Nad judikaturou ohledně pokut za kontrolní hlášení DPH

Vydáno: 51 minut čtení

Kontrolní hlášení k DPH je jednou ze základních pravidelných povinností plátců DPH. Jeho nepodání či včasné nereagování na požadavky finančních orgánů je poměrně citelně sankcionováno. Není proto divu, že se spory o oprávnění k udělení pokuty či o její výši dostávají na pořad soudních jednání. V dnešním výběru z judikatury správních soudů se budeme věnovat zajímavým rozsudkům z této oblasti.

Nad judikaturou ohledně pokut za kontrolní hlášení DPH
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s. r. o.
 
1. Správce daně nemůže pouze mechanicky aplikovat pokyn Generálního finančního ředitelství
(podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2021 čj. 43 Af 20/2019, kasační stížnost nebyla podána)
 
Komentář k judikátu č. 1
První
judikát
dnešního výběru je sice jen rozsudkem krajského soudu a nikoli Nejvyššího správního soudu, za pozornost však stojí, že proti němu nepodaly finanční orgány kasační stížnost, a obdobný osud měl i další rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 5. 2020 čj. 29 Af 154/2018. Věcně se jedná o skutečnost, že finanční orgány se při výkladu zákona řídí pokyny Generálního finančního ředitelství či Ministerstva financí, které však nejsou součástí našeho právního řádu. Soudy však tento postup často akceptují s odkazem, že metodické pokyny tvoří zavedenou správní praxi a dávají daňovým subjektům jistotu, že s nimi bude jednat stejně kterýkoli finanční úřad a odstraní se tím možné různé přístupy jednotlivých úřadů v typově stejných případech. Tento rozsudek však zpochybnil mechanickou aplikaci pokynu Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Správce daně totiž pokutu odmítnul prominout s odkazem na znění pokynu, dle kterého ji není možno odpustit v případě, že daňový subjekt opakovaně včas nepodá daňové přiznání nebo vyúčtování a ke splnění této povinnost byl správcem daně vyzván, a to alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním žádosti o prominutí. Soud nesouhlasil s mechanickým využitím zmíněného pokynu, chybělo mu zejména vysvětlení, proč jednání žalobkyně představovalo závažné porušení daňových předpisů ve smyslu § 259c odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů; jinými slovy, proč v daném případě porušení práva ze strany žalobkyně (nepodání dvou daňových přiznání v zákonné lhůtě) spadá s ohledem na skutkové okolnosti věci pod neurčitý právní pojem „závažné porušení“. Výzvou ze dne 7. 1. 2019 žalovaný vyzval žalobkyni k podání kontrolního hlášení DPH za listopad 2018 v náhradní lhůtě pěti dní od doručení této výzvy. Výzva byla dodána do datové schránky žalobkyně dne 7. 1. 2019 a dne 17. 1. 2019 došlo k doručení výzvy fikcí, a to poté, co se žalobkyně deset dní nepřihlásila do datové schránky. Dne 28. 1. 2019 žalovaný vydal platební výměr, kterým žalobkyni uložil pokutu za nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě ve výši 50 000 Kč. V odůvodnění konstatoval, že lhůta pro podání kontrolního hlášení za listopad 2018 uplynula 27. 12. 2018. Kontrolní hlášení nebylo podáno v této řádné lhůtě ani v náhradní lhůtě, která uplynula dne 22. 1. 2019. Rozhodnutí bylo opět doručeno žalobkyni fikcí, a to dne 7. 2. 2019. Dne 19. 2. 2019 žalobkyně podala kontrolní hlášení za listopad 2018. Podáním ze dne 26. 2. 2019 žalobkyně požádala o prominutí uložené pokuty ve výši 50 000 Kč s odkazem na pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Žádost zdůvodnila tím, že činnost společnosti je vázána na osobu jednatele, Lubomíra Večeřu. V době termínu podání se pan Večeřa zdržoval v zahraničí, nebylo tak možné odevzdat v pořádku kontrolní hlášení. Po jeho návratu byla situace ihned napravena. Žalovaný napadeným rozhodnutím ze dne 9. 4. 2019 žádost žalobkyně o prominutí pokuty zamítl. V odůvodnění uvedl, že žádost posoudil podle § 101k zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a pokynu GFŘ-D-29 a shledal, že existuje důvod, který vylučuje možnost prominutí pokuty. Ten spočívá v tom, že žalobkyně opakovaně včas nepodala daňové přiznání nebo vyúčtování a ke splnění této povinnost byla žalovaným vyzvána, a to alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním žádosti o prominutí. Jednalo se o výzvu ze dne 4. 2. 2019 k podání daňového přiznání za prosinec 2018 a výzvu ze dne 7. 1. 2019 k podání daňového přiznání za listopad 2018.
Názor krajského soudu:
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zcela zřejmé, že žalovaný posuzoval žádost dle interního pokynu GFŘ-D-29, přičemž dospěl k závěru, že situace žalobkyně odpovídá bodu 5. v čl. II. 2. A. pokynu, což vylučuje prominutí pokuty. To plyne z textu napadeného rozhodnutí, kde žalovaný konstatuje, že „
daňový subjekt opakovaně včas nepodal daňové přiznání nebo vyúčtování a ke splnění toto své zákonné povinnosti byl správcem daně vyzván a to alespoň 2x v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním žádosti o prominutí
“, což odpovídá zmíněnému bodu 5 dle pokynu. Žalovaný pak uzavřel, že žádost zamítl v souladu s pokynem GFŘ-D-29.
 
Shrnutí k judikátu č. 1
Je však třeba zdůraznit, že
pokyn GFŘ-D-29 není obecně závaznou normou, ale toliko vnitřním pokynem
v rámci finanční správy (srov. rozsudek NSS ze dne 25. 10. 2006, č j. 8 Afs 3/2005-59). Byť interní pokyny umožňují finanční správě postupovat jednotněji při výkladu neurčitých právních pojmů,
jejich použití nesmí vést k faktickému přehlížení, obcházení či nahrazování zákonných ustanovení textem interního pokynu
. V tomto případě správce daně znění § 259c odst. 2 daňového řádu fakticky ignoroval a žádost posuzoval výlučně dle znění interního pokynu. Povinností žalovaného však bylo v prvé řadě posoudit, zda žalobkyně v posledních třech letech závažným způsobem porušila daňové nebo účetní právní předpisy, neboť toto posouzení vyžaduje zákon (§ 259c odst. 2 daňového řádu). Byť v řadě a možná velké většině případů bude výsledek stejný, ať už bude určitý skutkový stav posuzován prizmatem § 259c odst. 2 daňového řádu či čl. II. 2. pokynu GFŘ-D-29, vždy je nutno věc nakonec zhodnotit z hlediska naplnění kritérií, která stanovil zákonodárce (a nikoliv správní orgán v interním pokynu). Jinými slovy, finanční správě není v