Převedení nehmotného majetku do s. r. o.

Plné znění otázky

OSVČ, daňová evidence, plátce DPH, uplatňování 60 % paušálních výdajů. OSVČ před 5 lety vymyslí a nechá si naprogramovat softwarový systém spolu s webem (dále pro jednoduchost jen "SW"), který následně dodnes pravidelně vydělává peníze. Z hlediska paušálních výdajů OSVČ neuplatňuje žádné odpisy, DPH ze souvisejících nákladů (programátoři, apod.) bylo před 5 lety nárokováno vždy celé, SW nebyl nijak vykazován jako dlouhodobý nehmotný majetek. Vše je v současnosti již po lhůtě pro stanovení daně dle § 148 DŘ, i po teoretické 36 měsíční lhůtě pro odepisování. Ze strany OSVČ nebyly vykazovány ztráty (tj. neprodlužuje se tedy patrně ani lhůta pro stanovení daně). OSVČ nyní v rámci ukončení své podnikatelské činnosti nechá SW ocenit znaleckým posudkem a daruje jej své matce. Matka darovaný SW následně vloží jako příplatek mimo základní kapitál do své s.r.o., ve kterém je jediným společníkem. Účetní hodnota vkládaného SW bude určena na základě zpracovaného znaleckého posudku. Předpis příplatku se zaúčtuje MD 355 / D 413. 1/ Bude darování SW vlastnímu rodiči osvobozeno od jakýchkoli daní? 2/ Je výše uvedený postup převodu SW daňově a účetně v pořádku? Anebo by měl být proveden nějak jinak? 3/ Samotné přijetí nehmotného vkladu bude následně účtováno MD na účet 012 (na straně OSVČ šlo o výsledek vlastního vývoje), anebo účet 013 (je i web chápán jako software?)? Anebo má být účtován na nějaký jiný účet (014, 019)? 4/ Bude s.r.o. vložený SW odepisovat (jeho hodnota se předpokládá vyšší, jak 60 tis, resp. vyšší, jak hranice pro odepisování dlouhodobého nehmotného majetku, stanovená účetní směrnicí s.r.o.)?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 24 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů