích (pravomoc zastupitelstva obce) a § 102 zákona o obcích (pravomoc rady obce s výjimkou vydávání nařízení obce). Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potř