Obsah dokumentuVydáno: 31. 10. 1989

 

Zákon č. 122/1989 Sb.

novela zákona ČNR o divadelní činnosti


Schválený 31. 10. 1989 Účinný od 1. 1. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; Divadlo.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;

122/1989 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 31. října 1989, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), se mění a doplňuje takto: 1. V § 1 odst. 2 se na konci věty druhé tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "zejména s těmi, jejichž posláním je sdružovat autory a výkonné umělce z oboru divadelního umění.". 2. § 5 zní: "§ 5 Zřizování, řízení a zrušování divadel (1) Divadlo je socialistická organizace s posláním vykonávat divadelní činnost. (2) Divadla zřizují, řídí a zrušují ministerstvo kultury České socialistické republiky, národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy2a) (dále jen "zřizují organizace"). (3) Národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy zřizují a zrušují divadla se souhlasem ministerstva kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury"). (4) Ministerstvo kultury a národní výbory zřizují divadla jako příspěvkové nebo rozpočtové organizace. (5) V čele divadla je ředitel, kterého jmenuje na základě veřejného konkursu a odvolává zřizující organizace. (6) Divadlo předvádí divadelní díla na základě dramaturgického plánu a plánu činnosti schválených ředitelem divadla.". 2a) § 41 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon). § 2 odst. 2 písm. b) vládního nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl. 3. § 7 odst. 2 zní: "(2) Statut divadla vydává zřizující organizace.". 4. V § 8 odst. 2 se za slovo "výbor" vkládá čárka a slova "v Praze Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen "krajský národní výbor")". 5. § 8 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní: "(3) Krajský národní výbor může pověřit i další socialistické organizace plněním některých úkolů krajské agentury.". 6. § 9 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní: "(3) Ministerstvo kultury může pověřit i další socialistické organizace plněním některých úkolů ústřední agentury.". 7. § 10 odst. 3 se vypouští. 8. V § 21 odst. 3 se vypouští věta druhá. 9. V § 21 odst. 4 se v první větě nahrazují slova "orgánu státní správy, který divadlo řídí" slovy "zřizující organizaci". 10. V § 22 se slova "orgánu státní správy, který je řídí," nahrazují slovy "zřizující organizace". 11. § 24 odst. 2 zní: "(2) Dohled na představení, jehož pořadatelem je divadlo řízené ministerstvem kultury nebo národním výborem, přísluší orgánu státní správy, který je řídí; tento orgán může zabezpečením dohledu pověřit okresní nebo místní (městský) národní výbor příslušný podle místa představení. U ostatních divadel dohled na představení přísluší místnímu (městskému) národnímu výboru, v jehož obvodě se představení koná.". 12. V § 31 se vypouští ustanovení písmen b) a c). 13. V § 31 písm. e) se za slovo "školství" vkládá čárka a slova "mládeže a tělovýchovy". 14. V § 31 písm. g) se slova "státní správy a společenskými organizacemi" nahrazují slovy "státní správy, společenskými organizacemi a kulturními fondy". 15. V § 31 se dosavadní písmena d) až j) označují jako písmena b) až h). 16. V § 32 odst. 2 písm. a) se vypouští bod 2; dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 2 až 5. 17. V § 32 odst. 2 písm. b) se vypouští bod 2; dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3. 18. V § 36 odst. 4 se slova "o udělení souhlasu podle § 28 odst. 1" nahrazují slovy "o udělení souhlasu podle § 5 odst. 3 a § 28 odst. 1". 19. V § 38 odst. 2 se za slovo "školství" vkládá čárka a slova "mládeže a tělovýchovy". 20. § 38 odst. 3 zní: "(3) Ministerstvo kultury stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem podrobnosti o veřejných konkursech pro přijímání divadelních umělců a ředitelů divadel do pracovního poměru.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990. Kempný v. r. Pitra v. r.