Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 4 minuty čtení

Novela zákona č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, byla schválena 1. 6. 2021 jako vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Tato novela navazuje na relativně nově schválený zákon č. 12/2020 Sb. , o digitální službě, ve znění pozdějších předpisů, a týká se změny několika zákonů, mimo jiné stanoví další pravidla pro rozšíření elektro­nických nástrojů. Zmíněná novela je vedena snahou o zjedno­du­šení, zefektivnění a digitalizaci státní správy. Opakovaně jí je vytýkáno, že v oblasti eGovernmentu dlouhodobě zaostává za evropským průmě­rem a že digitalizace státu vázne.

Legislativní novinky s komentářem
JUDr.
Martina
Hladíková,
advokátka
Jednou z nejpodstatnějších a zároveň nejkontroverznější