Obrat pro stanovení DPH v oblasti kultury

Plné znění otázky

Divadlo, které je příspěvkovou organizací města, pořádá na základě zřizovací listiny (hlavní činnost) kulturní akce v divadle. Kromě toho poskytuje prostor divadla i pro jiné subjekty na základě smlouvy o krátkodobém podnájmu, a to za účelem pořádání různých akcí (většinou kulturního charakteru ale i jiných). Dále "Divadlo" provozuje kulturní dům, kde se nejčastěji konají plesy, zábavy a jiné společenské akce. V tomto případě je uzavřena smlouva o užití věci - kulturního domu - (dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) s uživatelem, kterým je většinou jiná nezisková organizace (spolky, atd.). Úplaty za tyto činnosti rozdělujeme tak, že pokud se jedná o činnost z oblasti kultury (divadelní představení, výchovné koncerty, taneční soutěže, plesy a taneční zábavy, apod.), považujeme je za služby, které lze zahrnout do osvobozených plnění dle § 61 písm. e) zákona o DPH. Naopak v případě, že se jedná o akce, které nemají kulturní charakter (soutěže, schůze, apod.), považujeme je za služby, které by byly zdanitelné z hlediska zákona o DPH. Navíc do služeb neosvobozených od DPH řadíme doplňkové činnosti, jako jsou výnosy z reklamy, přefakturace energií, pronájem divadelní kavárny, prodej drobného zboží, apod. Je tato úvaha o počítání obratu z hlediska registrace k DPH správná?

Odpověď