Daňová uznatelnost nákladů na neuplatněnou DPH

Plné znění otázky

V pokynu GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů je v bodě 6 uvedeno, že daň z přidané hodnoty je v uvedeném případě daňově uznatelným výdajem pouze za podmínky, že o tuto daň poplatník nezvýší vstupní cenu majetku. Znamená to, že majetek zařadím v ceně bez DPH a DPH, kterou si nechci nárokovat, bude daňově neuznateným výdajem nebo mohu DPH zaúčtovat zvlášť do nákladů?

Odpověď