Identifikované osoby pro účely daně z přidané hodnoty

Vydáno: 18 minut čtení

Ve stanovených případech se osoby povinné k dani, které nejsou plátci, nebo právnické osoby nepovinné k dani stávají identifikovanými osobami, které musí plnit stanovené povinnosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH . Následující příspěvek se zaměřuje na vznik identifikované osoby, její registraci a povinnosti ve vztahu k DPH. V textu je pojednáno také o zrušení identifikované osoby. Pro lepší pochopení této specifické problematiky jsou v příspěvku uváděny i četné praktické příklady.

Identifikované osoby pro účely daně z přidané hodnoty
 
1 Vznik identifikované osoby s povinností podat přihlášku k registraci
Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně z přidané hodnoty, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu.
Podle § 6g zákona o DPH se osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani stává identifikovanou osobou ode dne prvního pořízení tohoto zboží.
Osoba povinná k dani, která není plátcem, se stává identifikovanou osobou v případě, že z jiného členského státu pořídí zboží, které je předmětem daně z přidané hodnoty, a hodnota pořízeného zboží přesáhne v kalendářním roce částku 326 000 Kč (do této částky se nezahrnuje hodnota pořízeného nového dopravního prostředku, zboží podléhající spotřební dani a zboží vyloučené z předmětu daně v § 2a odst. 1 zákona o DPH). Obdobně to platí i pro právnickou osobu nepovinnou k dani.
PŘÍKLAD 1
Podnikatel, který není plátcem, si dne 30. 8. 2021 pořídil z Německa od firmy registrované k DPH v Německu stroj v hodnotě 360 000 Kč.
Dnem 30. 8. 2021 se podnikatel stal identifikovanou osobou.
PŘÍKLAD 2
Pro výkon veřejné správy si obec dne 22. 9. 2021 pořídila ze Slovenska od firmy registrované k DPH na Slovensku 12 notebooků v celkové hodnotě 335 000 Kč.
Dnem 22. 9. 2021 se obec stala identifikovanou osobou.
Pokud osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani pořídí z jiného členského státu zboží, které je předmětem spotřební daně, stává se identifikovanou osobou bez ohledu na hodnotu pořízeného zboží. Obdobně to platí i při pořízení nového dopravního prostředku (viz § 19 zákona o DPH).
PŘÍKLAD 3
Podnikatel, který není plátcem, si dne 17. 9. 2021 pořídil z Polska od firmy registrované k DPH v Polsku nový nákladní automobil.
Dnem 17. 9. 2021 se podnikatel stal identifikovanou osobou.
PŘÍKLAD 4
Podnikatel, který není plátcem, provozuje v České republice restauraci. Dne 17. 9. 2021 si pořídil do této restaurace víno z Itálie v hodnotě 35 000 Kč. Víno mu dodala vinařská firma registrovaná k dani v Itálii.
Jelikož se jednalo o pořízení zboží podléhající spotřební dani, stal se podnikatel dnem