Čerpání FKSP od 1. 1. 2024 u školy

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí - základní škola, tj. dotknout se nás změny, které v roce 2024 vstoupí platnost (dle § 33 vyplývá, že příděl do fondu tvoří od roku 2024 již pouze 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Dále platí, že nejméně 50 % z rozpočtovaného základního přídělu k 1. lednu rozpočtového se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. 1) Dle jakého ustanovení zákona postupovat, pokud nyní máme na účtu FPSK 180 000 Kč, tj. tuto částku jsem vytvořili v roce 2023 a již jí za prosinec nevyčerpáme - lze jí čerpat dle starých pravidle nebo již nových, bude-li čerpána v roce 2024 - jsou zde nějaká přechodná ustanovení? 2) Co bude škola dělat s penězi, které se budou na účtu FKSP "hromadit, protože přibližně 40 % našich zaměstnanců si nechce zřídit produkty na stáří, když se nemohou rozdělit na jiný účel? Můžeme přispět o to více těm zaměstnancům, které budou mít zřízeny produkty na stáří? Jak se toto bude řešit když 40 % zaměstnanců nebude mít zřízen "produkt" na stáří - lze ty částky vyčerpat jinak? Jsou k tomu nějaké pokyny či ustanovení zákona, o které se ředitelé škol mohou opřít?

Odpověď