Odpis pohledávky

Plné znění otázky

Na našeho dlužníka byl podán insolvenční návrh v roce 2015, v rámci insolvenčního řízení jsme řádně naše pohledávky přihlásili a insolvenční správce je nijak nepopřel. Bohužel se ukázalo, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, proto soud vydal usnesení, že konkurz prohlášený na majetek dlužníka se zrušuje pro nedostatek majetku, toto usnesení nabylo účinnosti v lednu 2019. Doposud jsme netvořili žádné zákonné opravné položky k našim neuhrazeným pohledávkám (jen účetní). Můžeme v roce 2021 provést daňově uznatelný odpis pohledávek MD 546/D 311 s odůvodněním § 24 odst. 2 písm. y) bod 1? Nebo je nutné tento odpis udělat jen v roce, kdy nabylo usnesení soudu o zrušení konkurzu účinnosti? Je nějaký jiný postup případně jak pohledávku daňově odepsat? 

Odpověď