Obsah dokumentu

Vydáno: 31. 10. 1980

 

Vyhláška č. 155/1980 Sb.

Novela vyhl. o podrobnější úpravě územ. řízení a staveb. řádu


Schválený 31. 10. 1980 Účinný od 1. 1. 1981 do 31. 12. 9999

 
 
 

Stavební řízení. Stavební řád.;

155/1980 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 31. října 1980, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): Čl.I Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu se mění a doplňuje takto: 1. § 2 odst. 1 písm. d) zní: "d) přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,". 2. V § 2 odst. 1 se za písm. d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí: "e) opěrné zdi, "f) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 6 m.". 3. § 3 zní: "§ 3 Drobné stavby (1) Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (ke stavbě pro bydlení, občanského vybavení, pro výrobu a skladování, ke stavbě pro individuální rekreaci apod.) a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí, a to: a) přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, například kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení pro nádoby na odpadky, stavby pro chov drobného zvířectva, zemědělské drobné stavby, vrátnice, šatny, umývárny, hygienická zařízení, sauny, úschovny kol a dětských kočárků, čekárny a stavby sportovních zařízení, b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m, například sklepy, žumpy bez přepadu. (2) Za drobné stavby se považují též: a) stavby organizací na lesní půdě sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, například přenosné jednoduché přístřešky, krmelce, oborohy, krmné linky, posedy, svážnice, sklady krmiva, nářadí nebo hnojiva, b) oplocení c) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní stavby, 13) d) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky a na sousední pozemky, 14) propustky apod. (3) Za drobné stavby se nepovažují stavby uvedené v odstavcích 1 a 2, které jsou provozovnou, stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderně energetických zařízení, stavby domovních čistíren odpadních vod.". 4. V § 7 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6 a vkládá se nový odstavec 5, který zní: "(5) S dotčenými orgány státní správy, jejichž stanoviska popřípadě vyjádření byla opatřena k dokumentaci požadované podle odstavce 3 písmena a) a b) ještě před zahájením územního řízení, omezí stavební úřad projednání návrhu na vydání územního rozhodnutí podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny.". 5. Nadpis § 14 zní: "Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací". 6. § 15 zní: "§ 15 (1) Jestliže stavební úřad písemně sdělí, že proti provedení stavby nemá námitek, připojí ke sdělení jím ověřený jednoduchý situační náčrt. Kopii sdělení s ověřeným náčrtem předá stavební úřad městskému nebo místnímu národnímu výboru. (2) Sdělení stavebního úřadu podle odstavce 1 nenahrazuje rozhodnutí dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů. 15)". 7. § 19 písm. b) zní: "b) postupně k etapám stavby, to je k částem stavby schopným samostatného užívání, popřípadě k jiným částem, pokud to zvláštní předpisy připouštějí, 16) a ke stavbě zařízení staveniště. Stavební úřad může vzhledem k celospolečenským zájmům (ochrana životního prostředí, chráněných území, zajištění komplexnosti výstavby apod.) stanovit, že provede řízení až po rozšíření žádosti na další části (objekty), popřípadě na celou stavbu [písmeno a)].". 8. § 24 zní: "(1) Dokumentace stavby, jejímž stavebníkem je občan, obsahuje zejména a) situační výkres v měřítku 1:200 s vyznačením přípojek na veřejný rozvod a kanalizaci, b) stavební výkresy v měřítku alespoň 1:100, ze kterých je zřejmý dosavadní i navrhovaný stav (půdorysy s označením účelu užívání všech prostor, řezy, pohledy a schematické vyznačení vnitřních instalací), c) technický popis s odhadem stavebních nákladů, d) přehled stavebních hmot, dílců a výrobků; u rodinných domků prokáže stavebník způsob jejich zabezpečení. (2) Samostatné výkresy konstrukcí, přípojek a vnitřních instalací si stavební úřad vyžádá tehdy, jde-li o neobvyklé řešení nebo není-li možné jejich řešení spolehlivě posoudit z vyznačení v situačním výkresu a ve stavebních výkresech.". 9. § 42 odst. 2 písm. d) zní: "d) geometrický plán nebo jinou dokumentaci podle předpisů o evidenci nemovitostí k vyznačení změn, jsou-li předmětem evidence nemovitostí, popřípadě potvrzení, že tato dokumentace byla objednána; tyto doklady se nepřipojují v případech, kdy nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a u drobných staveb.". 13) Pro připojení platí zejména vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích - § 12 a 27, vyhláška č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích - § 12 a 27 a ČSN č. 73 6660 - Vnitřní vodovody a ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace. 14) V silničních ochranných pásmech musí být povolena výjimka podle § 16 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 15) Např. podle § 13 a) a § 14 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., § 4 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích. 16) Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981. Ministr: Ing. Šupka v. r.