Vydáno: 20. 10. 2017
Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona o pohřebnictví JUDr. Petra Berrová, advokátka Dne 1. září letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., který podstatným způsobem mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona o pohřebnictví“). Před přijetím zákona č. 256/2001 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002, byla oblast pohřebnictví upravena pouze vyhláškou č. 19/1988 Sb., ze dne 9. listopadu 1987, o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, která se postupem času stala zcela nevyhovující. Novela zákona o pohřebnictví je svým rozsahem dosud nejobsáhlejší změnou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, kterou si vyžádala, jak se uvádí v důvodové zprávě, jeho více než patnáctiletá aplikační praxe, společně s potřebou sladění platné právní úpravy s novým občanským zákoníkem, kterým byla výrazně posílena ochrana osobnostních práv po smrti člověka, a s dalšími právními předpisy. V souvislosti s novelou zákona o pohřebnictví byla přijata vyhláška č. 277/2017 Sb., ze dne 23. srpna 2017, o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a dále vyhláška č. 278/2017 Sb., z téhož dne, o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování. Účinnost obou těchto právních předpisů nastala rovněž 1. září letošního roku.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2017.